Skriftlig spørsmål fra Jørn L. Stang (Uavh) til statsministeren

Dokument nr. 15:451 (2000-2001)
Innlevert: 08.06.2001
Sendt: 11.06.2001
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 18.06.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (Uavh): Synes statsministeren det er på tide å vurdere endringer i vårt norske system vedrørende strid rundt parlamentsvalg og fullmakter i siste instans avgjøres av en domstol eller et domstolslignende organ?

Begrunnelse

"Striden om navnet til Det liberale Folkepartiet er et resultat av Stortingets manglende vilje til å innføre et bedre system hevder professor Aanund Hylland", professor i samfunnsøkonomi og beslutningsteori ved Universitetet i Oslo.
De fleste demokratiske land har innført ordninger der strid om parlamentsvalg og fullmakter i siste instans avgjøres av en domstol eller et domstolslignende organ.
I 1993 foreslo fullmaktskomiteen at Stortingets presidentskap skulle ta initiativ til en slik vurdering. Det har aldri skjedd.
Man ville vel hatt et bedre grunnlag for å avgjøre eventuelle stridigheter og retten til et partinavn hvis det offentlige til enhver tid hadde opplysninger om hvem som leder partiet, og at dokumenter/protokoller som forefinnes kan bekrefte eller avkrefte tilhørigheten og rettighetene til et parti.
Saksbehandlingen hadde trolig blitt ryddigere med et obligatorisk partiregister, hos eksempelvis notarius publicus i Oslo.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Valglovutvalget avga innstilling tidligere i år (NOU 2001:3). Utredningen har vært på bred høring hos berørte parter. Jeg vil gjennom oppfølgingen av innstillingen og høringsuttalelsene, vurdere blant annet regelverket knyttet til registrering av politiske partier og klageordningen generelt. Oppfølgingen vil munne ut i en odelstingsproposisjon som mest sannsynlig vil bli fremmet for Stortinget vårsesjonen 2002.

Når det gjelder fullmaktene til de nyvalgte stortingsrepresentantene, er det nedfelt i Grunnloven § 64 at det er Stortinget selv som bedømmer lovligheten av disse.