Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Dokument nr. 15:457 (2000-2001)
Innlevert: 12.06.2001
Sendt: 12.06.2001
Besvart: 15.06.2001 av helseminister Tore Tønne

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): I utkast til forskrift om habilitering og rehabilitering er det i paragraf 9 opplistet endel sentrale yrkesgrupper i den kommunale rehabiliteringstjenesten. Til tross for at ergoterapeutenes sentrale rolle er fastslått i St. meld. nr. 21 (1998.99) Rehabiliteringsmeldingen, nevnes ikke denne yrkesgruppen i utkastet.
Vil helseministeren sørge for at ergoterapeutene inkluderes over sentrale aktører i forskriften om habilitering og rehabilitering?

Begrunnelse

Ergoterapeutenes fravær i forslag til forskrift, kombinert med at den er svært lite konkret når det gjelder kommunenes oppgaver, gjør den mer egnet til å sementere eksisterende problemer i kommunehelsetjenesten enn å bidra til å sikre at alle med behov for re-/habilitering får et faglig forsvarlig tilbud. I stedet for en konkret beskrivelse av de oppgaver som skal løses, inneholder forslaget til forskrift paragraf 9 en opplisting av tjenester som allerede er lovpålagte. (Allmennlegetjenesten, fysioterapi-, sykepleie-, helsestasjon-, og skolehelsetjeneste.) Denne listen er ingen garanti for at re-/habiliteringsoppgavene blir utført, og vil følgelig ikke bidra til å sikre befolkningen kvalitative re-/habiliteringstjenester. Listen vil tvert i mot bidra til å forsterke de problemer lovpålegg av enkelte yrkesgrupper i dag fører til i kommunehelsetjenesten. Ikke sjelden foreslås kutt i ergoterapeutstillinger som ledd i kommunale spareplaner. Begrunnelsen som brukes er at ergoterapitjenesten ikke er lovpålagt. Kuttforslagene fremmes ofte uten at det vurderes om stillingene er en nødvendig del av et faglig forsvarlig re-/habiliteringstilbud, som kommunene er lovpålagt å tilby. Ved å nevne ergoterapitjenesten i forskriften, slik sentrale høringsinstanser, bl.a. Norsk sykepleierforbund og Den norske lægeforening, har foreslått, kan dette problemet reduseres.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: I forbindelse med utarbeidelsen av forskrift for habilitering og rehabilitering har forskriftsutkastet vært på en omfattende ekstern høring. Departementet har foretatt en grundig gjennomgang av samtlige høringssvar.

Med bakgrunn i at habilitering og rehabilitering er tverrfaglig, vil departementet ikke trekke fram enkelte faggrupper spesielt. Jeg ser at å nevne faggrupper vil kunne bidra til at enkelte faggrupper oppleves viktigere enn andre i en habiliterings- og rehabiliteringsprosess. Kommuner og spesialisthelsetjenesten forutsettes å yte de re/habiliteringstjenester som er nødvendige ut fra den enkeltes behov.