Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:428 (2000-2001)
Innlevert: 31.05.2001
Sendt: 01.06.2001
Besvart: 12.06.2001 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Ilandføring av Ormen Lange gassen med oppretting av gassknutepunkt i Midt-Norge vil oppfylle alle mål Stortinget har lagt til grunn for norsk petroleumspolitikk.
Hvilke incentiver vil departementet bruke for å ivareta de langsiktige nasjonale samfunnsinteressene i denne saken?

Begrunnelse

Ormen Lange er det nest største gassfeltet på norsk sokkel. En utbygging av feltet vil kreve at det legges nye gassrør fra Norskehavet for å forsyne markedene i Europa. Partnerskapet i Ormen Lange planlegger produksjonsstart for feltet høsten 2006. I disse dager overveier eierne to ulike hovedkonsept for utbyggingen av Ormen Lange. Det ene er offshore utbygging med direkte eksportrørledning til kontinentet eller Storbritannia. Det andre er direkte ilandføring til Midt-Norge, med rørledninger for videre eksport. Ved en ilandføring utreder selskapene mulighetene for etablering av et framtidig gassknutepunkt som også kan ta inn nye felt fra Norskehavet. Denne løsningen vil gi store positive ringvirkninger, og være retningsgivende for videre utvikling av Europas mest spennende olje- og gassprovins - Norskehavet.
En ilandføring vil samtidig oppfylle alle mål Stortinget har vedtatt for den norske petroleumspolitikken. I St. meld. nr. 39 (1999-2000) om Olje- og gassvirksomheten blir hovedmålene i olje- og gasspolitikken uttrykt slik: 1) Verdiskaping, velferd og sysselsetting. 2) Internasjonalisering. 3) Miljø og energi. Til grunn for norsk oljepolitikk ligger petroleums-loven hvor det står: "Petroleumsressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunnet til gode."
Etablering av et gassknutepunkt i Midt-Norge vil være den beste løsningen for nasjonal verdiskaping, velferd og sysselsetting. Olje- og gassproduksjonen nord for Stad utgjør ca. 25 pst. av den nasjonale produksjonen, en andel som stadig stiger. Likevel er under 10 pst. av de sysselsatte i petroleumsvirksomheten hjemmeværende i det samme området. Gass rundt et regionalt knutepunkt på land i Midt-Norge vil også kunne gi næringsliv og investorer tilgang på en meget konkurransedyktig råvare og energikilde, fordi transportkostnadene da vil være minimale. På kontinentet står transportkostnadene for ca 30 pst. av prisen på gass.
En direkte ilandføring vil sette krav til utvikling av ny undervanns- og transportteknologi. Dette vil kunne styrke Norges ledende posisjon innenfor bl. a. flerfasetransport, subsea-utstyr og andre typer offshore teknologi. Det forventes å finne nye store forekomster av petroleum på dypt vann på norsk sokkel. Utvikling av teknologiske løsninger for direkte ilandføring av Ormen Lange vil være svært viktig for fremtidig leting, produksjon og salg av disse verdiene.
Rene offshore løsninger medfører brenning av store gassvolum i turbiner på installasjonene. En landbasert løsning vil kunne benytte og kombineres med energi fra el-nettet, og slik hindre utslipp tilsvarende 600 000 tonn CO2 pr år. Et landanlegg vil alltid kunne installere ny miljøteknologi når denne blir tilgjengelig. Eventuell deponering av CO2 på sokkelen krever implementering av ny teknologi, store landareal og kort avstand til deponeringsplass. Når gassproduksjonen i Norskehavet har en tidshorisont på 100 år, vil utbygging uten ilandføring være en løsning som går på tvers av Stortingets ønsker om en miljømessig gassforvaltning.
Et gassknutepunkt på land vil være avgjørende for langsiktig og fleksibel forvaltning av vår viktigste naturresurs, og er et så viktig valg for Norge at det ikke kan overlates til oljeselskapene alene. Det er viktig at petroleumsressursene blir forvaltet i et langsiktig, samfunnsøkonomisk perspektiv, ut fra de politiske retningslinjer Stortinget har slått fast.

