Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:319 (2000-2001)
Innlevert: 03.04.2001
Sendt: 03.04.2001
Besvart: 18.04.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Statsråden uttrykker i Dagsavisen 26. mars at hun er sjokkert over den dårlige barnehagedekningen i Oslo. Den totale barnehagedekningen i Oslo er imidlertid på 75 pst. når både private og kommunale barnehager er inkludert. Dette er en høyere dekning enn det Regjeringen selv definerer som full dekning på 70 pst.. I andre byer i Norge er barnehagedekningen mye lavere hhv. 57 pst. i Bergen og 51 pst. i Tromsø.
Hva vil Regjeringen gjøre for at også byer som Bergen og Tromsø kommer på nivå med dekningen i Oslo?

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: I mitt innspill til Dagsavisen henviste jeg til tallmateriale Dagsavisen har samlet inn som viser at to av tre familier i Oslo vil få nei til den kommunale barnehageplassen de ønsker og har søkt på, og at forskjellene mellom bydelene er svært store. Jeg påpekte at jeg synes dette er for dårlig, og at byrådens råd til foreldre om å "stå på, og følge med også på det private markedet" virket for lettvint.

Byrådet i Oslo sier videre i Dagsavisen 3. april at bygging av nye kommunale barnehager ikke er et hovedsatsingsområde og har sagt nei til bygging av 250 nye barnehageplasser. Denne holdningen er etter mitt syn alt for defensiv. Jeg etterlyser en totalplan for hvordan Oslo har tenkt å få full behovsdekning innen 2003, slik bl.a. Høyre har vært med på å love i Stortinget. Kommunens rolle som barnehagemyndighet innebærer et helhetlig ansvar for barnehagesektoren i kommunen, uavhengig av om barnehagene er offentlig- eller privateide. Både Stortinget og regjeringen mener at de private barnehagene utgjør en viktig, nødvendig og ønsket del av det totale barnehagetilbudet. Det er bl.a. for å sikre likeverdige driftsvilkår for offentlige og private barnehager at vi i samarbeid med berørte parter i sektoren arbeider med en veileder for samarbeidsavtaler. Veilederen skal være ferdig sommeren 2001. Arbeidet ses i sammenheng med at Kommunenes Sentralforbund og Private Barnehagers Landsforbund nå utarbeider en mønsteravtale.

Selv om den totale barnehagedekningen gjennomsnittlig er bedre i Oslo enn i bl.a. Bergen og Tromsø, må det være lov å påpeke at den på langt nær er god nok. Til tross for at Oslo har landets høyeste barnehagedekning, har Oslo fortsatt et stort udekket behov. Det er variasjoner mellom bydelene, men behovsundersøkelser tyder på at det reelle behovet ligger godt over dagens dekning på 75 pst.. Jeg har for øvrig aldri tallfestet full behovsdekning til 70 pst., men har sagt at den enkelte kommune må finne fram til den barnehagedekningen som tilsvarer behovet for plasser i egen kommune, dvs. at alle som ønsker det skal få tilbud om plass, noe som også Stortinget sluttet seg til i behandlingen av barnehagemeldingen.

Oslo har mer omfattende storbyutfordringer enn de øvrige byene og kommunene i landet. Dette stiller særskilte krav til Oslo om å sikre alle barn gode oppvekstvilkår. Barnehagene er viktig for å oppnå dette. Da kreves det etter mitt skjønn en mer offensiv holdning fra barnehagemyndighetens side enn den byrådet i Oslo viser.

Som jeg sa i mitt innspill til Dagsavisen tar jeg mitt ansvar som statsråd på dette feltet meget alvorlig. Vi nærmer oss målet om barnehageplass til alle som ønsker det. Den resterende delen av utbyggingen må ta utgangspunkt i lokale behov og ønsker, og det er derfor helt nødvendig at kommunene tar et helhetlig ansvar for utbygging og drift av barnehagesektoren fremover. Som et ledd i arbeidet for å øke det kommunale ansvaret i barnehagesektoren, ba Stortinget Regjeringen legge fram en lovfestet plikt for kommunene til å tilby barnehageplasser. Et slikt forslag er nå sendt på offentlig høring. Regjeringen vil følge nøye med på kommunenes oppfølging av sine forpliktelser og vil fortløpende vurdere behovet for flere og sterkere virkemidler for å nå målet om full behovsdekning.

Regjeringens overordnede mål er at alle familier som ønsker det skal få tilbud om en godt tilpasset plass til en akseptabel pris. Vi arbeider nå med utredning av ulike modeller fra statens side for ytterligere å bidra til å oppnå dette. Skal målet om full behovsdekning nås, og ikke bare i Bergen, Tromsø eller Oslo, men i alle landets kommuner, er vi avhengig av at staten, men også kommunene tar sitt ansvar på alvor!