Skriftlig spørsmål fra Inger Stolt-Nielsen (TF) til finansministeren

Dokument nr. 15:392 (2000-2001)
Innlevert: 15.05.2001
Sendt: 16.05.2001
Besvart: 25.05.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Inger Stolt-Nielsen (TF)

Spørsmål

Inger Stolt-Nielsen (TF): Det fremgår av statsrådens svar på mitt forrige spørsmål at han anser et lovlig fattet stortingsvedtak som forpliktende for Regjeringen. Jeg ber derfor om en forklaring på hvorfor ikke Regjeringen har fulgt opp det vedtak som Stortinget lovlig fattet 16.06.00, der Regjeringen ble gitt en tidsfrist på ca. 4 mnd. for å legge frem forslag til tiltak som kan sikre norske sjøfolks konkurransedyktighet.
Forstår statsråden at denne mangel på oppfølging av nevnte vedtak kan oppfattes som forakt for Stortinget?

Begrunnelse

Som forslagsstiller har jeg flere ganger henvendt meg til Regjeringen og etterspurt oppfølgingen av 16.juni-vedtaket. I september, da jeg ba om å bli orientert om fremdriften i arbeidet, fikk jeg som svar at Regjeringen ville komme med sine forslag i forbindelse med Statsbudsjettet for 2001, som Stortinget hadde bedt om. Så skjedde ikke.
En videreføring av dagens ordning med samme innretning og støttesats var ingen oppfølging av Stortingets vedtak om at man ville få seg forelagt forslag til tiltak som kunne sikre konkurransedyktigheten innenfor det regelverk som gjelder for EØS-området. Bakgrunnen for Stortingets vedtak var at dagens ordninger ikke ivaretar konkurransedyktigheten, og at det derfor er nødvendig å foreta endringer som styrker konkurransedyktigheten, sikrer at rammevilkårene er gode nok til å opprettholde lærlingeplassene i flåten og sikrer tilstrekkelig rekruttering til maritim utdannelse. Da Regjeringen i tillegg kom med forslag om å ta store deler av flåten ut av refusjonsstøtteordningen, var det stikk i strid med Stortingets intensjoner om å sikre en kjernestab av norske sjøfolk på norske skip.
Da dette ble tatt opp i høstens budsjettdebatt, forsikret Handels- og Næringsministeren om at forslag til tiltak ville komme i løpet av året, og det er derfor grunnlag for å si at tilfredsstillende rammevilkår for norske sjøfolk var forventet å kunne innbakes i revidert budsjett. Jeg forutsetter at de ulike statsråder har dekning innad i Regjeringen når de kommer med uttalelser som medfører budsjettmessige endringer, hvis ikke har utsagn fra Regjeringens medlemmer liten troverdighet.
De rammevilkår som konkurrerende europeiske sjøfartsnasjoner har lagt til rette for, antas å være så godt kjent for Handels- og Næringsdepartementet, at det nå er mulig å legge frem forslag til tiltak i løpet av en ukes tid. Hvis så ikke er tilfelle, har Regjeringen grovt forsømt seg i forhold til den plikt statsråden og jeg er enige om at enhver Regjering har til å oppfylle de vedtak Stortinget lovlig har fattet.
Sittende Storting har bedt om forslag til tiltak som kan sikre norske sjøfolks konkurransedyktighet i forhold til sjøfolk fra andre europeiske land i tide til at det kan behandles i denne stortingsperioden. Å skyve dette ut til etter valget, er derfor en utålelig og oppsiktsvekkende trenering av saken

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Regjeringen er opptatt av å sikre norske sjøfolks konkurransedyktighet. Tiltak må imidlertid holde seg innenfor de budsjettrammer som Stortinget setter og i samsvar med prioriteringer som Stortinget slutter seg til ved behandlingen av budsjettet. For året 2001 foreslo Regjeringen en videreføring av refusjonsordningen for sysselsetting av sjøfolk, noe som fikk tilslutning i Stortinget.

Evalueringen av refusjonsordningen som nylig er gjennomført viste at refusjonsordningen bidrar til de formål som den er tiltenkt, men at næringen oppfatter ordningen som usikker ved at bevilgningen må vedtas hvert år. En revurdering av ordningen må imidlertid gjøres innenfor rammen av den totale skipsfartspolitikk. Regjeringen vil eventuelt komme tilbake til spørsmålet i statsbudsjettet for 2002.

Regjeringen skal utarbeide forslag til tiltak for å sikre mer likeverdighet for de norske fergerederiene sammenlignet med rammebetingelsene for tilsvarende rederier i de øvrige nordiske land. Jeg tar sikte på å komme tilbake til spørsmålet i statsbudsjettet for 2002.