Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:469 (2000-2001)
Innlevert: 15.06.2001
Sendt: 15.06.2001
Besvart: 22.06.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Den nye tilskuddsordningen for morsmålsopplæring får sterkt negative konsekvenser for de katolske skolene St. Paul og St. Sunniva.Departementets svar er å henvise skolene til å prøve å få til en løsning sammen med kommunen.
Vil statsråden ta initiativ til å finne en løsning som tar hensyn til disse privatskolenes helt spesielle situasjon, med henimot halvparten fremmedspråklige elever?

Begrunnelse

Den nye tilskuddsordningen for særskilt norskopplæring og moprsmålsopplæring (kfr. rundskriv F-19-01) har sterkt negative - tildels dramatiske - konsekvenser for de to katolske skolene St. Paul i Bergen og St. Sunniva i Oslo. De nye reglene kan i ytterste fall føre til at skolene må legge ned all morsmålsundervisning for minoritetsspråklige elever.
Det er all grunn til å tro at dette er en høyst utilsiktet konsekvens av de nye reglene for morsmålsopplæring og ekstra norskopplæring. Da Stortinget behandlet morsmålsopplæringen i grunnskolen (kfr. Innst. S. nr. 110 for 1998/99) var det ingenting som tydet på at den løsning Stortinget sluttet seg til skulle ha slike konsekvenser. Tvertimot synes disse konkrete utslagene å være i direkte strid med de intensjoner et samlet Storting - med unntak av Fremskrittspartiet - la til grunn for morsmålsopplæringen.
De to katolske skolene står i en helt spesiell situasjon, siden andelen fremmedspråklige elever er langt høyere enn ved andre privatskoler. Det betyr at løsninger som ikke skaper problemer for andre privatskoler, slår sterkt negativt ut for de to skolene. Det burde derfor være mulig for statsråden å finne frem til en løsning som retter opp den vanskelige situasjonen for de to skolene, uten at dette får presedensvirkninger av betydning.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Elever ved private skoler har ikke lovfestet rett til særskilt norskopplæring eller morsmålsopplæring. Private skoler kan likevel søke om ekstra, øremerket statstilskudd til særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring for elever fra språklige minoriteter, slik kommunen gjør for de kommunale skolene. KUF har i dag som praksis å tildele de private skolene et statstilskudd til slik opplæring som tilsvarer det tilskudd offentlige skoler får, til tross for at rettigheten ikke er hjemlet i lov. Siden det statlige øremerkede tilskuddet ikke dekker 100 prosent av kostnadene, er det imidlertid knyttet egenandeler fra skoleeier til denne opplæringen. Jeg synes det er vanskelig å foreslå løsninger på det aktuelle problemet som medfører at private skoler får et høyere statstilskudd enn de offentlige skolene. Jeg kan heller ikke se at Stortinget har anmodet om en slik forskjellsbehandling, eller lagt inn penger til dette i budsjettet.

De to aktuelle katolske skolene, St. Paul og St. Sunniva, har orientert departementet skriftlig om at de, de siste årene, har undervist færre timer med morsmål og særskilt norskopplæring enn det timetall som de har mottatt støtte for. Departementet har (selvsagt) ikke akseptert denne praksisen, men, i påvente av forestående utarbeidelse av rundskriv om nytt regelverk, utelatt å iverksette sanksjoner. Jeg legger til grunn at det hersker bred enighet om at det, i forbindelse med fordeling av øremerkede statstilskudd fra departementet, må tas utgangspunkt i gjeldende lovverk, legges til grunn reelle måltall, og rapporteres på en måte som Riksrevisjonen anser som tilfredsstillende.

I departementets siste brev til de to private katolske skolene, St. Paul skole i Bergen og St. Sunniva skole i Oslo, henvises det til en gjeldende bestemmelse i privatskoleloven om kommunenes ansvar for å dekke utgifter til eventuell spesialundervisning for elever i private skoler. Med bakgrunn i denne kommunale forpliktelsen anser departementet at det bør kunne være grunnlag for et samarbeid mellom de private katolske skolene og henholdsvis Bergen og Oslo kommune, om finansiering av morsmålsopplæring og særskilt norskopplæring.

Jeg er kjent med at det tirsdag 19. juni er avholdt et møte mellom St. Paul skole og Bergen kommune, der også rektor ved St. Sunniva skole og representanter fra Statens utdanningskontor i Hordaland deltok. På bakgrunn av rapportene jeg har fått fra møtet er jeg optimistisk i forhold til at de involverte parter skal greie å komme fram til en løsning på det aktuelle problemet.

Jeg anser det derfor ikke som aktuelt å fremme nye forslag til løsninger i denne saken nå.