Skriftlig spørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:320 (2000-2001)
Innlevert: 04.04.2001
Sendt: 04.04.2001
Besvart: 05.04.2001 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): I en rekke oppslag i Dagens Næringsliv i tiden 24. mars - 3. april er betenkelige forhold i Norges Eksportråd avslørt. Statsråden har svært betimelig bedt Eksportrådet om en redegjørelse for forholdene. Undertegnede ber dessuten om å få redegjørelsen oversendt Stortinget med en gang den er klar.
Når vil denne være ferdigstilt, og mener statsråden at en slik redegjørelse vil være tilstrekkelig uhildet, eller vil statsråden også initiere en uavhengig gjennomgang av forholdene?

Grete Knudsen (A)

Svar

Grete Knudsen: Nærings- og handelsdepartementet har bedt om en redegjørelse fra Norges Eksportråd på bakgrunn av oppslag i pressen vedrørende Norges Eksportråds virksomhet ved kontoret i Johannesburg i Sør-Afrika. Departementet mottok en foreløpig redegjørelse fra Norges Eksportråd ved styrets leder 3. april 2001. Redegjørelsen følger vedlagt.

Styret i Norges Eksportråd vil iverksette enkelte konkrete tiltak som oppfølging av de forhold som er avdekket, og som fremgår av redegjørelsen. Det vil dessuten bli gjennomført en uavhengig gjennomgang av saken. Denne vil bli utført på oppdrag av Norges Eksportråd, men i nær kontakt med departementet. Jeg vil avvente denne gjennomgangen.

Vedlegg til svar:

Det Kgl. Nærings- og handelsdepartement

Postboks 8013 DEP

0030 Oslo

2001/1679 JFA AHB/-

Dato

03.04.2001

Norges Eksportråd i Sør-Afrika



Med henvisning til departementets skriv av 26.03.2001 oversender Norges Eksportråd herved en redegjørelse for virksomheten ved kontoret i Johannesburg med henblikk på de avisartikler som Dagens Næringsliv har trykket i uke 13. I denne redegjørelsen er det også gjort rede for tiltak som nå iverksettes av Norges Eksportråd.

Det ble holdt ekstraordinært Styremøte om denne saken 03.04.2001. Redegjørelsen til departementet inneholder administrasjonens redegjørelse til Styret, og Styrets konklusjoner. Det er personer i administrasjonen som ikke er implisert i denne saken, som har hatt ansvar for saken overfor Styret. I tillegg har Eksportrådets revisor og en uavhengig revisor arbeidet med saken. Vi har også søkt bistand hos vår advokat.

Styret viser til punkt 7 i vedlagte redegjørelse. Styrets konklusjoner som er enstemmige.

Redegjørelsen vil bli offentliggjort etter at departementet har mottatt den. Den sendes også UD og NHO til orientering.

Med vennlig hilsen

Norges Eksportråd

Kaci Kullmann Five

Styrets leder

Vedlegg

Redegjørelse fra Norges Eksportråd til Nærings- og handelsdepartementet vedrørende virksomheten i Sør-Afrika av 3. april 2001

1. Det formelle grunnlag

Norges Eksportråds virksomhet i utlandet er knyttet til utenrikstjenesten. Det betyr at Eksportrådets kontorer i utlandet både er Eksportrådets representasjon og samtidig utgjør ambassadens/generalkonsulatets handelsavdeling. Norges Eksportråds utsendte ledere beskikkes av UD som andre utsendinger og er anmeldt med diplomatisk status overfor utenlandsk myndighet. Vedrørende lokalansatte medarbeidere ved Eksportrådets kontorer i utlandet vises det til retningslinjer utarbeidet i Samordningsutvalget.

Nærings- og handelsdepartementet fører tilsyn med Eksportrådet gjennom vedtektene som besluttes i statsråd, oppnevnelse av styret som skjer i statsråd, det årlige tilsagnsbrev, en budsjettkorrespondanse, en korrespondanse om årlige operative mål, fastleggelse av Mål- og Resultatstyringssystem bl.a. iht. Statens Økonomireglement, to årlige Rapporter om Eksportrådets aktiviteter, resultater av virksomheten og økonomi. Kopi av rapportene sendes Riksrevisjonen. Videre holdes det to formelle kontaktmøter i året, og det er ut over det løpende daglig kontakt mellom departementet og Eksportrådets ledelse.