Olav Akselsen (A)

Svar

Olav Akselsen: Utvinninga av olje og gass utanfor Midt-Noreg er i ferd med å bli ein suksess. Ei rekkje olje- og gassfunn som i dag anten er i produksjon eller under utbygging i Norskehavet, har ført til at Midt-Noreg har blitt eit viktig senter for den norske petroleumsverksemda. Det er alt lagt grunnlag for vidare utvikling av området med store investeringar i plattformer og infrastuktur. Mellom anna kjem Åsgardfeltet til å bli eit viktig senter for handsaming av olje og gass frå andre felt i området. Utviklinga i Norskehavet har også mellom anna ført til at fleire oljeselskap har flytta delar av verksemda si nordover. Det er etablert ny næringsverksemd, nye arbeidsplassar og inntektene til fylke og kommunar i landsdelen har auka.

Midtnorsk sokkel er kanskje det mest spanande område på norsk sokkel for tida. Store delar av dei uoppdaga ressursane på norsk sokkel er venta å liggja i Norskehavet og området er eit attraktivt leiteområde kor det no blir bora fleire spanande prospekt. Det er difor svært viktig at Midt-Noreg også blir trekt med i den vidare utviklinga av petroleumsverksemda i Norskehavet.

Ormen Lange prosjektet er det nest største gassfunnet på norsk sokkel etter Troll. Rettshaverane for feltet arbeidar for tida med fleire aktuelle utbyggingsløysingar for feltet. Felles for dei mest aktuelle utbyggingsløysingane er at det skal byggjast ein ny røyrleidning for eksport av gassen til marknadene, då det ikkje er ledig kapasitet i røyrleidningen Åsgard Transport.

Ei av dei aktuelle utbyggingsløysingane er at gassen frå Ormen Lange feltet blir ført i røyr til land i Midt-Noreg. Denne utbyggingsløysinga vil omfatta bygging av eit gasshandsamingsanlegg på land i tillegg til ein eksportrøyrleidning til marknadane. Ei slik utbyggingsløysing vil gje store positive ringverknader for aktiviteten i Midt-Noreg både i lokalsamfunnet og for lokal industri. Tilgong på gass vil også gje høve for oppbygging av ny næringsverksemd, og slik gje ein positiv effekt på sysselsetjinga i landsdelen.

Rettshavarane utarbeider planar og konsekvensutgreiing før utbygging av felta tek til. Framleggjinga av nemnde dokumentasjon viI hjelpa styresmaktene til å kunne ta den rette avgjerda. Utbyggingsplanane for Ormen Lange feltet vil på grunn av storleiken på prosjektet bli handsama i Stortinget.

Samstundes vil eg påpeika at både Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet følgjer med i utviklinga i Ormen Lange prosjektet.

Ormen Lange kjem til å bli eit strategisk viktig gassprosjekt. Ormen Lange representerer store gassreservar på norsk sokkel som gjer det mogeleg å byggje ny transportinfrastruktur. Dette vil igjen kunne leggja grunnlaget for framtidige utbyggingar i Norskehavet. Kostnadene ved utbygginga av Ormen Lange feltet medrekna investeringane i infrastruktur, vil sannsynlegvis bli fleire titals milliardar kroner. Det er difor svært viktig at dei samfunnsøkonomiske rette vedtaka blir tekne.

Rettshavarane for Ormen Lange feltet står overfor eit svært utfordrande utbyggingsprosjekt. Utfordringane er knytta til teknologiske faktorar samstundes som avsetjings- og marknadspørsmåla er svært viktige aspekt ved val av utbyggingskonsept. Som kjend er partnerane for Ormen Lange lisensen godt i gong med å utgreie desse forholda. Eg vil følgja med i denne prosessen og sjå det som svært positivt og ønskjeleg at ringverknadene av Ormen Lange prosjektet også kjem Midt-Noreg til gode.