Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:438 (2000-2001)
Innlevert: 05.06.2001
Sendt: 05.06.2001
Besvart: 18.06.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Hærens Ingeniørhøyskole (HIS) følger samme rammeplan som de øvrige høyskoler med ingeniørutdannelse. Skolen har imidlertid ikke rett til å tildele graden "høyskoleingeniør", slik at studentene må få godkjent eksamen og grad ved omkringliggende statlige høyskoler.
Vil statsråden bidra til rask behandling av Forsvarets søknad, slik at HIS blir likestilt med de øvrige høyskoler med ingeniørutdannelse når det gjelder eksamensrett og rett til gradstildeling?

Begrunnelse

Hærens Ingeniørhøyskole hadde tidligere samme status som de øvrige ingeniørhøyskoler, men "falt utenfor systemet" på grunn av den nye universitetsloven i 1995. KUF sier selv i sitt brev til av 16. januar då. til Norgesnettrådet: "Hærens Ingeniørhøgskole følger den nasjonale rammeplanen for ingeniørutdanning og er godkjent som jevngod med graden høgskoleingeniør av Høgskolen i Gjøvik etter universitets- og høgskoleloven § 48. Departementet mener derfor at det ikke er nødvendig med en faglig vurdering av denne skolen".

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Da universitets- og høgskoleloven ble vedtatt i 1995, bortfalt den tidligere adgang til å gjøre enkeltkapitler i loven gjeldende for andre statlige høgskoler enn de vitenskapelige høgskolene. I någjeldende lov finnes det ingen hjemmel for å gi andre statlige institusjoner enn dem som er nevnt i lovens § 1, rett til å tildele grader og titler.

Departementet vil utarbeide forslag til endringer i lov om universiteter og høgskoler som ledd i oppfølgingen av St.meld. nr. 27 (2000-2001). I denne sammenheng ønsker departementet i samarbeid med Forsvarsdepartementet å finne fram til en hensiktsmessig formell løsning.