Skriftlig spørsmål fra Karl N. Meløysund (TF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:404 (2000-2001)
Innlevert: 23.05.2001
Sendt: 23.05.2001
Besvart: 30.05.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Karl N. Meløysund (TF)

Spørsmål

Karl N. Meløysund (TF): Det ble i forbindelse med behandlingen av kommunedelplanen for riksveg 17 Storvika-Reppen reist innsigelser mot denne. Miljøverndepartementet gikk, i avgjørelse av 14. desember 2000, inn for undersjøisk tunnel mellom Forøy-Ågskaret. Dette området er et av de mest jordskjelvutsatte områdene i landet.
I hvilken grad ble dette momentet tillagt vekt og hvordan ser Statsråden på sikkerhetsaspektet ved å bygge en undersjøisk tunnel i et slikt område?

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Det er som kjent kommunene som er ansvarlig planmyndighet og som dermed leder planprosessene og sørger for at alle relevante forhold belyses på en forsvarlig måte før endelig vedtak fattes. Ved planlegging av riksveger, som i dette tilfellet, er det normalt Statens vegvesen som utarbeider planforslag og gjennomfører konsekvensutredninger. Samlerapport konsekvensutredning og vegutredning for Rv 17 Storvika-Reppen har vært utlagt til offentlig ettersyn i perioden 22.12.95 - 01.04.96. Konsekvensutredningen ble godkjent av Vegdirektoratet 07.02.97.

Grunnen til at Miljøverndepartementet fikk saken til sluttbehandling var innsigelser fremmet av Fylkesmannen i Nordland og Statens vegvesen Nordland til Rødøy kommunes vedtak om kommunedelplan for ny Rv 17 etter alternativ 1. Dette alternativet innebærer helt ny veg i nærområdet til Engabreen og ny bru over Holandsfjorden. Begge innsigelsene var begrunnet i hensynet til det verdifulle naturlandskapet ved Engabreen. I forbindelse med Miljøverndepartementets behandling ble det innhentet uttalelser fra Samferdselsdepartementet og Direktoratet for naturforvaltning. Departementets vurderinger gikk på hvorvidt det foreligger tilstrekkelig tungtveiende regionale eller nasjonale interesser til å overprøve kommunen. Konklusjonen fra min side var at Engabreen har natur-, miljø- og landskapsverdier som gjør området unikt i nasjonal sammenheng, og at nærføring av en riksveg vil skade viktige frilufts- og naturkvaliteter. Innsigelsene ble derfor tatt til følge og planvedtaket i Rødøy kommunestyre om valg av alternativ 1 ble ikke stadfestet.

Dette innebærer at vedtaket fattet av Meløy kommunestyre i møte 26.06.97 om kommunedelplanen etter alternativ 2.2 med undersjøisk tunnel mellom Forøy og Ågskardet som første byggetrinn, vil danne grunnlag for den videre detaljplanlegging av vegprosjektet. Denne traseen vil ikke berøre areal i andre kommuner. Det forelå ikke uløste innsigelser til denne planen som ble egengodkjent av kommunestyret. Denne planen har dermed ikke vært behandlet i Miljøverndepartementet.

I forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplan og byggesaksbehandling vil Meløy kommune, i samarbeid med vegvesenet, måtte foreta de undersøkelser og analyser som er nødvendig for å fatte forsvarlige vedtak om utbygging. Dette vil også gjelde vurderinger av jordskjelvrisiko.

Spørsmålet om jordskjelvrisiko er forelagt Samferdselsdepartementet som bemerker at tunneler er meget robuste konstruksjoner. Tunneler er generelt ikke særlig utsatt for jordskjelv siden rystelsene normalt er mindre under bakkenivå enn på overflaten. For de lave frekvenser og store bølgelengder som jordskjelvrystelser består av, beveger tunnelen seg sammen med berggrunnen uten store deformasjoner. Det oppstår dermed mindre skader på en fjelltunnel enn på konstruksjoner på overflaten.

Jordskjelvdata for et større område rundt en mulig undersjøisk tunnel mellom Forøy og Ågskardet viser en viss aktivitet med noen få skjelv rundt styrke 5.0 på Richters skala. Det skal normalt betydelig større belastninger til enn de dokumenterte jordskjelvene, før det kan forventes å oppstå problemer med undersjøiske tunneler.

Spørsmålet om forventet belastning fra jordskjelv har derfor ikke vært inne i vurderingene av alternativene i den omhandlende kommunedelplanen. Jordskjelv vurderes ikke som en risiko i forbindelse med den vedtatte tunnelen, eller i forbindelse med øvrige tunneler i Nordland.