Skriftlig spørsmål fra Odd Holten (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:417 (2000-2001)
Innlevert: 28.05.2001
Sendt: 29.05.2001
Besvart: 05.06.2001 av justisminister Hanne Harlem

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): Medfører det riktighet i påstand om at fengslene er de sikreste stedene å få tak i narkotika, og hva vil bli gjort med disse forhold dersom påstanden medfører riktighet?

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: La meg først slå fast at det ikke er riktig at fengslene er de sikreste stedene å få tak i narkotika. Fengselsvesenet har gitt arbeidet mot narkotika høy prioritet, og de sikkerhets- og kontrolltiltakene som er iverksatt gjør tilgangen på narkotika svært vanskelig. Når det likevel er narkotika i fengselsmiljøene, henger det blant annet sammen med at narkotiske stoffer i mindre mengder er lette å gjemme og vanskelig å finne.

Narkotikastatistikken for fengslene i 2000 viser en økning i antall beslag samtidig som det er en nedgang i antall beslag av brukerutstyr. Det er også en nedgang i andelen positive urinprøver på tross av at antallet prøver er økt, mens andelen positive prøver tatt etter mistanke er økt. Dette tyder på at tjenestemennene er flinke til å oppfange signaler om rusmiddelbruk og at kontrolltiltakene virker etter hensikten. Rapportene fra fengslene tyder også på at en del av de positive prøvene skyldes inntak av stoff før innsettelse eller under permisjon, dvs. utenfor fengselet.

Foruten generelle kontrolltiltak, som også har stor betydning for narkotikabekjempelsen, er det en rekke tiltak som spesielt tar sikte på forhindre misbruk og handel blant innsatte. Jeg kan bl.a. nevne bruk av narkotikahund, urinprøvetaking, kroppshuleundersøkelse, bruk av påvisningsspray for cannabis, bruk av narkotikatoalett, visitasjon av innsatte og besøkskontroll.

Justisdepartementet la i 1998 fram for Stortinget en tiltaksplan om forsterket kontrollinnsats for å bekjempe narkotika i fengslene. Planen inneholdt flere forslag til nye tiltak som nå er innarbeidet i lov om gjennomføring av straff. Det gjelder søk med narkotikahund på innsatte og besøkende, utvidet adgang til urinprøver og dopingprøver av innsatte, visitering av besøkende og adgang til å holde besøkende tilbake. Arbeidet med forberedelse av disse tiltakene er godt i gang, og jeg regner med at de straks kan settes i verk når loven trer i kraft til høsten.

Narkotikasituasjonen i fengslene skal fortsatt følges nøye, og kontrolltiltakene vurderes løpende.