Skriftlig spørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til sosialministeren

Dokument nr. 15:274 (2000-2001)
Innlevert: 13.03.2001
Sendt: 13.03.2001
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 22.03.2001 av helseminister Tore Tønne

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Sosial- og helsedepartementet er ansvarlig for innholdet i utdanningen til de stadig færre som utdanner seg til hjelpepleiere eller omsorgsarbeidere. Det uttrykkes nå bekymring for at rekrutteringssvikten har konsekvenser for kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene. Sp er kjent med at Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund har bedt SHD opprette et offentlig utvalg som kan foreta en gjennomgang av hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutdanningene.
Vil departementet imøtekomme ønsket?

Begrunnelse

Helse- og sosialfagene taper i kampen om ungdommen. Det er klart dokumentert gjennom den nylig utgitte rapporten "Yrkesdanningsprosess i krise - rapport fra en studie av utdanningene til hjelpepleier og omsorgsarbeider etter Reform 94" av forsker Håkon Høst ved Universitetet i Bergen. For hjelpepleiere er avgangen fra yrket nå større enn tilveksten. Og det blir utdannet færre omsorgsarbeidere enn noen gang. Samtidig varsles det om et behov for 60 000 heltidsarbeidende helsearbeidere de nærmeste 10 årene.
Opprettelsen av to parallelle utdanninger under ulik utdanningsstruktur, men som dekker samme arbeidsområde, kan være en av årsakene til rekrutteringssvikten. En kan stille spørsmål om hensiktsmessigheten ved å ha to så like utdanninger. Senterpartiet mener det må tas initiativ til en bred debatt om utdanningenes innhold og struktur. Her må kompetansebehov, utdanningssystemets utviklingstrekk og unges utdannings- og yrkespreferanser vurderes.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Stortingsrepresentant Marit Tingelstad har stilt spørsmål til sosialministeren vedrørende rekruttering til hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutdanningen. Siden saksfeltet i hovedsak berører helseministerens ansvarsområde, vil jeg besvare spørsmålet.

Innledningsvis vil jeg presisere at det er ikke Sosial- og helsedepartementet, men Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som har ansvaret for innholdet i utdanningen til hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Dette brevet er derfor skrevet i samråd med KUF.

Flere uavhengige undersøkelser viser at fremtidig behov for helsepersonell med utdanning fra videregående nivå sannsynligvis vil øke, gitt bestemte forutsetninger. Samtidig har søkningen til hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutdanningen sunket de senere år. For å bidra til å snu denne trenden har Sosial- og helsedepartementet startet en rekrutteringskampanje bestående av kino- og radioreklame og brosjyrer til alle landets grunnskoler med ungdomstrinn. Den skal gå over tre år og har frem til nå primært henvendt seg til ungdom. Fra første halvår i år vil kampanjen utvides til også å omfatte voksne.

Stortingsrepresentant Tingelstad henviser til et brev fra Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund til Sosial- og helsedepartementet med spørsmål om å opprette et offentlig utvalg for å utrede hvorvidt det er nødvendig å endre dagens hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutdanninger slik at de blir bedre i stand til å imøtekomme arbeidslivets behov, og samtidig sikre tilstrekkelig antall søkere.

Jeg er gjort kjent med at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har startet et arbeid med å forenkle utdanningstilbudet på videregående nivå med særlig vekt på VK I-nivået. Arbeidet foregår i nært samarbeid med partene i arbeidslivet. Etter planen skal det fremmes konkrete forslag om endringer innen juni 2001.

Parallelt med denne prosessen har Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet gitt signaler til Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund om å vurdere en sammenslåing av omsorgsarbeider- og hjelpepleierutdanningene. Ifølge de vurderinger som gjøres i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet kan det være lite hensiktsmessig å ha ulike utdanningsløp for nært beslektede fag som dekker samme funksjon på arbeidsmarkedet.

Problemstillinger knyttet til innhold og struktur i hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutdanningene vil bli ivaretatt av det ovennevnte arbeidet som foregår i regi av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Hvorvidt det i tillegg til den prosess som er igangsatt i KUF bør nedsettes et eget utvalg, finner jeg det naturlig å komme tilbake til etter nærmere dialog med Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse- og sosialforbund.