Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til statsministeren

Dokument nr. 15:24 (1997-98)
Innlevert: 04.12.1997
Sendt: 04.12.1997
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 15.12.1997 av utenriksminister Knut Vollebæk

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): "14. november stilte jeg spørsmål til skriftlig besvarelse angående en vertslandsavtale med Den nordatlantiske sjøpattedyrkommisjonen (NAMMCO), besvart 20. november av utenriksministeren.
I denne saken er det åpenbart utenriksministeren som sitter med ansvaret, men at han ikke kan avklare om det er Fiskeri-, Justis-, Finans- eller Utenriksministeren som skal rydde opp.
Hva vil statsministeren gjøre for å rydde opp i dette forholdet?"

Begrunnelse

I sitt svar påpeker statsråden at spesielle skatte- og avgiftsregler for de ansatte i organisasjonen gjør saken komplisert. Disse forholdene må avklares av Finansdepartementet.
Videre viser statsråden til at også Justis- og Fiskeridepartementet har vært involvert i denne saken, som har versert siden 1993. Slik jeg tolker statsråden er det nærmest umulig for internasjonale organisasjoner å etablere seg i Norge. Dette er vanskelig å forstå i et land som ved flere anledninger har utpekt seg selv til det ledende forhandlingsland i verden. Det kan vel heller ikke være fornuftig politikk å la et mangelfullt regelverk være en hindring for at Norge følger opp sine egne intensjoner om å være en aktiv, internasjonal aktør, også som vertsland for internasjonale og FN-relaterte organisasjoner.

Knut Vollebæk (KrF)

Svar

Knut Vollebæk: Det vises til spørsmål nr. 24 fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen til Statsministeren, som vil bli besvart av undertegnede.

Stortingsrepresentant Bastesen viser i sitt nye spørsmål til at jeg i svaret på det forrige, angående vertslandsavtale mellom Norge og Den nordatlantiske sjøpattedyrkommisjonen (NAMMCO), redegjorde for at flere departementer må inn i bildet for å få denne saken avklart. Årsaken til at dette er nødvendig, er at hvert av de departementer som er involvert, har ansvar for ulike sider ved de spørsmål som må avklares i forbindelse med inngåelse av den type avtaler det her er tale om. Noen av disse spørsmålene er kompliserte. Dette gjelder særlig forhold vedrørende den skatte- og avgiftsmessige behandling av ansatte i organisasjonen.

Utenriksdepartementet tok under den forrige regjering opp med Finansdepartementet problemstillinger forbundet med den skatte- og avgiftsmessige behandling av ansatte i internasjonale organisasjoner. En av de saker som inngår i dette sakskomplekset, er NAMMCO-saken.

Jeg kan forsikre representanten Bastesen om at jeg både er opptatt av denne saken, og er innstilt på å bidra til en raskest mulig avklaring.