For virksomheten i utlandet er det utenriksloven, utenriksinstruksen og Utenriksdepartementets Særavtale som gjelder for Eksportrådets utsendte personale. I noen tilfelle har Eksportrådet på egenhånd tatt reservasjon mot at Særavtalens bestemmelser skal gjelde fullt ut. I tillegg til UDs bestemmelser har Eksportrådet egne bestemmelser for økonomi, drift og personaladministrasjon og egne etiske retningslinjer for medarbeiderne. Disse bestemmelsene er tilpasset Eksportrådets arbeidssituasjon og er ikke i konflikt med UDs bestemmelser. For øvrig tas spørsmål vedrørende Eksportrådets forhold til UD og NHD opp i Samordningsutvalget som er opprettet for å koordinere saker av felles interesse. På vedkommende utenriksstasjon har ambassadøren/generalkonsulen en tilsvarende koordinerende funksjon.

2. Personalforhold

I pressen er det tatt opp forhold i tilknytning til følgende personer: Jarle Forbord, Martina McKenzie, Glynis Damons, Levinia Ndlovu og Carl A. Siger.

Jarle Forbord

Forbord ble ansatt i Norges Eksportråd i 1988. Han har bl.a. vært leder for Eksportrådets kontorer i Moskva, Sarajevo og Harare før han ble eksportutsending og leder for kontoret i Johannesburg fra 22. januar 1999 til 1. september 2001 med mulighet til forlengelse dersom begge parter er enige om det. Kontoret i Harare ble i 1998 besluttet slått sammen med virksomheten i Johannesburg og skulle ledes videre fra Johannesburg. Forbord la ned kontoret i Harare, pendlet en tid mellom Harare og Johannesburg og flyttet 1. juli 1999 til Johannesburg med sin familie. I etterkant av flyttingen tok Eksportrådets administrasjon opp en del forhold i tilknytning til Forbords flyttekostnader samt forhold knyttet til hans nye bolig i Johannesburg. Allerede høsten 1999 ble det fremsatt klager fra de ansatte ved Johannesburg kontoret på Forbords lederstil. Forbord fikk beskjed om han som leder av kontoret måtte bringe forholdene i orden. Det ble holdt en rekke møter gjennom 1. halvår 2000 der også Eksportrådets ledelse og ambassaden i Pretoria deltok. I tillegg hadde Forbord en del uoppgjorte økonomiske saker med Eksportrådet. Forbord ble hjemkalt til samtaler i Oslo 23. juni 2000 der Eksportrådets og Forbords advokater også deltok. Hensikten med møtet var å få klargjort om det var grunnlag for hjemkallelse av Forbord.

På møtet 23. juni ble det fra Forbords side lagt frem opplysninger om alvorlige uregelmessigheter i tilknytning til lokalansatt medarbeider Martina McKenzie. Eksportrådet fant det vanskelig å hjemkalle Forbord og si opp McKenzie på samme tid av hensyn til det arbeid kontoret utførte for norsk næringsliv. Forbord fikk da beskjed om å rydde opp i egne økonomiske saker og komme med en skisse til løsning av Martina McKenzies arbeidsforhold.

Forbord fikk skriftlig beskjed 29. januar 2001 om han ikke ville få sin kontrakt forlenget ut over 1. september 2001. Stillingen ble lyst ledig internt i januar 2001. Forbord søkte stillingen 25. januar 2001, på lik linje med andre søkere. Forbord fikk skriftlig melding 28. februar 2001 om at stillingen er besatt av en annen søker og svarte 2. mars 2001 at han har innvendinger mot det og ønsker å forfølge saken gjennom sin fagforening, PRIFO. Dette er nå en personalsak som administrasjonen vil arbeide videre med på ordinært vis.

Martina McKenzie

Fr. McKenzie ble ansatt som sekretær ved Johannesburg kontoret i 1993 med bl.a. ansvar for regnskap. Som senior medarbeider fikk hun utvidet administrativt ansvar for kontoret da tidligere leder Bjørn Eriksen reiste hjem i desember 1998 frem til Forbord tiltrådte stillingen som leder av Johannesburg kontoret 1. juni 1999. Forbord var ikke fornøyd med McKenzies arbeid og påpekte at regnskapsførselen var uoversiktlig og mangelfull. Revisor bekrefter ved gjennomgang av saken i mars 2001 at det var en del unøyaktigheter i regnskapsførselen ved kontoret i 1999. McKenzie på sin side var ikke fornøyd med Forbords ledelse av kontoret og klaget til Hovedkontoret sammen med andre medarbeidere ved kontoret.

