Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:390 (2000-2001)
Innlevert: 15.05.2001
Sendt: 15.05.2001
Besvart: 22.05.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Utdannelsen ved Norsk Dukketeaterakademi ble fra 1995 samordnet med Høgskolen i Østfold, og fikk navnet Akademi for Figurteater. Det første ordinære studentkull startet høsten 96. Etter et års drift ble utdanningen endret til utdanning i visuelt og fysisk teater, og oppfattes nå som utdannelse i alternativt, eksperimentelt teater.
Hva vil statsråden gjøre for figurteaterutdannelsen skal bli gjenopprettet i Norge?

Begrunnelse

Scenekunstmeldingen som bygget på NOU 1:1988 konkluderte blant annet med at det var behov for en fast offentlig dukketeaterutdanning i Norge. I samme melding ble teaterformen definert: Dukketeater er en scenisk kunstform som bygger på at gjenstander tillegges liv.
Kunstformen er sidestilt med opera, ballett og skuespillerteater. Stiftelsen Norsk Dukketeaterakademi ble dannet i 1990, denne stiftelsen fikk penger til et treårig prøveprosjekt som startet i 1995. Kirke- undervisnings- og forskningskomiteen vedtok at utdanningen skulle legges inn under Høgskolen i Østfold fra høsten 1995 (Budsjett-innst. S. nr.12 (1994-95) kap. 271 Statens høgskoler for scenekunst).
3. september 1998 fikk studieplanen ved Akademi for Figurteater nytt forord, der begrepet figurteater var definert til "Fysisk og visuelt teater". Det ble og en total omlegging av skoleplanen, orientert mot alternativ og eksperimentell teater, der blant annet performance-kunst og ny-sirkus står høyt i kurs.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Som representanten Dørum påpeker ble utdanningen ved det private Norsk Dukke-teater Akademi innlemmet i Høgskolen i Østfold fra 1995 og lagt til en egen avdeling, Akademi for figurteater. Departementets godkjenning av en 3-årig grunnutdanning i figurteater ved høgskolen var basert på en skisse til en studieplan, som i hovedsak var identisk med den studieplan som ble godkjent av høgskolens styre våren 1996.

I 1999 mottok departementet brev fra UNIMA-Norge/Forening for figurteater (tidligere Norsk dukketeaterforening) med kritiske uttalelser til innholdet i figurteater-utdanningen slik denne hadde utviklet seg ved Akademi for figurteater. Også Norske scenografer og Norsk skuespillerforbund uttrykte bekymring for situasjonen.

Departementet ba høgskolen om å redegjøre for de endringene som var blitt gjort i figur-teaterutdanningen etter at høgskolen overtok ansvaret. Redegjørelsen ble forelagt UNIMA-Norge for kommentarer. I brev fra september 2000 opprettholder foreningen sitt syn at Akademi for figurteater ikke lenger tilbyr figurteaterutdanning, og ber departementet om å pålegge Høgskolen i Østfold å gjeninnføre profesjonsutdanningen i figurteater.

Departementet har konstatert at høgskolen har gjort endringer i studieplanen som samlet sett kan gi inntrykk av at det har funnet sted en faglig dreining bort fra tradisjonelt figurteater. Dette har Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet framholdt i et møte med Høgskolen i Østfold 27. april i år. Departementet ba her høgskolen om å gå i dialog med figurteatermiljøene i Norge for å sikre at også de behov som finnes for utdanning i tradisjonelt figurteater imøtekommes innenfor høgskolens tilbud. Departementet varslet høgskolen om at dette budskapet ville inngå i departementets endelige svar til UNIMA-Norge og bekrefte skriftlig til høgskolen.

Akademi for figurteater ved Høgskolen i Østfold har utviklet seg til et faglig spennende og vitalt miljø, en utvikling som jeg ikke vil stoppe eller reversere. Jeg har samtidig forståelse for at figurteatermiljøene i Norge må sikres et tilfredsstillende utdannings-tilbud for profesjonelle utøvere innen figurteater. Dette standpunkt vil bli fulgt opp i departementets videre kontakt med Høgskolen i Østfold.