Skriftlig spørsmål fra Jorunn Ringstad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:407 (2000-2001)
Innlevert: 23.05.2001
Sendt: 25.05.2001
Besvart: 31.05.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Jorunn Ringstad (Sp)

Spørsmål

Jorunn Ringstad (Sp): Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen sa i svaret sitt i muntleg spørjetime 16. mai at ein har vurdert einskilde dispensasjonssøknader i forhold til Posten sitt konsesjonskrav om å tilby basistenesta post til/fra utlandet i Post i Butikk.
Vi ber om å få oversikt over kva dispensasjonssøknader det blir vist til, og vil samferdselsministeren ta omsyn til samferdselskomiteen sin klare understreking av at det ikkje skal lempast på servicekrava slik dei er fastsatt i konsesjonen?

Begrunnelse

Det kjem no meldingar frå mange plassar i landet om at svært mange av dei Post i Butikk som etablerte, har svært avgrensa tenestetilbod. I samband med stortingetshandsaminga av omlegging av Posten sitt ekspedisjonsnett vart det frå fleirtalet i samferdselskomiteen lagt til grunn at det nye ekspedisjonsnettet skulle gje auka tilgjengelighet og betre service for postkundane. Det vart m.a. understreka følgjande frå fleirtalet si side: "Flertallet forutsetter at Posten også etter omleggingen skal sikre oppfyllingen av konsesjonskravene, herunder at alle basistjenester og grunnleggende banktjenester er tilgjengelig i alle landets kommuner, at det i hver kommune skal være minst ett postkontor eller kontraktspostkontor som tilbyr alle basistjenester og grunnleggende banktjenester. Dette innebærer også at øvrige servicekrav mht. tjenestetilbud, framsendingstider, postomdeling m.v. må oppfylles."

I følgje konsesjonskravet til Posten høyrer følgjande til basistenestene:
- brevpost inntil 2 kg, der følgjande sendingstyper skal tilbys:
- prioritert brevpost
- ikkje prioritert brevpost
- massesendingar
- rekommandert post
- verdipost
-avis og blad i abonnement inntil 2 kg
-lettgods inntil 20 kg
-post til/fra utlandet inntil 20 kg

Eg vil også vise til fleirtalsmerknaden i Innst. S.nr. 248 (1999-2000) der følgjande vart presisert: "Flertallet slutter seg til departementets vurdering om at det ikke er aktuelt å lempe på servicekravene, slik det er fastsatt i konsesjonen til Posten. Flertallet legger til grunn at Posten også etter omleggingen må oppfylle konsesjonskravene."

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Det er Post- og teletilsynet (tilsynet) somkontrollerer at vilkåra i konsesjonen til Posten er oppfylte. Med heimel i punkt 11a i konsesjonen kan tilsynet gi dispensasjon frå krava i konsesjonen. Posten søkte den 13. januar 2000 om dispensasjon frå enkelte føresegner i konsesjonen. Mellom anna søkte Posten om fritak frå plikta til å tilby innlevering av pakkar til utlandet på alle kontraktspostkontora.

Tilsynet gjorde innvilga søknaden den 30. mars 2000 vedtak om å frita Posten frå kravet om å tilby innlevering av utanlandspakkar ved alle kontraktspostkontor. Kopi av vedtaket er lagt ved. Det går fram av vedtaket at tilsynet legg vekt på at eit tilbod om innlevering av utanlandspakkar ved alle kontraktspostkontor inneber at personalet på kontraktspostkontora må kjenne til ei rekkje forhold med omsyn til tollføresegner og innførselsreglar, som kan variere frå land til land, og som krev jamleg oppdatering.

I vedtaket presisererte tilsynet følgjande: "...det er en forutsetning for ovennevnte vedtak i tilknytning til utenlandspakker og verdisendinger, at tilgjengeligheten til tjenestene er tilfredstillende for brukere i alle deler av landet, jfr. de grunnleggende vilkår i konsesjonen, og at Posten således fortsatt tilbyr tjenesten ved kontraktspostkontor der de lokale forholdene tilsier det."

Tilsynet understrekar vidare : "tjenestene skal tilbys ved kontraktspostkontor der dette er eneste gjenværende faste ekspedisjonssted i aktuelle kommuner."

Tilsynet har såleis ikkje gitt dispensasjon frå krava i konsesjonen som inneber at ikkje alle basistenestene er tilgjengelege i alle kommunane i landet.

Eg har vore i kontakt med tilsynet som opplyser om at Posten ikkje har satt fram fleire søknader om dispensasjon frå kravet om innlevering eller utlevering av utanlandspakkar. Tilsynet har heller ikkje gjort fleire vedtak om dispensasjon frå kravet.

Eg vil understreke at Posten også etter omlegginga av ekspedisjonsnettet skal sikre at konsesjonskrava blir oppfylte, herunder at alle basistenestene og dei grunnleggjande banktenestene er tilgjengelege i alle kommunar, at det i kvar kommune skal vere minst eit postkontor (Posthandel) eller kontraktspostkontor (Post i Butikk/offentleg servicekontor) som tilbyr alle basistenester og grunnleggjande banktenester, og at servicekrava med omsyn til tenestetilbod, framsendingstider, postomdeling med meir blir oppfylte.