Forbord avdekket sommeren 2000 at fr. McKenzie var medeier i konkurrerende konsulentselskap og at hun over lang tid hadde benyttet Eksportrådets infrastruktur (dataanlegg) og kundeinformasjon i denne forbindelse. Dette er i strid med Eksportrådets etiske regler og fr. McKenzies ansettelsesavtale og skulle ha vært forelagt adm. direktør for eventuell godkjennelse. Slik godkjennelse gis i realiteten ikke.

Ifølge firmaregisteret i Johannesburg stiftet Martina McKenzie 03.04.1995 firmaet Norsaco med det formål å drive "marketing services, imports, distribution of product". Hun var eneeier på stiftelsestidspunktet frem til 02.08.1995 da Carl A. Siger trådte inn som medeier 50 prosent. McKenzie fortsatte som medeier 50 pst.. Det foreligger en avtale om eier- og utbytteforhold mellom Carl A. Siger og Martina McKenzie av mars 1995, men denne datoen er ikke verifisert.

McKenzie har 12. januar 1999 på egen hånd formidlet oppdrag fra Eksportrådet til firma Norsaco (tiden etter at Eriksen hadde forlatt kontoret og før Forbord var tilsatt.) Forbord oppdaget 19.10.1999 at det samme var i ferd med å skje og godkjente Norsaco som underleverandør. (Han var ikke kjent med eierforholdene i Norsaco på det tidspunktet). Det har også på et senere tidspunkt vist seg at Norsaco har tilbudt en av Eksportrådets kunder i Johannesburg tjenester på bakgrunn av interne informasjoner fra Eksportrådet og uten at det ble formidlet noe formelt oppdrag fra Eksportrådet til Norsaco.

Umiddelbart etter at det ble oppdaget at McKenzie sto som eier av Norsaco, ble hun bedt om å avvikle forholdet til selskapet. I et møte 10. 07.00 der også en representant for ambassaden i Pretoria deltok, samt hennes advokat, ble hun også bedt om å avkrefte andre uregelmessigheter vedrørende alder, utdanning og et uautorisert lån. Dette etterkom hun ikke. Deretter ble hun 11. 09.1999 sagt opp på følgende grunnlag:

· Ødeleggende innvirkning på miljøet ved Eksportrådets kontor i Johannesburg

Hun innrømmer i møte 20.01.2000 at hun har forsøkt å føre Jarle Forbord og Michael King bak lyset og ba om unnskyldning for det. Hun valgte likevel i svært liten grad å imøtekomme et hvert innspill i retning av samarbeide med de andre ved kontoret. Hun har gått svært langt i å nekte å etterkomme ordre fra kontorets leder.

· Eierforhold til konkurrerende konsulentselskap Norsaco

McKenzie har ikke meddelt Eksportrådet at hun stiftet dette selskapet og var medeier i det. Hun har på egenhånd formidlet oppdrag fra Eksportrådet til Norsaco. Hun har ikke etterkommet Eksportrådets anmodning om å avvikle dette forholdet.

· Manglende dokumentasjon vedr. MBA og annen utdanning

Eksportrådet vedlegger ofte CV i tilbud til kunder for å vise kompetansenivå. Uriktige påstander vil også gi feilaktige inntrykk innad i organisasjonen. McKenzie påførte sin CV i 2000 at hun hadde avlagt en MBA eksamen. Hun har etter vår anmodning ikke kunnet dokumentere det. De skolene hun oppgir, kjenner ikke til henne.

(I ettertid er det også konstatert at Eksportrådet i 1994 finansierte kurs for henne ved Damelin Management School. Det er bekreftet at diplomet fra denne skolen er forfalsket.)

