Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:327 (2000-2001)
Innlevert: 05.04.2001
Sendt: 06.04.2001
Besvart: 20.04.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): På områder over automatisk fredede kulturminner foregår det i dag en del steder næringsvirksomhet i henhold til kulturminneloven, §3, 2 ledd.
Vil statsråden bidra til at Kulturminneutvalget drøfter bestemmelser knyttet til dialog og erstatning i forbindelse med tilbakekalling av tillatelse til næringsdrift, med bakgrunn i denne paragrafen?

Begrunnelse

Den 13.03 nedla Fylkesrådmannen i Vestfold forbud mot pløying på Kaupang i Larvik kommune. Dette ble midlertidig trukket tilbake den 30.03 da det etter en del oppmerksomhet i media viste seg at grunneierne ikke hadde fått kommet i dialog med myndighetene i forkant.
Gjennom denne saken kom det frem at det ikke er knyttet noen bestemmelser til hvordan myndighetene skal gå frem i denne type saker.
Dette innebærer for eksempel at en gårdbruker som driver sin næringsvirksomhet på denne type areal kan risikere når som helst at vedkommende myndighet stopper dette. Da kan for eksempel kontrakter være inngått, settepoteter være innkjøpt o.l. Mulig erstatningskrav må da fremmes overfor Riksantikvaren med bakgrunn i Grunnloven.
Denne type hendelser vil etter min oppfatning undergrave tilliten mellom grunneierne og myndighetene knyttet til behovet for å sikre våre felles kulturminner. Håndheving av dette lovverket er tjent med dialog, sikkerhet for erstatning og smidighet. Kulturminneutvalget er slik sammensatt at de vil kunne gå inn i denne problemstillingen og vurdere ulike alternativer. En mulighet er å knyttet til paragrafen vilkår som beskrevet i lovens paragraf 21.

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Jeg viser til Stortingets brev av 4. april 2001 med spørsmål fra stortingsrepresentant Bent Høie om miljøvernministeren vil bidra til at Kulturminneutvalget drøfter bestemmelser knyttet til dialog og erstatning i forbindelse med tilbakekalling av tillatelse til næringsdrift med bakgrunn i kulturminneloven § 3 annet ledd.

Mandatet for Kulturminneutvalget er å utrede mål, strategier og virkemidler på kulturminnefeltet. I denne sammenheng skal det bl.a. særlig legges vekt på å belyse eiers rolle og situasjon som aktører innen kulturminnevernarbeidet, herunder graden av kompensasjon for eventuelle merkostnader som følge av vernet.

Med bakgrunn i Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 50 (1998-1999) om lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, samt et privat lovforslag, vil Kulturminneutvalget i denne sammenheng også utrede nærings- og samfunnsmessige konsekvenser av kulturminneloven. Utvalget skal levere sin innstilling 15. desember 2001.

Jeg vil ikke kommentere den konkrete saken representanten Høie viser til i sitt brev. Jeg vil likevel gi utrykk for at jeg har forståelse for at det kan oppstå vanskeligheter knyttet til denne type forhold som det er viktig å finne løsninger på. De problemstillinger som her reises vil naturlig inngå i Kulturminneutvalgets arbeidet.

Jeg har for øvrig gjort Kulturminneutvalget kjent med representantens spørsmål og mitt svar.