Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:337 (2000-2001)
Innlevert: 06.04.2001
Sendt: 09.04.2001
Besvart: 20.04.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): I svar fra Barne- og familiedepartementet 4. april 2001, går det frem av tall fra regnskapsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå at foreldrene i dag dekker 37 pst. av kostnadene i barnehagesektoren.
Hvor stor prosentvis andel utgjør statstilskuddet til barnehagesektoren og kommunenes andel?

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Statistisk sentralbyrå produserer årlig regnskapsstatistikk for barnehagene, både kommunale og private. Seneste statistikk er for 1999. Tallene viser en statlig andel på 35 pst., en kommunal andel på 21 pst. og en foreldreandel på 37 pst.. Resten av kostnadene er dekket gjennom andre inntektskilder.

Disse kostnadsandelene legges fortsatt til grunn i departementets arbeid med økonomiske beregninger på barnehagesektoren. Selv om totalkostnadene i sektoren har økt siden 1999 som følge av etablering av flere plasser samt generell pris- og lønnsvekst, så er det ikke grunn til å tro at kostnadsfordelingen mellom stat, kommune og foreldre andelsmessig har endret seg vesentlig.