· Manglende førerkort

I utgangspunktet er dette lite relevant for McKenzies arbeidssituasjon, men fordi hun hadde anledning til å kjøre Eksportrådets tjenestebil med diplomatskilt var det nødvendig å verifisere forholdet. Gyldig førerkort er aldri fremlagt. Hun har forklart at hun har mistet det som følge av en ulykke og skade på øynene og ved en annen anledning at det hadde gått ut på dato. Etter flere anmodninger presenterte hun en "learner's drivers lisence" datert 25.11.1999 som krever at en person med gyldig førerkort må sitte ved siden av henne.

· Manglende fødselsattest

I CV fra 1993 oppgis 07.03.1969. I CV fra 2000 oppgis 07.03.1967. I ID-papirer og ovennevnte midlertidige førerkort oppgis 07.03.1957.

· Uautorisert lån fra Eksportrådets kasse

I juni 2000 tar Forbord opp med McKenzie et bilag som viser at hun tok opp et lån i desember 1999 på ZAR 2 200 tilsv. NOK 2 838 uten å avklare det med ham.

Administrasjonen mener at det er klare saklige grunner for oppsigelse av Martina McKenzie og at denne saken har vært håndtert på en tilfredsstillende måte.

I forbindelse med avskjedigelsen ble det gjort forsøk på å komme til et forlik uten at dette førte frem.

Saken har vært brakt inn for Forliksrådet i Johannesburg som avviste saken på formelt grunnlag 16.03.2001. McKenzie har rett til å bringe saken inn for arbeidsretten innen 90 dager fra 16.03.2001. Eksportrådet vil tilby å dekke hennes saksomkostninger.

På grunnlag av Forliksrådets egen beslutning må det kunne legges til grunn at Forliksrådet selv tok opp spørsmålet om Eksportrådet har diplomatisk immunitet og konkluderte etter egne undersøkelser av saken at Eksportrådet har det som del av ambassaden i Pretoria. Eksportrådet har ikke påberopt seg diplomatisk immunitet, ei heller fraskrevet seg det. Dette er en sak som kun Utenriksdepartementet kan ta stilling til og som ambassaden i Pretoria må fremføre etter instruks fra UD. Nyere rettspraksis taler for at man også kan stille i retten og forsvare sin sak selv om det er konstatert diplomatisk immunitet, dvs. at man kan velge å se bort fra dette forholdet. Det må i tilfelle også skje i samråd med UD. UD har vært holdt orientert om denne saken.

Administrasjonen kan ikke se at det er hold i pressens påstander om at Martina McKenzie er ført bak lyset, at hun skulle være utsatt for et maktspill eller at hun skulle være pålagt arbeidsoppgaver i retning av å granske andre ansatte i Eksportrådet. I forbindelse med det siste poenget er det viktig å påpeke at hun hadde regnskapsføring som en av sine oppgaver for Eksportrådet i Johannesburg.

Glynis Damons

Fr. Damons var ansatt som sekretær kun et par måneder våren 1999. Hun sa opp sin stilling 14.04.1999. I oppsigelsen legger hun vekt på lang og vanskelig transport. Samtidig retter hun en anklage mot Eksportrådets lokalansatte markedsmedarbeider Michael King om rasisme. Michael King innrømmer at han har irettesatt fr. Damons fordi han ikke var tilfreds med hennes faglige arbeid. Fr. Damons ansettelsestid er sammenfallende med den tid Eksportrådet var uten norsk leder av Johannesburg-kontoret. Det var Martina McKenzie som ansatte henne og mottok hennes oppsigelsesbrev som ikke ble videresendt til Hovedkontoret før i mars 2000.

Eksportrådet har mottatt uttalelser fra lokalansatte farvede medarbeidere som nå arbeider ved kontoret, og som gir Michael Kind gode skussmål. Videre har administrasjonen forelagt denne saken for ambassadør Per Ø. Grimstad som uttaler at etter hans vurdering er ikke Michael King noen rasist. Spørsmål om rasisme ved Johannesburg er behandlet under punktet om etiske forhold.

Levinia Ndlovu

Fr. Ndlovu arbeidet ca. 8 timer per uke som vaskehjelp i 1997-98. Det var vanlig på den tiden at tilfeldig vaskehjelp tilbød sine tjenester til bedrifter og privatpersoner på timebasis. Etter en tid, ønsket ikke Eksportrådet lenger å kjøpe vasketjenester av henne. Arbeidsforholdet ble avsluttet, og hun fikk lønn for utført arbeid. Forliksrådet innkalte til høring i denne saken, men avlyste møtet idet det ble kjent at hun hadde fått sluttoppgjør.

