Skriftlig spørsmål fra Inger Stolt-Nielsen (TF) til finansministeren

Dokument nr. 15:360 (2000-2001)
Innlevert: 30.04.2001
Sendt: 30.04.2001
Besvart: 08.05.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Inger Stolt-Nielsen (TF)

Spørsmål

Inger Stolt-Nielsen (TF): I vedtak av 16. juni 2000 anmodet Stortinget Regjeringen om å legge frem forslag til tiltak som kan sikre norske sjøfolks konkurransedyktighet innenfor det regelverk som gjelder for EU-området. Vedtaket inneholdt en tidsfrist, Stortinget ba om å få seg forelagt Regjeringens forslag sammen med statsbudsjettet for 2001. Dette vedtaket er ikke fulgt opp av Regjeringen.
Hvordan mener statsråden et vedtak i Stortinget forplikter Regjeringen sammenliknet med forpliktelsene i et oversendelsesforslag?

Begrunnelse

Ved behandling av revidert budsjett 16. juni ble forslag til vedtak om konkurransedyktige rammevilkår for norske sjøfolk på norske skip lagt frem av representanten Stolt-Nielsen på vegne av Høyre. Forslaget hadde sin bakgrunn i den negative utvikling som er en direkte følge av innskrenkningene i fartøygrupper med rett til refusjonsstøtte og reduksjon i refusjonsstøttenivå for de fartøygrupper som fortsatt faller inn under ordningen. Da det fra Regjeringens side var liten vilje til å oppfylle de forventninger om bedrede rammevilkår som vedtaket siktet mot, ble forslagsstilleren anmodet om å omgjøre forslaget fra forslag til vedtak til et oversendelsesforslag. Dette ble avvist av forslagsstilleren, og forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer. Når et vedtak er fattet av Stortinget, har det vært en gjengs oppfatning at Stortinget må ha rett til å forvente at vedtaket følges opp av Regjeringen.
Da statsbudsjettet ble lagt frem i høst, ble det med henvisning til dette vedtak sagt at refusjonsstøtteordningen skulle videreføres med samme sats og innretning som tidligere. Dette var ingen oppfyllelse av vedtakets intensjoner. Da det samtidig ble lagt frem forslag om konjunkturavgift på arbeidstakerne, var dette et forslag som ville utlikne verdien av refusjonsstøtteordningen, og slik være stikk i strid med de intensjoner som ligger i Stortingets vedtak av 16. juni. Da Regjeringen ikke fikk gjennomslag for sin konjunkturavgift på arbeidskraft, kom forslaget om å ta store flåtegrupper ut av refusjonsstøtteordningen, også dette i strid med Stortingets ønske om å sikre norske sjømannsarbeidsplasser.
Spørsmål om oppfølging av Stortingets vedtak har vært stilt av denne representanten flere ganger, og det har vært henvist til at Handels- og Næringsministeren har innkalt til samråd med næringens aktører, og at oppfølging av Stortingets vedtak vil komme. Det er imidlertid klart at det for Regjeringen ikke er mangel på kunnskap om de konkurranseforhold som gjelder i EU-området som hindrer Regjeringen i å fremlegge de forslag til tiltak som Stortinget har bedt om. Heller ikke mangler Regjeringen kunnskap om hvordan reglene om rammevilkår for egen nasjons sjøfolk praktiseres i de øvrige sjøfartsnasjonene i Europa. Når Regjeringen ikke mangler kunnskap, er det nærliggende å tro at den mangler vilje. Det er derfor av interesse å få vite hvordan Statsråden vurderer forskjellen på et oversendelsesforslag og et av Stortinget vedtatt forlag med hensyn til hvilke forpliktelser som pålegges Regjeringen.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Stortingets vedtak er forpliktende for Regjeringen. Gjennomføringen av vedtak må imidlertid gjøres innenfor de totale budsjettrammer som Stortinget setter og i samsvar med prioriteringer som Stortinget slutter seg til ved behandlingen av budsjettet. Regjeringen vil forholde seg til budsjettet slik som det er vedtatt og med de tiltak som budsjettet omfatter.

Vedlagt følger et lignende spørsmål fra Inger Stolt-Nielsen sendt tidligere i år og med svar som ble sendt fra statsråd Grete Knudsen.Vedlegg til svar:

Spørsmål og svar til skriftlig besvarelse nr. 302 fra Inger Stolt-Nielsen til nærings- og handelsministeren for 2000-2001:

Internett-adressen:

http://www.epos.stortinget.no/database/epos/spmliste.stm?sakid=22053&vismeny=