Skriftlig spørsmål fra May Britt Vihovde (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:441 (2000-2001)
Innlevert: 06.06.2001
Sendt: 07.06.2001
Besvart: 14.06.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

May Britt Vihovde (V)

Spørsmål

May Britt Vihovde (V): 30. mai då. sa samferdselsministeren nei til å bruke ekstraordinære kollektivmidlar til Trondheimsregionen til "midtbysløyfe" på Gråkallbanen. Bystyret i Trondheim har tidlegare gått inn for at sporvegen skal styrkjast, og at satsing på A/S Gråkallbanen med linjeutviding i Midtbyen derfor er viktig.
Meiner statsråden han har fylgd samferdselskomiteen si tilråding, når han ser bort frå vedtaket frå Trondheim kommune?

Begrunnelse

I Budsjett-innst. S. nr. 13 (2000-2001) viser fleirtalet frå Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Venstre til budsjettforliket, der det vart sett av 140 mill. kroner til kollektivtransport, jf. 5.9.5.2 Kollektivtransport, og seier vidare:
"Flertallet mener bruken av midlene må innrettes mot den hovedmålsetting å få flere til å velge kollektive transportløsninger framfor privatbil (...) Flertallet forutsetter at fylkeskommunene og byregionene selv får stor frihet til å disponere disse midlene til kollektivtrafikk, og at midlene kan brukes til både investeringer, drift og driftsrettet infrastruktur.(...). Flertallet ser med bekymring på at kollektive transportmiddel tar en mindre del av trafikkveksten enn biltrafikken. Flertallet er opptatt av å etablere gode og miljøvennlige reisevaner, og ønsker å øke antallet som reiser kollektivt"
I denne saka har fylkeskommunen køyrd over fleirtalet i kommunen, det er enno for tidleg å seia kven av innbyggarane i Trondheim som skal få betre busstilbod, men pengane skal blant anna gå til å betra kollektivfelta, seier direktøren i Trondheim Trafikkselskap A/S (Adresseavisen 31. 05. 01).

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Departementets har ved tildeling av ekstraordinære kollektivmidler til Trondheimsregionen fulgt den prioritering som er foretatt av fylkeskommunen.

Fylkeskommunen viser til at hensikten er å få flere til å velge kollektive løsninger framfor privatbil, og at den foreliggende dokumentasjon viser at det vil bli langt større økning i passasjerantallet ved å investere i framkommelighetstiltak for buss enn ved å investere et tilsvarende beløp i Midtbysløyfa for trikken. Når det gjelder Midtbysløyfa, viser fylkeskommunen til at denne skal vurderes etter at vegnettet i Midtbyen er avlastet gjennom Nordre Avlastingsveg. Uenigheten går ikke på prosjektet i seg selv men på tidspunkt for realisering.

Jeg mener dette må være i overensstemmelse med flertallsmerknadene i Innst. S. nr. 13 (2000-2001).