Eksportrådet har siden 1996 retningslinjer for at samtlige lokale medarbeidere ved kontorene i utlandet som utfører arbeid for Eksportrådet mot betaling, skal ha skriftlig arbeidskontrakt. Dette vil bli gjennomgått og innskjerpet.

Carl A. Siger

Siger var ansatt i Eksportrådet i tiden 1973 til 1995. Han ble utnevnt til eksportutsending og leder av Johannesburg-kontoret fra gjenopprettelsen av kontoret i 1993 da handelsboikotten var opphevet. Siger fikk ikke sin kontrakt forlenget i 1995 fordi ledelsen vurderte resultatene som svake og fordi det var dårlig fremdrift ved kontoret. Siger avviklet sitt arbeidsforhold til Eksportrådet sommeren 1995 med sluttvederlag som ble utbetalt i form av 11 månedlige bidrag frem til august 1996. Dette skjedde samtidig med en omfattende nedbemanning og omorganisering av Eksportrådet fra 1995. Ved fratredelse undertegnet Siger en erklæring om at han ikke skulle starte virksomhet i konkurranse med Eksportrådet så lenge han mottok godtgjørelse fra Eksportrådet.

Etter administrasjonen oppfatning har ikke Siger holdt seg til inngått avtale. Administrasjonen vil vurdere om det skal treffes tiltak mot Carl A. Siger på bakgrunn av de opplysningene som er fremkommet.

3. Etiske forhold

Det er særlig i fr. Damons oppsigelsesbrev, men også fra fr. McKenzie hevdet at det har forekommet rasisme ved Eksportrådets Johannesburg-kontor. I tillegg er det reist kritikk mot Forbords behandling av sine private tjenere.

Eksportrådet har i nærmere 10 år hatt skrevne etiske regler for de ansatte. Disse ble revidert sist i 1995/96. Reglene blir overlevert ved ansettelse og er tilgjengelige for samtlige ansatte på Eksportrådets dataanlegg. Forbord delte disse ut til de ansatte ved tiltredelse 10.07.1999 og understreket at administrerende direktør var meget opptatt av at de etiske retningslinjene ble fulgt.

Eksportrådet tar avstand fra en hver form for rasisme og tar det meget alvorlig dersom det skulle forekomme mistanke om dette i organisasjonen. Administrasjonen viser til at Forbord tok denne saken opp på kontoret i 1999, men tar samtidig selvkritikk på at dette forholdet ikke ble spesifikt gjennomgått da fr. Damons oppsigelsesbrev ble kjent ved Hovedkontoret i mars 2000.

Eksportrådets etiske retningslinjer vil nå bli gjennomgått på nytt og oppdatert med de anbefalinger som særlig NHO har utarbeidet.

4. Forvaltning av offentlige midler

I avisen er det tatt opp en rekke forhold i tilknytning til Eksportrådets forvaltning av offentlige midler.

Forbords flyttekostnader

Det har vært en omfattende dialog med Forbord om kostnader vedr. overføring fra Harare til Johannesburg. Eksportrådet har vært kjent med de forholdene som er tatt opp i avisen og behandlet dem på normalt vis. Omtalte reiseforskudd er avregnet ved reiseoppgjør og er således gjort opp. Utgifter til frakt av privat hest NOK 6 200 er ikke godkjent av Eksportrådet. Beløpet er krevd tilbakebetalt, men er ennå ikke innbetalt. Forholdet vil bli fulgt opp.

Ny husleiekontrakt i juni 1999 og oppussing av bolig

Eksportrådets Hovedkontor ba om å bli forelagt utkast til husleiekontrakt etter vanlig prosedyre. Det ble ikke etterkommet. Da husleiekontrakt signert 11.06.1999 ble sendt Hovedkontoret ut på høsten samme år, påpekte Hovedkontoret at den måtte reforhandles fra 4 til 2 år i samsvar med Forbords kontraktstid. Det ble gjort uten merkostnad for Eksportrådet. Husleien var høyere enn det Hovedkontoret hadde forventet, men ble godkjent fordi kontrakten allerede var undertegnet og fordi boligen lå i et område som anses som sikkert i forhold til den kriminalitet og vold som hersker i Johannesburg. Boligen er ellers størrelsesmessig innenfor Eksportrådets ramme. Ifølge retningslinjene kan en familie av Forbords størrelse (5 personer) ha et areal på 170 m2.

