Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:311 (2000-2001)
Innlevert: 29.03.2001
Sendt: 30.03.2001
Besvart: 06.04.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Over 30 000 barn har mer enn én times reise til og fra skolen hver dag. Tallet er trolig økende, som følge av at mindre skoler legges ned i mange kommuner. I en aktuell sak i Fjaler i Sunnfjord vil en foreslått endring av skolestrukturen gi elever i ungdomsskolen en reisetid på halvannen time hver vei, hver eneste dag.
Mener statsråden det er forsvarlig ut fra helse- og trivselshensyn at norske skolebarn må bruke opptil tre timer daglig på sin "arbeidsreise"?

Begrunnelse

Barneombudet har nylig uttalt seg svært kritisk til de lange reiseavstander stadig flere norske barn får til skolen. Undersøkelser viser at barns helse svekkes av dette, i tillegg til at barnas tilgjengelige fritid reduseres kraftig.
Barns rettigheter har de siste årene i økende grad blitt tatt hensyn til i lovverket, men på dette meget viktige området har barna i praksis ingen muligheter til å forhindre en negativ utvikling. Retten til fritid og en helsemessig forsvarlig hverdag burde etter undertegnedes syn tilsi at ingen barn ble utsatt for å måtte tilbringe tre timer daglig, fem dager i uken, på reise til og fra skolen.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Endringer i skolestrukturen som medfører skolenedleggelser, har stor betydning for foreldre og elever og hele lokalsamfunnet. Det er derfor viktig at kommunen sørger for at sakene er så godt utredet som mulig før vedtak fattes. Blant annet er det viktig at kommunen utreder forholdet til skoleskyssen. Endringer i skolestrukturen kan naturlig nok medføre lengre reisetid for elevene.

I en sak om skolenedleggelse skal kommunen ha rimelig kjennskap til synspunktene til de som berøres av nedleggelsen. I den sammenhengen vil det være naturlig at samarbeidsutvalget ved skolen blir hørt. Ved at sakene blir lagt fram for samarbeidsutvalget ved de aktuelle skolene, får også de impliserte partene kunnskap og varsel om at skolen kan bli lagt ned, og de kan få gitt uttrykk for sitt syn på saken før vedtaket er fattet. Ved at foreldre og elevene på den måten får delta i prosessen, vil det også være lettere å akseptere vedtak om skolenedleggelse.

Jeg har ikke anledning til å gi kommunen pålegg om hvordan skolestrukturen i kommunen skal være. Det er overlatt til den enkelte kommune å lage en mest mulig hensiktsmessig skolestruktur.

I dette arbeidet forutsetter jeg at kommunen også legger vekt på elevenes reisetid.