Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:416 (2000-2001)
Innlevert: 28.05.2001
Sendt: 29.05.2001
Besvart: 06.06.2001 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Landsforeningen for Lesbisk og Homofil Frigjøring (LLH) er en landsomfattende organisasjon. LLH har leid lokaler i St Olavsplass 2, etter leieavtale med Statsbygg. Etter den tid er lokalene overtatt av privat eiendomsbedrift som nå skal renovere bygningen. LLH har ikke råd til å betale den leie som vil bli krevd fra og med 2002.
Hva kan statsråden gjøre for at LLH får nødvendige lokaler når leieavtalen for "Homohuset" utgår ved årsskiftet?

Begrunnelse

I St. meld. nr. 25 (2000-2001) Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg, sier Regjeringen blant annet at det er ønskelig " å styrkje landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH), slik at denne landsomfattande organisasjonen kan fungere som kunnskapsbank og 'vaktbikkje' når det gjeld antidiskrimineringsarbeid, og bli eit senter for støtte til ungdomsarbeid retta mot homofile i distriktet".
Det er vanskelig å se for seg en styrking av LLH uten at disse har hensiktsmessige lokaler å utøve sin aktivitet fra.
Oslo kommune yter støtte til det lokale arbeidet til LLH i Oslo. Det må imidlertid være et statlig ansvar å følge opp intensjonene i Stortingsmeldinga overfor LLH som en landsomfattende organisasjon.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: I St.prp. nr. 1 (2000-2001) Barne- og familiedepartementet ble tilskuddet til Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) overført til en egen post Tiltak for lesbiske og homofile. Posten utgjør 1 100 000 kroner hvorav 1 000 000 kroner nyttes til tilskudd til LLH og det resterende beløpet til andre tiltak for å bedre levekårene for lesbiske og homofile. Tilskuddet til LLH ble nær doblet fra 2000. Bakgrunnen var at regjeringen mente at det var behov for å styrke innsatsen for å bedre levekårene for lesbiske og homofile, og at LLH gjennom økt støtte ville få bedre mulighet til å planlegge og gjennomføre tiltak for å skape større aksept for og å bedre levekårene for lesbiske og homofile.

I St.meld.nr. 25 (2000-2001) Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg er et av tiltakene at støtten tiltak for lesbiske og homofile skal økes fra 2002. Dette vil bli fulgt opp i neste års budsjett.

Departementet har forståelse for at LLH kan komme i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av økte leiekostnader. Det er imidlertid ikke statens oppgave å finne egnede lokaler til frivillige organisasjoner. Med støtten over statsbudsjettet, mener jeg at LLH vil være i stand til å leie lokaler til en pris tilpasset organisasjonens totale inntekter.