Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:23 (1997-98)
Innlevert: 02.12.1997
Sendt: 03.12.1997
Besvart: 10.12.1997 av justisminister Aud-Inger Aure

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): "Jeg viser til rapporten om norsk asylpraksis som er overlevert FN's høykommissær for flyktninger. Etter hva jeg erfarer har høykommisærens kontor i Stockholm tilbakevist at de har kommet med sterk kritikk av Norge. Kan justisministeren bekrefte dette? Kan justisministeren også gi svar på når rapporten ang. asylpraksisen blir tilgjengelig for Stortinget og frivillige organisasjoner?"

Begrunnelse

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Mens en stor andel av de asylsøkerne som har ankommet Norge de siste årene har fått beskyttelse i form av oppholdstillatelse på humanitært grunnlag er svært få i samme periode gitt asyl som såkalte konvensjonsflyktninger. På denne bakgrunn, og i samråd med FNs høykommissær for flyktninger, besluttet Justisdepartementet høsten 1995 å foreta en gjennomgang av den norske praktiseringen av Flyktningkonvensjonens definisjon av en flyktning, med det klare formål å foreta en oppmyking av praksis. Som ledd i arbeidet ble det på vanlig måte utarbeidet flere notater m.v. i departementet som grunnlag for de beslutninger som senere skulle fattes. Jeg understreker at det dreier seg om interne saksforberedende dokumenter som er besluttet unntatt alminnelig offentlighet i medhold av bestemmelsen i offentlighetsloven §5 første ledd. Det foreligger altså ingen "rapport" utarbeidet med sikte på offentliggjøring.

Justisdepartementet vil om kort tid sende ut skriftlige retningslinjer for gjennomføringen av de nye asylkriteriene. Disse retningslinjene vil bli offentlige.

I april 1996 mottok Utlendingsdirektoratet en henvendelse fra UNHCR, Stockholm, med anmodning om at representanter derfra skulle foreta en gjennomgang av et visst antall norske asylavgjørelser. Under henvisning til den prosessen som alt var i gang ble det imidlertid avklart med UNHCR at den interne gjennomgangen skulle fortsette.

Etter et intervju med en representant for UNHCRs Stockholmskontor i NRK's morgennyheter 02.09.97 ble det hevdet at UNHCR skulle ha kommet med sterk kritikk av norsk asylpolitikk. Kort tid etter ga imidlertid vedkommende representant klart uttrykk for at han var blitt misforstått. Det vises til vedlagt kopi av "Statement from UNHCR", datert 04.09.97.

Det har forøvrig vært løpende kontakt mellom Justisdepartementet og Høykommissæren i forbindelse med den nevnte gjennomgangen.

Når det gjelder Høykommissærens syn på de endringene som ble offentliggjort 08.10.97, viser jeg til vedlagt kopi av brev av 09.06.97 fra leder for Høykommissærens avdeling for internasjonal beskyttelse.