Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:20 (1997-98)
Innlevert: 28.11.1997
Sendt: 01.12.1997
Besvart: 08.12.1997 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Vil helseministeren og departementet stille seg positivt til søknaden fra Volvat medisinske senter om en utvidelse av sengekapasiteten med 17 tilleggssenger og når kan Volvat medisinske senter forvente å få svar på sin søknad?"

Begrunnelse

Jeg er gjort kjent med at Volvat medisinske senter har sendt en ny søknad til departementet i brev av 17. oktober 1997 om godkjenning for 17 nye sengeplasser ved senteret. Søknaden er grunngitt med behovet for en økning av sengetallet som i dag er på 8, dette for å kunne utnytte operasjonskapasiteten ved senteret for kirurgiske inngrep som trenger innleggelse.
Jeg er videre gjort kjent med at også fylkeskommuner til tider benytter Volvat medisinske senter for å komme ajour med sine ventelister. Det fremgår av søknaden fra Volvat medisinske senter at den ikke forutsetter å trekke veksler på leger ansatt ved offentlige sykehus, men at senteret kan øke sin kapasitet ut ifra dagens personalbemanning, og at senteret i den grad det er nødvendig medvirker til etterutdannelse og spesialutdannelse av sykepleiere og spesialsykepleiere.
Med de helsekøene man i dag har i Norge må en etter mitt skjønn hilse med glede alle tiltak av faglig god standard som tilbys, også fra privat sektor, for å redusere helsekøene og gi pasientene behandling innen rimelig tid.
Jeg presiserer at det er nødvendig med rask behandling fra departementets side slik at flere pasienter kan behandles så raskt som mulig.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Det er riktig at Volvat medisinske senter har sendt ny søknad datert 17. oktober d.å. om utvidelse av sengekapasiteten med 17 senger.

Søknaden er nå under behandling i departementet, og spørsmålet om godkjenning av økningen i sengekapasiteten vil bli avgjort i nær framtid.