Skriftlig spørsmål fra Terje Johansen (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:289 (2000-2001)
Innlevert: 20.03.2001
Sendt: 20.03.2001
Besvart: 26.03.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Toll- og avgiftsdirektoratet har utarbeidet regelverk som fører til det ved reparasjon av motorvogner som har en skade på mer enn 50 pst. og som er eldre enn 5 år, fra 1. april må betales ny engangsavgift, såkalt oppbyggingsavgift. Dette regelverket følger ikke Stortingets intensjon. Oppbyggingsavgiften vil virke prisdrivende og ha miljømessige og trafikksikkerhetsmessige uheldige konsekvenser.
Hva vil finansministeren gjøre for å rette opp dette forholdet?

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Etter det etablerte regelverk skal det betales avgift både for motorvogner som innføres hele (engangsavgift), og for motorvogner som innføres i deler og så bygges opp i Norge (oppbyggingsavgift). Hensikten er sikre en lik avgiftslegging av alle motorvogner som skal brukes varig i Norge. Oppbyggingsavgift skal også betales når det skjer så vidt store endringer på en motorvogn som tidligere er registrert her i landet at det må opprettes et nytt registreringsdokument som følge av dette. En slik omfattende endring av en motorvogn er naturlig å likestille med en full oppbygging. Departementet kan på nærmere vilkår frita for oppbyggingsavgift når oppbyggingen skjer som følge av skade på motorvogn.

Omleggingen av engangsavgiften til en registreringsavgift har gjort det hensiktsmessig å samle bestemmelsene om engangsavgift og oppbyggingsavgift. Det har også vært ønskelig å revidere og forenkle regelverket om oppbygging som i dag fremstår som uoversiktlig og komplisert.

Utenfor skadetilfellene var det i dette revisjonsarbeidet opprinnelig lagt opp til at inntil en fjerdedel av karosseri/ramme skulle kunne erstattes med deler av samme utførelse, uten at dette skulle regnes som avgiftspliktig oppbygging. Øvrige deler skulle kunne skiftes fritt. Dagens adgang til avgiftsfritt karosseriskifte ved trafikkskadetilfellene for kjøretøy yngre enn 5 år skulle videreføres. Det var også foreslått å innføre et fradrag i avgiften basert på hvor gammelt det oppbyggede kjøretøyet fremsto som. I høringsrunden påpekte flere av høringsinstansene at forslaget ville gjøre mange reparasjoner ulønnsomme, og øke faren for at kjøretøy repareres på trafikkfarlig måte. For å imøtekomme disse innvendingene ble det i det i St.prp. nr. 1 (2000-2001) varslet endringer som medfører at inntil halvparten av karosseriet og/eller rammen kan skiftes ut uten at det oppstår avgiftsplikt. Stortinget tok dette til orientering og forutsatte at de nye bestemmelsene ble sendt på høring.

På bakgrunn av innspillene i siste høringsrunde har departementet i samråd med Toll- og avgiftsdirektoratet besluttet å sløyfe bestemmelsen om aldersfradrag i den endelige forskriften. Samtidig fjernes kravet om at utskiftningene av råkarosseriet må skje med identiske deler. Etter dette vil det kun foreligge avgiftspliktig oppbygging dersom det opprettes nye registreringsdokumenter som følge av at det foreligger en oppbygging etter veimyndighetenes regelverk, eller dersom mer enn 50 pst. av ramme/karosseri skiftes ut. For motorsykkel vil det kun foreligge oppbygging dersom hele rammen skiftes. Det åpnes videre for at tolldistriktet kan tillate at grensen på 50 pst. kan overstiges dersom dette er nødvendig for å foreta en forsvarlig reparasjon. Etter dette ligger bestemmelsene nærmere opp til hvordan dagens regelverk faktisk praktiseres. Den nye forskriften ble fastsatt 19. mars 2001 og endringene trer i kraft 1. april 2001.

Med disse løsningene som nå er vedtatt, imøtekommes langt på vei innvendingene om at regelverket vil virke prisdrivende og ha miljø- og trafikksikkerhetsmessige uheldige konsekvenser. Jeg finner derfor ikke grunnlag for å foreta ytterligere liberaliseringer på dette tidspunkt. Reglene vil på vanlig måte være gjenstand for løpende vurdering.