Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:287 (2000-2001)
Innlevert: 19.03.2001
Sendt: 20.03.2001
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 26.03.2001 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Revita Drammen tapte i en hemmelig anbudsrunde oppdraget fra SND, regionen og fylkeskommunen om etablererveiledning. Begrunnelsen var at vinneren ble antatt på sikt å kunne skape flest arbeidsplasser. Revita Drammen nektes innsyn i grunnlaget for en slik antakelse og i om tilbudet nå skal omfatte alle de brukergruppene som Revita Drammen har gitt tilbud til.
Mener statsråden det er korrekt og betryggende at det ikke gis innsyn i grunnlaget for beslutningen?

Begrunnelse

Som tilleggsopplysninger vises til oppslag i Drammens Tidende 3. og 15. mars. I artikkelen fra 15. mars reises det også tvil om habilitet i beslutningsorganet, i og med at en av beslutningstakerne også er styremedlem i Revita Kongsberg som fikk oppdraget.
Revita Kongsberg har et langt mer begrenset konsept enn Revita Drammen og konsentrerer seg om de mest ressurssterke med en klar forretningsidé.
Revita Drammen har tilbud også til uføretrygdede og ledige som ikke har kommet så langt i prosessen. Ikke desto mindre har de en imponerende rekke av bedriftsetableringer, ansettelser og nye studenter å vise til. De gir et tilbud som passer som hånd i hanske i arbeidslinja og det vil derfor være svært beklagelig dersom resultatet av anbudsrunder som har et langt snevrere mål, resulterer i at Revita Drammen må legges ned.
Et bredt politisk flertall på Stortinget har spesielt merket seg det viktige arbeidet Revita Drammen utfører og bedt Regjeringen følge dette opp

Grete Knudsen (A)

Svar

Grete Knudsen: Drammen kommune har i samarbeid med flere kommuner gjennomført en anbudskonkurranse i forbindelse med kjøp av rådgivningstjenester med det formål å sikre bedrifter som vil etablere seg i kommunen nødvendig etablererveiledning. Representanten Andersen har reist spørsmål ved prosedyren som er fulgt i forbindelse med tildeling av tjenestekontrakt om etablererservice i Drammen kommune.

Når det gjelder spørsmålet om rett til innsyn i saksdokumenter innen statlig og kommunal forvaltning offentlige, er disse i utgangspunktet offentlige. Det er imidlertid gjort unntak fra denne hovedregelen i forskrift til offentlighetsloven for leverandørers tilbud i en anbudskonkurranse samt for anbudsprotokollen. Spørsmål om innsyn i anbudsdokumenter er en konkret vurdering som foretas av kommunen som oppdragsgiver. Begrunnelsen for dette unntaket er at disse dokumentene inneholder informasjon om den enkelte leverandør og dennes produkter som det er nødvendig å kunne unnta fra offentlig innsyn av konkurransemessige og forretningsmessige årsaker.

EØS-avtalen og regelverket for offentlige anskaffelser har til formål å sikre konkurranse mellom de enkelte leverandører på like vilkår. Det forutsetter blant annet at offentlige kontrakter skal tildeles på grunnlag av objektive kriterier som er gjort kjent i anbudsgrunnlaget. EØS-avtalens bestemmelser på dette området innebærer også et krav til proporsjonalitet. Det vi si at offentlige oppdragsgivere ikke har anledning til å stille krav som reduserer konkurransen eller som er mer restriktive enn nødvendig for å få dekket behovet. Hvilke krav som er nødvendige å stille ved den enkelte anskaffelse, er det opp til den enkelte oppdragsiver å avgjøre - i dette tilfellet Drammen kommune.

Anskaffelsesregelverket stiller ulike krav til anskaffelsesprosedyren avhengig av kontraktens verdi. Når kontrakten ikke overstiger terskelverdien på 1 650 000,- eksklusive merverdiavgift har kommunen etter dagens regelverk anledning til å innføre egen innkjøpsinstruks. Forutsetningen er at innkjøpsinstruksen ikke kommer i strid med de generelle prinsippene som for eksempel kravet til likebehandling og åpenhet. Dagens regelverk stiller imidlertid ikke noen krav til hvilke prosedyrebestemmelser kommunen skal følge ved tildeling av sine kontrakter. Dette har betydning for hvilke krav som stilles til omfanget av en konkurranse og om konkurransen skal være åpen, begrenset eller basert på forhandlinger.

For å sikre at tildeling av kontrakt skjer på like vilkår for alle leverandører som deltar, stilles det krav til habilitet hos dem som foretar evalueringen av tilbudene. Det er viktig at leverandører til offentlig sektor har tillit til beslutningsprosessen ved offentlige anskaffelser, Når leverandørene bruker tid og ressurser på å delta i konkurranser om offentlige anskaffelser, er det viktig at de har tillit til at informasjon om virksomheten ikke tilfaller konkurrenter og at tildelingen skjer på grunnlag av kjente kriterier slik at det ikke kan reises spørsmål ved om kontrakt er tildelt en leverandør ut fra utenforliggende hensyn. For anskaffelser over terskelverdiene er det et forbud mot at rådgivere som har bistått oppdragsgivere med utforming av kravspesifikasjonen deltar i den etterfølgende konkurransen. Tilsvarende forbud gjelder ikke under terskelverdiene, men prinsippet om at enkelte leverandører ikke skal ha fordel av å ha deltatt i planleggingsprosessen og kravet til likebehandling samt reglene om habilitet gjelder imidlertid generelt.

Avslutningsvis vil jeg opplyse at SND har deltatt i utarbeidelsen av anbudsdokumentene samtidig som institusjonen delfinansierer prosjektet. Selve beslutningen om tildelingen av kontrakten til Revita Kongsberg er foretatt av de berørte kommunene. SND kan således ikke betraktes som oppdragsgiver.