Skriftlig spørsmål fra Odd Holten (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:418 (2000-2001)
Innlevert: 28.05.2001
Sendt: 29.05.2001
Besvart: 07.06.2001 av justisminister Hanne Harlem

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): P.t. er soningskøene ekstremt lange for domfelte i Norge.
Har statsråden mulighet for å sette i gang strakstiltak for å øke antall soningsplasser, f.eks. ved bruk av ledige militæranlegg og lignende?

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Soningskøen var ved siste telling den 31.03.2001 på 1 555 dommer. Det vil si at det var 1 555 fengselsdommer der soning ikke var iverksatt straks eller i løpet av senest 2 måneder. Dette var ned fra 1 588 dommer ved årsskiftet. Jeg anser ikke denne situasjonen for tilfredsstillende.

Årsaken til at denne soningskøen har kunnet bygge seg opp, skyldes i all hovedsak at fengslene i Stavanger og Oslo har vært helt og delvis stengt fra 1999 pga. helt nødvendig vedlikehold. Oslo fengsel åpnet for full drift tidlig i år, mens Stavanger vil starte opp drift i løpet av høsten.

Med bakgrunn i den aktuelle situasjonen har Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslått å øke bevilgningen til kriminalomsorgen med 20 mill. kr. Dette vil sikre at man unngår stengte plasser utover det som er nødvendig for å gjennomføre lovpålagt ferie for tjenestemennene og/eller i perioder med liten pågang av dommer. Kriminalomsorgens hovedoppgave nå er å redusere soningskøen og å utnytte den samlede kapasiteten optimalt. Med tilleggsbevilgningen har jeg håp om at vi i løpet av 2001 skal redusere køen slik at vi forhåpentligvis i 2002 kan ha avviklet køen. Dublering er allerede iverksatt der dette er praktisk mulig og sikkerhetsmessig forsvarlig.

Når det gjelder forslaget om å ta i bruk ledige militæranlegg og lignende som strakstiltak for å øke antall soningsplasser, har jeg følgende synspunkter:

Vi har i dag ikke mangel på åpne soningsplasser. Utfordringen er først og fremst soningsplasser i lukkete fengsler, dvs. fengsler med høyt sikkerhetsnivå. Flertallet av innsatte vil både etter gjeldende regler og etter den nye straffegjennomføringsloven gjennomføre i det minste første del av soningen i fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Det samme gjelder alle varetektsinnsatte.

Fordi slike soningsplasser av naturlige grunner må fylle nødvendige sikkerhetskrav, er det derfor krevende å etablere nye lukkete soningsplasser. Bruk av eksisterende anlegg for andre formål som har vært vurdert, har vist seg å kreve store bygningsmessige endringer og har dermed ikke kunnet gi gode alternativer verken bruksmessig, økonomisk eller innen rimelig tid.

I dagens situasjon har vi heller ikke ledige fengselsbetjenter tilgjengelig. En midlertidig anstalt med tilfredsstillende sikkerhet for ansatte og innsatte krever en betydelig andel fagutdannet personell i anstalten.

Vi har imidlertid løpende vurdert om det ved enkle bygningsmessige tiltak er mulig å midlertidig øke kapasiteten i noen anstalter. I den forbindelse har vi sammen med Statsbygg sett på hvordan "elementfengsler" bygges i Tyskland. Vi vurderer om dette kan gi noen midlertidige løsninger i tilknytning til eksisterende anstalter.

Det arbeides for fullt med prosjektet "Nytt fengsel i Østfold". Det skal bli et fengsel med ca 250 plasser, og det vil gi en god kapasitetsøkning. Anlegget er så stort at det krever en omfattende utredningsrunde i henhold til planreglene som eksisterer.

I det fortløpende nordiske samarbeidet på kriminalomsorgens område er selvsagt kapasitet og volumutvikling et tema som jevnlig behandles, senest for få uker siden. Våre nærmeste naboland er nå også i en situasjon hvor de må bygge nytt og utvide kapasiteten for å kunne møte behovet for soningsplasser. Tanken som har vært lansert i media om å leie soningsplasser i naboland har derfor ikke noe realistisk grunnlag.

På bakgrunn av det som er beskrevet ovenfor ser jeg det dessverre ikke som et realistisk strakstiltak å etablere nye midlertidige anstalter. I tillegg til de beskrevne tiltak som allerede er iverksatt, vil vi imidlertid arbeide videre med å finne mulige tiltak innenfor eksisterende anstaltstruktur. Jeg vil komme tilbake til Stortinget med dette dersom det viser seg nødvendig.