Forbord har på egenhånd fått bygget et tak over terrasser for NOK 11 000 og installert satellitt TV mottak. Lagring av møbler er oppgitt som grunn til overbygget. Beløp for overbygget er ikke godkjent. Beløpet er krevd tilbakebetalt, men er ennå ikke innbetalt. Forholdet vil bli fulgt opp. Satellitt mottak er godkjent fordi Forborg har behov for tilgang på internasjonale nyheter.

Skolepenger

Forbord har fått godkjent gjeldende rammer for skolepenger som pr tiden er NOK 75 000 pr. barn. Skolepenger utover det betaler han selv. Ved en inkurie ble det utbetalt NOK 21 000 for mye i 1999. Dette beløpet ble fratrukket ved refusjon av skolepenger for skoleåret 2000 og er således gjort opp.

Administrasjonen anser denne saken som avklart.

Tjeneres arbeidsforhold og flytting av tjenerstab fra Harare til Johannesburg

De forhold som er nevnt i pressen, relaterer seg til Harare og ikke Johannesburg. Det er vanlig at tjenerstab har arbeidskontrakter, men ikke arbeidsinstrukser som omtalt i avisen. Eksportrådet har undersøkt om andre utsendinger har hatt lignende arbeidsinstrukser for sine tjenere med negativt resultat. Eksportrådet har ikke vært kjent med angjeldende arbeidsintruks.

Ved overføring fra Harare til Johannesburg ønsket Forbord å ta med sine tjenere fordi han var fornøyd med dem og fordi de ellers ville bli arbeidsledige. Han søkte om tillatelse til det og fikk avslag. Ambassaden i Pretoria ønsket ikke å bistå i denne saken og gjorde Forbord oppmerksom på gjeldende regler. Forbord rettet seg etter det. Det notatet som pressen refererer til, er ikke journalført ved ambassaden i Pretoria.

Eksportrådet deler oppfatningen om at innholdet i ovennevnte arbeidsinstruks er uheldig utformet og tar spesielt avstand fra tituleringer som kan gi inntrykk av klasseskille og rasisme.

Eksportrådet vil presisere at etiske retningslinjer skal overholdes i alle anliggender for Eksportrådets ansatte, også mht ansatte i privat tjeneste ved tjenestegjøring i utlandet. Dette vil bli understreket i de reviderte etiske reglene.

Økonomiske forhold vedr. tidligere eksportutsending Bjørn Eriksen

I pressen er det fremført kritikk om at private innkjøp er bokført i Eksportrådets regnskaper. Dette har utspring i et anonymt notat på 18 punkter. Forholdene som er listet opp i notatet er fra perioden 14. september 1995 til 31. desember 1996. Eksportrådets revisor og en uavhengig revisor har gått gjennom alle regnskapsbilag relatert til dette. Det er stilt spørsmål ved enkelte av bilagene og administrasjonen har redegjort for gjeldende retningslinjer og praksis. Ved tre tilfeller har administrasjonen i ettertid ikke godkjent bilag. Det gjelder en mindre post vedrørende innkjøp til tjenestebolig, et mindre beløp i tilknytning til en møtegodtgjørelse og en godtgjørelse for hjemreise etter gammel sats. Til sammen utgjør dette NOK 10 300 som Bjørn Eriksen har tilbakebetalt.

5. Retningslinjer og kontroll med bruk av offentlige midler

Det er hevdet i pressen at Eksportrådet har sviktende kontrollrutiner og at økonomiavdelingen har lidd under budsjettkutt og innsparinger. Eksportrådet vil understreke at de forhold som har vært tatt opp i pressen i det alt vesentlige har vært avdekket gjennom regulære kontrollrutiner ved Hovedkontoret høsten 1999 og våren 2000. Økonomiavdelingen har hatt en del vikarer som skyldes svangerskapspermisjoner, men har ellers ikke vært berørt av personellmessige kutt.

