Skriftlig spørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:328 (2000-2001)
Innlevert: 05.04.2001
Sendt: 06.04.2001
Besvart: 20.04.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): I 1997/98 oppførte et firma et administrasjons- og lagerbygg til eget bruk. Ved en feil ble det innberettet utgående merverdiavgift på oppføringen av bygget. Da firmaet oppdaget dette ble det fremsatt krav om tilbakebetaling. Kravet ble avvist med henvisning til at det var fremsatt etter utløp av foreldelsesfristen på tre år. Det synes urimelig at staten ikke betaler tilbake feilaktig innbetalt avgift når det ikke er gått mer enn tre år.
Vil statsråden ta initiativ til å utvide fristen til 10 år?

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Jeg forstår spørsmålet fra stortingsrepresentanten Gabrielsen slik at det gjelder en bestemt sak. Som finansminister har jeg ikke muligheter til å gå inn i en konkret enkeltsak som denne, og det er heller ikke mulig å ta konkret stilling til denne på bakgrunn av de opplysninger som fremgår av spørsmålet. Jeg vil imidlertid på mer generelt grunnlag kort redegjøre for avgiftsmyndighetenes praksis vedrørende tilbakebetaling av for mye innbetalt merverdiavgift/investeringsavgift i tilfeller hvor kravet er foreldet.

Krav om tilbakebetaling av for mye innbetalt merverdiavgift/investeringsavgift til statskassen følger foreldelseslovens alminnelige bestemmelser (lov av 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer). Den alminnelige foreldelsesfrist er tre år, jf. loven § 3. I utgangspunktet betyr dette at den avgiftspliktige ikke vil nå fram med et tilbakesøkningskrav i tilfeller hvor kravet er eldre enn tre år.

Selv om foreldelsesfristen på tre år er utløpt, er det etter forvaltningspraksis imidlertid blitt akseptert tilbakebetaling av merverdiavgift/investeringsavgift i tilfeller hvor avgiftsmyndighetene finner det tilstrekkelig godtgjort at det er betalt for mye avgift i forhold til korrekt avgiftsberegning. I slike tilfeller påberoper staten seg ikke foreldelse. Det er en absolutt forutsetning at den næringsdrivende kan dokumentere sitt krav på en betryggende måte. Etter praksis frafalles ikke foreldelsesinnsigelsen for krav som på søknadstidspunktet er eldre enn 10 år.

Krav om tilbakebetaling av feilaktig innbetalt merverdiavgift/investeringsavgift må fremsettes via det lokale fylkesskattekontoret som etter å ha gjennomgått den fremlagte dokumentasjonen, sender saken videre til Skattedirektoratet med sin anbefaling. Skattedirektoratet har fullmakt til å unnlate å gjøre foreldelsesinnsigelse gjeldende når beløpet inklusive renter og omkostninger er under 100 000 kroner. I saker hvor beløpet overstiger 100 000 kroner må saken forelegges Finansdepartementet til avgjørelse. Ved frafallelse av foreldelsesinnsigelse over 250 000 kroner skal saken legges fram for Justisdepartementet til uttalelse før avgjørelse.