Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:304 (2000-2001)
Innlevert: 27.03.2001
Sendt: 28.03.2001
Besvart: 04.04.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Hvor mye vil det koste for staten å heve statstilskuddet til 50 prosent av driftsutgiftene til barnehagene, og hvor mye vil det koste for kommunene å få det kommunale driftstilskudd opp på 30 prosent både for de private og kommunale barnehagene?

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: I forbindelse med behandlingen av St. meld. nr. 27 (1999-2000) Barnehage til beste for barn og foreldre ga Stortinget sin tilslutning til en kostnadsfordeling 50-30-20 mellom stat, kommune og foreldre innen 2005. Målet med økt offentlig finansiering er lavere foreldrebetaling.

En opptrapping av statens andel til 50 prosent innen 2005 innebærer at staten må øke sin ressursinnsats i sektoren med om lag 2,5 mrd. kroner i perioden 2002-2004. For at foreldrebetalingen ikke skal overstige 20 prosent, må de resterende 30 prosent av kostnadene dekkes gjennom andre inntekter enn statstilskudd og egenbetaling. Om lag 7,5 prosent av kostnadene dekkes i dag av inntekter barnehagene har gjennom refusjoner fra folketrygden og ytelser fra arbeidsgivere, foreninger, institusjoner og andre. Det er grunn til å tro at denne andelen vil være relativt konstant også i framtiden. Reelt sett vil derfor kommunens andel ikke være 30 prosent, slik det fremgår av nevnte kostnadsfordeling, men 22,5 prosent. Samlet innebærer dette et behov for økt kommunal finansiering på om lag 400 mill. kroner i perioden 2002-2004. Behovet for økt kommunal ressursinnsats er klart størst i privat barnehagesektor.

I disse tallene ligger også en forventet volumvekst opp til 70 prosent barnehagedekning for aldersgruppen 1-5 år.