Skriftlig spørsmål fra Inger Stolt-Nielsen (TF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:450 (2000-2001)
Innlevert: 08.06.2001
Sendt: 11.06.2001
Besvart: 21.06.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Inger Stolt-Nielsen (TF)

Spørsmål

Inger Stolt-Nielsen (TF): Hvorfor har ikke Regjeringen informert Stortinget om de store økonomiske differansene forbundet med lokalisering av Heimevernets fremtidige kursvirksomhet, og hvilken økonomisk betydning vil det ha for Forsvaret dersom kursvirksomheten legges til Torpomoen fremfor Dombås?

Begrunnelse

Det såkalte Himle-utvalget konkluderte tidlig på nittitallet at felles utdanningssenter for Heimevernet burde lokaliseres Dombås. Dette gikk daværende Generalinspektør i Heimevernet (GIHV) imot, og hans begrunnelse var nettopp den manglende kapasitet ved Dombås. GIHV anbefalte imidlertid Gimlemoen, som hadde tilstrekkelig kapasitet, som felles utdanningssenter. Gimlemoen ble imidlertid avhendet og utdanningen fortsatte som før på begge skolene.
Etter 1994 er Heimevernets utdanningsbehov øket, og Heimevernsskolen Torpo er derfor de siste fire år gjennomrenovert og modernisert for nær 30 mill. kroner. Dette har resultert i at Heimevernsskolen Torpo har større kapasitet enn Dombås til å utdanne iht dagens behov.
Dagens krav til utdanning er satt til 800 og 1 200 elever for henholdsvis Torpomoen og Dombås. Torpomoen har i dag overkapasitet og kan ivareta utdanning av 1 200 elever. For å ivareta dagens behov ved Dombås kreves det, i henhold til Forsvaret, cirka 47 mill. kr i investeringer. Det eksisterende produksjonsmål for Dombås kan med andre ord ikke ha vært ivaretatt selv i dag. Det virker derved noe underlig at den avdeling som ikke har ivaretatt produksjonsmålet foretrekkes foran en avdeling som i høyeste grad har løst gitt oppdrag.
For å ta utdanningsbehovet i fremtiden på ca. 2000 elever pr år ut fra et styrkemål på 83 000 HV-befal , spesialister og mannskaper kreves en investering på minst 47 mill kroner på Dombås. I tillegg kommer økte kostnader forbundet med boliger for tilbeordret personell. Tilsvarende utdanningsbehov på Torpomoen vil kreve ca. 20 mill. kroner inkl. boliger i investeringer.
Slik det ser ut vil overføring av kursvirksomheten til Dombås innebære minimum ca. 77 mill. kr i kostnader for Forsvaret. Dette omfatter ca. 30 mill. kr i tapte investeringer og 47 mill. kr i økte investeringer.
Med mindre man finner en lokalisering som samler all HVs utdanningsvirksomhet på et sted, vil det slik saken står i dag, kanskje være økonomisk regningssvarende å beholde begge skolene som i dag for å ta en ventet økning av utdanningsbehovet, uten vesentlige investeringsbehov.

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Regjeringen foreslo i St.prp. nr. 45 (2000-2001) Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005 å samle Heimevernets fag- og utdanningskompetanse på Værnes. Bakgrunnen for forslaget var å frigjøre økonomiske midler og utnytte stordriftsfordeler. I tillegg ønsket Regjeringen å synliggjøre Forsvarets tilstedeværelse i et sikkerhetspolitisk prioritert område og konsentrere virksomheten til et befolkningssenter med større muligheter til å rekruttere og beholde kompetanse. Gjennom St.prp. nr. 45 har Regjeringen informert Stortinget om hvilke personellmessige og økonomiske konsekvenser dette tiltaket innebar.

I likhet med annen virksomhet i Forsvaret er også Heimevernets kursvirksomhet gjenstand for evaluering og utvikling. På 90-tallet ble etterutdanning av HV-befal i all hovedsak gjennomført ved Heimevernskolene. I dag gjennomføres flere og flere kurs regionalt og lokalt enten i regi av HV-skolene eller med kompetansestøtte fra disse. Hensikten er å bygge opp kompetansemiljøer på avsnitts- og områdenivå, utnyttelse av de lokale øvingsanlegg samt effektiv utnyttelse av den tiden HV-befalet er til disposisjon for årlig trening. Denne utviklingen skal fortsette og det synes derfor lite hensiktsmessig å diskutere lokalisering av HV-skolene ut i fra deres tidligere evne til å løse pålagte oppdrag.

Heimevernsskolen Dombås (HVSKD) har i 2001 fått i oppdrag å utdanne 1507 befal til Heimevernet. Tallet er identisk med HVs framtidige behov. I inneværende år vil skolen engasjere befal til de enkelte kurs for å dekke opp skolens underbemanning, men på sikt trenger skolen ca. 10 stillinger både for å kunne avvikle kurs ved skolen, regionale og lokale kurs og for å bygge opp kompetansemiljøet. Det er prosjektert et nytt flerbruksbygg med kjøkken, garasje, depoter, lager og kontorer for de ti ekstra stillingene til en kostnad av 47 millioner kroner. Flerbruksbygget er utformet i samarbeid med Dovre kommune for å kunne ha kapasiteter til å drive cateringvirksomhet til kommunale institusjoner som sykehjem og omsorgsboliger. En felles driftsavtale skal utarbeides.

Tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt vil ta inntil 30 år da det kreves meget lang tid for å være sikker på at alle blindgjengere er funnet og uskadeliggjort. Det må derfor etableres en egen organisasjon for å ivareta dette. Avviklingsorganisasjonen er planlagt å inngå i driftsorganisasjonen til HVSKD og vil gi besparelser i form av utnyttelse av felleskompetanse, stordriftsfordeler samt nærhet til arbeidsstedet. I sin virksomhet er HVSKD forutsatt å utnytte infrastrukturen på Hjerkinn som blant annet består av forlegninger, kjøkken og undervisningslokaliteter. HVSKD har i dag 35 pst. dekning når det gjelder befalsboliger. Dette omfatter Ammunisjonskompaniet Dombås (AMDOM) og Skytefeltsadministrasjon Hjerkinn (SAH) som begge skal legges ned. Det synes derfor ikke å være behov for ytterligere investeringer innenfor boligsektoren.

En fortsatt opprettholdelse av aktiviteten på Torpo vil medføre et behov for investeringer på ca. 33 millioner kroner. I beløpet inngår forskjellige tiltak ved forlegning for befal/elever/vernepliktige, kjøkken, kantine/velferdsbygg, administrasjonsbygg, skyte- og øvingsanlegg på Synnfjell og befalsboliger.

Stortingsbehandlingen av Innst. S. nr. 342 (2000-2001) jf. St.prp. nr. 45 (2000-2001) har vist at det ikke var flertall for å finne en lokalisering som samler all utdanningsvirksomhet i Heimevernet på et sted. I behandlingsprosessen har departementet gitt forsvarskomiteen svar på en rekke spørsmål, blant annet vedrørende lokalisering av HVs framtidige kursvirksomhet. Når Dombås nå videreføres som lokalisering for Heimevernets våpenskole og kursvirksomhet har de forhold jeg har nevnt ovenfor vært en del av beslutningsgrunnlaget. Jeg anser derfor at departementet har gitt den nødvendige informasjon vedrørende denne del av langtidsproposisjonen.