Skriftlig spørsmål fra Sverre J. Hoddevik (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:411 (2000-2001)
Innlevert: 25.05.2001
Sendt: 25.05.2001
Besvart: 30.05.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Sverre J. Hoddevik (H)

Spørsmål

Sverre J. Hoddevik (H): Kvifor har ikkje Fiskeridepartementet svart på ankesak om merkeregistrering for fartøyet Vikholmen som departementet mottok frå Fiskeridirektoratet og som var datert 7. september 1999?

Otto Gregussen (A)

Svar

Otto Gregussen: Jeg viser til ovennevnte spørsmål fra representanten Sverre J. Hoddevik til skriftlig besvarelse.

Det er stilt spørsmål om hvorfor ikke Fiskeridepartementet har svart på ankesak om merkeregistrering for fartøyet Vikholmen som departementet mottok fra Fiskeridirektoratet 7. september 1999.

Jeg kan jeg opplyse om at Fiskeridepartementet gjorde endelig vedtak i saken 21. september 2000. Kopi av vedtaket følger vedlagt (./.).

Vedlegg til svar:

Det Kongelige FiskeridepartementetSaksbehandler. innvaIgstelefon

Ole-David Stenseth. 22 24 64 53h:\enkeltsaker\vikholmen.registrering i merkeregisteret.doc

Vår dato 21 Sept. 2000

Vår referanse 99/1297 312

Arnulf Ulstein Brekkane

6060 Hareid

Krav om ervervstillatelse for fartøyet "Vikholmen"

Vi viser til klage av 16. august 1999 vedrørende Fiskeridirektoratets avslag av 30. mars 1999 på krav om innføring av fartøyet "Vikholmen" i merkeregisteret.

Klageren, Paul Midtbø, begrunner i hovedsak sitt krav om registrering av fartøyet i merkeregisteret med utgangspunkt i allemannsretten. Det legges således til grunn at klageren innenfor allemannsretten driver et ervervsmessig fiske. Når det gjelder sakens faktum vises det for øvrig til klageskrivet, Fiskeridirektoratets oversendelsesbrev til departementet og Arnulf Ulsteins merknader av 10. september 1999 til Fiskeridirektoratets oversendelsesbrev.

Lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) av 26. mars 1999 trådte i kraft 1. januar 2000. Deltakerlovens regler vil komme til anvendelse i denne saken.

Deltakerloven § 22 første ledd lyder:

"Fartøy som det er gitt ervervstillatelse for etter § 4, skal føres inn i et register over fiskefartøy (merkeregisteret). Registrering i merkeregisteret kan ikke foretas før det foreligger ervervstillatelse."

Det følger av deltakerloven § 22 første ledd at vilkåret for å stå oppført i merkeregisteret er at fartøy har ervervstillatelse etter deltakerlovens regler.

Deltakerloven § 4 første ledd lyder:

"Et fartøy kan ikke nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst uten at det er gitt ervervstillatelse av departementet. Det kan fastsettes vilkår for slik tillatelse."

I den foreliggende saken blir spørsmålet om klagerens fiske er å betrakte som "ervervsmessig" i denne sammenheng.

Deltakerloven § 3 første ledd lyder:

"Fiske og fangst er ervervsmessig når vedkommende yrkesutøver har fiske eller fangst til levevei alene eller sammen med annen næring."

Bestemmelsen åpner videre for at det skal kunne gis utfyllende forskrifter om når fiske og fangst skal anses for å være ervervsmessig. Slike forskrifter er så langt ikke gitt. Det fremgår av at Ot. prp. nr. 67 (1997-98) om forslag til deltakerlov at vilkårene for når fiske og fangst skal anses som ervervsmessig i utgangspunktet bør være sammenfallende med vilkårene for å bli ført på blad A i fiskermanntallet.

Etter forskrift om føring av manntall for fiskerer, fangstmenn m. v. er det i hovedsak to hovedvilkår for opptak på blad A i manntallet. For det første må det drives et yrkesmessig fiske som må antas å gi en inntekt på minst en halv ganger folketrygdens grunnbeløp (G). For det andre må man, uavhengig av ovennevnte inntektsvilkår, ikke være i full virksomhet i tillegg til fiske. Full virksomhet utenfor fiske foreligger når inntekten fra virksomhet utenfor fiske overstiger 4 ganger G.

Hovedkomponentene i vilkårene for å stå på manntallets blad A, minsteinntekt og forholdet til annen yrkesaktivitet, er etter Fiskeridepartementets oppfatning i det vesentlige sammenfallende med de retningslinjer som er gitt av Fiskeridirektoratet for sletting og innmelding i merkeregisteret, slik disse fremkommer i notat av 26. januar 1990 fra konsesjonskontoret i direktoratet (vedlagt saken).

Fiskeridepartementet vil bemerke at det i denne konkrete saken ikke er grunn til å fravike hovedregelen for vurderingen av hva som skal regnes som ervervsmessig fiske og fangst.

Det er opplyst i saken at Paul Midtbø er ansatt i Kystverket med en årsinntekt på kr. 230.000. Denne inntekten overstiger 4 ganger G (4 ganger 46.950=187.800).

Etter en helhetsvurdering har Fiskeridepartementet kommet til at fartøyet "Vikholmen" ikke tar del i et fiske som fyller deltakerlovens vilkår om å være ervervsmessig. Det er i denne vurderingen lagt avgjørende vekt på Paul Midtbøs inntekter fra annet arbeid enn fiske. Det følger dermed av deltakerloven § 22 første ledd at "Vikholmen" ikke kan registreres i merkeregisteret for fiskefartøy.

Klagen tas ikke til følge.

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jfr. forvaltningsloven § 28.

Med hilsen

Kirsti Henriksen

avdelingsdirektør

for

Ole-David Stenseth

Rådgiver

M. Johansen

Kopi: Astrid og Paul Midtbø Fiskeridirektoratet