Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:279 (2000-2001)
Innlevert: 13.03.2001
Sendt: 14.03.2001
Besvart: 20.03.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Rømning fra oppdrettsanlegg er igjen økende. Dette til tross for at det gjentatte ganger er lovet så vel innskjerping av tilsyn, som strengere håndtering av lovverket. I år 2000 ble 11 oppdrettsrømninger anmeldt, men det virker ikke som om politiet prioriterer slike saker. Med tanke på miljøkonsekvensene er dette uakseptabelt. Det er også uakseptabelt, at miljøvernmyndighetene bare henviser til fiskerimyndighetene hver gang problemstillingen reises.
Hvilket ansvar vil miljøvernministeren nå ta?

Begrunnelse

Det vises til tidligere spørsmål og til oppslag i avisa Nationen 13.03.01.

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Rømning av oppdrettsfisk er et problem myndighetene tar på alvor, og reaksjonsformen ved rømning er i løpet av det siste årete skjerpet inn. Etter at oppdrettsloven fikk regler om tvangsmidler benyttes bl.a. pålegg om utbedringer av anlegg og tvangsmulkt, og det reageres med politianmeldelse dersom det fremkommer at et rømningstilfelle skyldes uforsvarlig drift.

Denne reaksjonsformen blir også brukt i stadig flere tilfeller ved mistanke om uaktsomhet.

Næringen selv tar også problemet på alvor, og har utarbeidet en nasjonal tiltaksplan mot rømning i samarbeid med miljøvern- og fiskerimyndigheter. Næringens egen målsetting er at antall rømninger skal halveres i løpet av en toårs periode. I St.meld. nr. 24 (2000-2001) har Regjeringen i tillegg lagt til grunn at rømninger fra oppdrettsanlegg ikke skal utgjøre noen trussel mot villaksen innen fem år.

Som miljøvernminister har jeg et særlig ansvar for helheten i villaksforvaltningen. En god politikk på dette feltet krever - i tillegg til de virkemidler jeg selv kan benytte - en samordnet innsats i en rekke andre sektorer. Jeg vil fortsette å arbeide aktivt i forhold til sektorene, men en vellykket helhetlig forvaltning vil være avhengig av en styrket innsats fra sektorene. Dette gjelder både utvikling av hensiktsmessige tiltak og fremskaffelse av den kunnskap som trengs for ivaretakelse av sektoransvaret.