Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:22 (1997-98)
Innlevert: 01.12.1997
Sendt: 02.12.1997
Besvart: 08.12.1997 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "En pasient med alvorlige indre blødninger i maveregionen ble for 3 uker siden avvist ved 3 ulike sykehus i Oslo-regionen med den følge at pasienten døde i ambulansen.
Ifølge Dagbladet 1. desember d.å. var pasienten ikke innenfor de nevnte sykehus for vurdering, og dette må være et grovt brudd på Sykehusloven som utvetydig slår fast at sykehusene skal yte øyeblikkelig hjelp.
Vil helseministeren sørge for at det blir tatt rettslige skritt mot Akershus sentralsykehus og det fagpersonalet som avviste pasienten."

Begrunnelse

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Jeg har idag mottatt en foreløpig redegjørelse om saken fra Statens helsetilsyn.

Helsetilsynet ble ved oppslag i media 30. november 1997 kjent med at en pasient på grunn av blødning angivelig skulle ha dødd uten å ha blitt tatt imot verken ved Sentralsykehuset i Akershus, Rikshospitalet eller Ullevål sykehus. På bakgrunn av oppslagets alvorlige karakter ble det umiddelbart tatt kontakt med Fylkeslegen i Akershus og Fylkeslegen i Oslo, som det tilligger å undersøke slike forhold som kan tyde på svikt i helsetjenesten.

Det faktiske hendelsesforløp i saken kan pr i dag ikke sies å være klarlagt. Foreløpige orienteringer tyder på at de involverte sykehus ikke har sammenfallende oppfatning om hva som faktisk skjedde.

Fylkeslegen i Akershus utreder nå saken i samarbeid med Fylkeslegen i Oslo og vil melde tilbake til Helsetilsynet så snart de faktiske forhold er brakt på det rene. En foreløpig orientering vil i følge Helsetilsynet antas å være klar om 2-3 uker. En vurdering fra tilsynsmyndigheten vil ta noe mere tid. Tidsaspektet vil være avhengig av hvorvidt ekstern sakkyndig uttalelse er nødvendig.

Helsetilsynet har videre opplyst at de fra Romerike politikammer muntlig har fått opplyst at saken er under etterforskning der. Saken ble pr telefon meldt til politiet som unaturlig dødsfall i henhold til legeloven §41 den 25. september kl 1240 av sjeflege Jørgen Jonsbu, Sentralsykehuset i Akershus. Pasienten var etter det opplyste død ved ankomst til sykehuset kl 0605 samme dag.

Som det fremgår ovenfor er det ennå for tidlig å fastslå hva som egentlig skjedde, trekke konklusjoner om hvorvidt det foreligger brudd på plikten til øyeblikkelig hjelp etter sykehusloven og hvem som har ansvar. Jeg vil imidlertid følge saken nøye, og komme tilbake til Stortinget med en nærmere redegjørelse.