Eksportrådets revisor har gått gjennom samtlige bokførte bilag fra Johannesburg i hele 1999 og 2000. Det dreier seg om 1 250 bilag. Av disse er det satt spørsmålstegn ved 13 bilag i 1999 og 1 bilag i 2000. Disse bilagene og samtlige bilag i tilknytning til de sakene som er omtalt i pressen er også gått gjennom av en uavhengig revisor. Dette gjelder saker som administrasjonen kan ta stilling til innenfor gjeldende retningslinjer for driften av utekontorer.

Administrasjonen vil på nytt gjennomgå administrative rutiner og fremme forslag om eventuelle endringer.

6. Faglige resultater

Det er reist spørsmål om de faglige resultatene av Eksportrådets matchmaking program. Eksportrådet inngikk i 1997 en avtale med NORAD om etablering av samarbeid mellom norsk og sørafrikansk næringsliv. Programmet ble eksternt evaluert i 1999/2000 og det ble anbefalt at programmet fortsetter. Det er til nå inngått 12 kontrakter. For tiden arbeides det med 8-10 nye prosjekter, og det kan regnes med at 5 av disse vil føre til etablering. Det kommer stadig nye prosjekter som vurderes seriøst. Det er utarbeidet en statusrapport til NORAD av 27. 03.2001 som NORADs ledelse godkjente 28.03.2001. I vedlegg til denne rapporten er det gjort rede for status for hvert enkelt prosjekt.

Eksportrådet mener at det er lagt frem tilstrekkelig informasjon om at dette programmet har vært vellykket.

7. Styrets konklusjoner

Styret har hatt en svært detaljert gjennomgang av sakens fakta slik de er presentert Bergav administrasjonen.

For å sikre uhildethet i vurderingen vil styret igangsette en uavhengig gjennomgang av det foreliggende materialet og virksomheten i Sør-Afrika.

Basert på den meget grundige redegjørelse styret i dag har fått fra administrasjonen ved Arild Blixrud, trekker styret følgende konklusjoner:

Den presseomtale som Eksportrådet har vært gjenstand for i Dagens Næringsliv har vært meget uheldig for Eksportrådets omdømme.

Den har også vært en stor belastning for de ansatte, de personer som har vært omtalt, samt deres familier. Den grundige gjennomgangen som administrasjonen med bistand av Eksportrådets revisor og en uavhengig revisor har foretatt av de forhold pressen har omtalt, viser at det er svært lite grunnlag for de påstander som er fremført.

Martina McKenzie er sagt opp på klare saklige grunner. Eksportrådet vil bidra til at hun får reist sin sak for arbeidsretten i Sør-Afrika, dersom hun vil dette. Hun vil i tilfelle få dekket sine saksomkostninger av Eksportrådet.

Administrasjonen kan ikke se at det er hold i pressens påstander om at Martina McKenzie er ført bak lyset, at hun skulle være utsatt for et maktspill eller at hun skulle være pålagt arbeidsoppgaver i retning av å granske andre ansatte i Eksportrådet.

Styret har tatt til etterretning at Jarle Forbords kontrakt går ut 1. september 2001 og at det er gjort klart at denne kontrakten ikke vil bli forlenget.

Styret har fått dokumentert at organisasjonen tar klart avstand fra rasisme. Styret ber administrasjonen igangsette en revisjon av de etiske reglene.

Styret er blitt orientert om at tre bilag i tilknytning til tidligere eksportutsending Bjørn Eriksen i Sør-Afrika er i ettertid ikke godkjent. Dette er ikke av en slik karakter at styret finner hold i pressens påstander om misbruk av offentlige midler.

Gjennomgang av samtlige regnskapsbilag fra 1999 og 2000 for Sør-Afrikakontoret viser ingen kritikkverdige forhold av betydning. Styret konstaterer at reglene for økonomi og administrasjon er skjerpet siden 1997. Styret vil likevel be om en gjennomgang av gjeldende regler.

Styret tar til etterretning at den faglige utviklingen av Matchmaking-programmet i Sør-Afrika som Eksportrådet utfører på vegne av NORAD, er dokumentert å være tilfredsstillende.

Etter dagens gjennomgang av saken kan ikke styret se at ledelsen har opptrådt kritikkverdig når det gjelder virksomheten i Sør-Afrika. Denne saken vil derfor ikke ha personalmessige konsekvenser.

Styrets vedtak var enstemmig.

03.04.2001