Skriftlig spørsmål fra Annelise Høegh (H) til sosialministeren

Dokument nr. 15:403 (2000-2001)
Innlevert: 22.05.2001
Sendt: 22.05.2001
Besvart: 31.05.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Vil sosialministeren vurdere å endre regelverket slik at det kan ytes stønad til barnetilsyn til uføre?

Begrunnelse

Det gis i dag stønad til barnetilsyn til enslige foreldre som er i utdanning, arbeid eller søker arbeid. En enslig kvinne som har fått slik stønad mistet den da hun fikk diagnosen Multippel Sklerose og ble uføretrygdet. Hun tok dette opp med trygdekontoret. Foruten å vise til regelverket pekte de på at hun nå ville bli hjemmeværende, og kunne passe barnet selv. For uføretrygdede kan imidlertid det være vanskelig, uten muligheter for hjelp.
Jeg er kjent med at kvinnen har tatt problemstillingen opp med departementet. I sitt svar til kvinnen datert 19.4.2001 (ref 01/01523) viser sosialministeren forståelse for problemet, men viser samtidig til at "Personer som mottar uførepensjon, vil vanligvis være hjemme og dermed kunne ha tilsyn med barnet selv".
Selv om personer som mottar uførepensjon er hjemme, betyr ikke det at de på grunn av sin sykdom eller skade ikke kan ha bruk for hjelp når det gjelder pass og stell av særlig mindre barn. Det bør derfor vurderes å åpne for at uføre i tilfeller hvor det er et dokumentert behov kan gis støtte til barnetilsyn.

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: Folketrygdens ytelser til enslige forsørgere omfatter overgangsstønad, stønad til barnetilsyn, stønad til nødvendig utdanning og tilskott til flytting for å komme i arbeid. Formålet med ytelsene er å sikre midlertidig inntekt for enslig mor eller far som har aleneomsorg for små barn, og gi hjelp til selvhjelp slik at man etter en overgangsperiode kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid og fylle sitt forsørgeransvar overfor barnet.

Stønad til barnetilsyn gis til enslig mor eller far som må overlate nødvendig tilsyn med barn til andre på grunn av utdanning eller arbeid utenfor hjemmet. Det kan også gis stønad til barnetilsyn dersom vedkommende er tilmeldt arbeidsformidlingen som reell arbeidssøker eller er under etablering av egen virksomhet. En enslig mor eller far som er hjemme har imidlertid ikke rett til stønad til barnetilsyn.

Uførepensjonister med forsørgeransvar for barn under 18 år har rett til barnetillegg ved siden av pensjonen. Barnetillegget utgjør som hovedregel 30 prosent av grunnbeløpet for hvert barn, men reduseres dersom uførepensjonisten har inntekter over et visst nivå. Formålet med ytelsen er å bidra til å dekke de faktiske kostnadene med å forsørge barn, for eksempel utgifter til barnetilsyn.

Det er imidlertid klart at størrelsen på barnetillegget i noen tilfeller kan være lavt, særlig for yngre uførepensjonister i etableringsfasen. I Utjamningsmeldinga (St.meld. nr 50 for 1998-99) er det varslet at barnetillegget for uførepensjonister bør økes. Som oppfølging av Utjamningsmeldinga har Regjeringen lagt fram en handlingsplan for sosial og økonomisk trygghet i langtidsprogrammet 2002-2005. Som et ledd i handlingsplanen vil Regjeringen øke barnetillegget for uførepensjonister for å sikre en bedre økonomisk trygghet for barnefamilier hvor en eller begge foreldrene er uførepensjonister.

Etter min oppfatning bør en vurdere effekten av dette forslaget før en eventuelt setter i verk ytterligere tiltak for å forbedre situasjonen for yngre uførepensjonister med forsørgeransvar. Jeg kan ellers nevne at departementet tar sikte på en gjennomgang av stønadsordningen for enslige forsørgere etter en evaluering av ordningen som skal være ferdig i juli 2002.