Det er Post- og teletilsynet som fører tilsyn med at krava i konsesjonen til Posten blir etterlevde. Eg har full tiltru til at Post- og teletilsynet fører tilsyn med at det ikkje blir lempa på krava slik dei er fastsett i konsesjonen.

Vedlegg til svar:Post- og teletilsynet

Norwegian Post and

Telecommunications Authority

Besøksadresse/Office address:

Revierstredet 2

Postadresse/Mailing address:

Postboks 447 Sentrum, N-O104 Oslo

Telf: 47 22 824600.

Fax: 47 22 82 46 40.

Telex: 79 544 NTRA N

Email: firmapost@npt.no

Internett: http://www.npt.no/norsk/

Org.nr: NO 974 446 871

Posten Norge BA

Postboks 1181 Sentrum

0107 Oslo

Vår ref.: 99/08470-720

Vår dato: 30.3.00

Deres ref.: Abrahamsen

Deres dato: 10.3.00/20.3.00

.

Saksbehandler: Anders Martin Pilgaard

Søknad om dispensasjon fra Postens konsesjonsvedtak

Det vises til brev av 13.1.00 fra Posten Norge BA (Posten) med søknad om dispensasjon for enkelte av de krav som er stilt i konsesjonen for Posten, samt klage av 20.3.00 over Post- og teletilsynets vedtak av 25.2.00 i samme sak

Post- og teletilsynet har fattet følgende vedtak: Utenlandspakker/verdisendinger Vedrørende søknad om dispensasjon, jf konsesjonens punkt Il a., fra kravet i konsesjonens punkt l om at alle basistjenestene skal tilbys ved alle betjeningsformer (dispensasjon for inn- og utlevering av verdisendinger samt innlevering av utenlandspakker ved samtlige kontraktspostkontor) ba Post- og teletilsynet i brev av 25.2.00 om ytterligere opplysninger for å kunne avgjøre saken. Posten utdypet søknaden i brev av 10.3.00.

Post- og teletilsynet finner å kunne dispensere fra konsesjonens krav, slik at tilbud om inn- og utlevering av verdisendinger ikke må tilbys ved samtlige kontraktspostkontor.

Det er lagt vekt på at tilbud om verdisendinger ved samtlige kontraktspostkontorer innebærer behov for store investeringer i nytt materiell. Det legges samtidig på bakgunn av Postens redegjørelse til grunn at tjenesten i svært liten grad benyttes ved kontraktspostkontor.

Post- og teletilsynet finner videre å kunne dispensere fra konsesjonskravet. slik at det ikke stilles krav om at innlevering av utenlandspakker må tilbys ved samtlige kontraktspostkontor.

Det er lagt vekt på at et tilbud om innlevering av utenlandspakker innebærer at betjeningen ved kontraktspostkontorene må ha kjennskap til en rekke forhold vedrørende tollbestenunelser og innførselsregler, som vil kunne variere fra land til land, og som krever jevnlig oppdatering.

Det presiseres at det er en forutsetning for ovennevnte vedtak i tilknytning til utenlandspakker og verdisendinger, at tilgjengeligheten til tjenestene er tilfredsstillende for brukere i alle deler av landet, jf de grunnleggende vilkår i konsesjonen, og at Posten således fortsatt tilbyr tjenesten ved kontraktspostkontor der de lokale forholdene tilsier det.

Tilsynet understreker videre at tjenestene skal tilbys ved kontraktspostkontor der dette er eneste gjenværende faste ekspedisjonssted i aktuelle kommuner.

På bakgrunn av anførslene i klage av 20.3.00 fra Posten Norge BA, har tilsynet funnet å kunne omgjøre vedtaket av 25.2.00 på enkelte punkter. Posten gis dispensasjon i henhold til konsesjonens punkt 11 a. for nedennevnte forhold: Tidsbegrenset dispensasjon for innlevering av rekommanderte sendinger ved kontrakts- postkontor

Post- og teletilsynet finner etter en helhetsvurdering å kunne dispensere midlertidig fra kravet til at tjenesten skal tilbys ved samtlige kontraktspostkontor.

Dispensasjonen gjelder frem til og med 31.12.00.

Dispensasjon fra krav om å legge frem produktregnskap for 1999, jf konsesjonen punkt 9 og vedlegg 2.

Post- og teletilsynet finner etter en helhetsvurdering å kunne dispensere fra konsesjonens krav, slik at det ikke stilles krav om å beregne avkastning på sysselsatt kapital pr. hovedproduktområde ved fremleggelse av produktregnskapet for 1999.

Ovennevnte vedtak kan påklages innen tre uker fra mottagelsen av dette brev, jf forvaltningsloven §§ 28 og 29. Eventuell klage stiles til Samferdelsdepartementet og sendes Post- og teletilsynet.

Med hilsen

Roald Ekholdt

Torstein Olsen