Skriftlig spørsmål fra Rigmor Kofoed-Larsen (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:478 (2000-2001)
Innlevert: 18.06.2001
Sendt: 19.06.2001
Besvart: 27.06.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Rigmor Kofoed-Larsen (KrF)

Spørsmål

Rigmor Kofoed-Larsen (KrF): Det har i den senere tid framkommet påstander som tyder på at det ligger an til en betydelig kostnadsoverskridelse for den nye Rv 35 Lunner - Gardermoen.
Hva er statsrådens kommentar til disse påstandene, og hva vil dette bety for gjennomføring og finansiering av prosjektet?

Begrunnelse

Ny Rv 35 Lunner - Gardermoen i Oppland og Akershus betyr en vesentlig forbedring av tilgjengelighet til Gardermoen, spesielt for de sørlige deler av Oppland og for deler av Buskerud.
I St.prp. nr. 1 (2000-2001) står det at anleggsarbeidet startet i februar 2000 og at prosjektet ventes å bli åpnet for trafikk i 2003.
Kostnadsoverslaget var på dette tidspunkt beregnet til 611 mill. kroner. Kostnadsoverskridelsen som nå har framkommet er meget bekymringsfull. Det er viktig, ikke minst for Oppland, å få gjennomført prosjektet.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Etter at Statens vegvesen har inngått avtaler/kontrakter om bygging av ca. 20 av de 26 km ny veg som inngår i prosjektet Rv 35 Lunner - Gardermoen, viser det seg at tidligere kostnadsoverslag har vært for optimistisk. Prosjektets prognose for sluttkostnad er nå 750 mill. kr (2001-kroner), dvs. en kostnadsøkning på 139 mill. kr.

Jeg legger til grunn at kostnadsøkningen skal bli dekket iht. opplegget som følger av Stortingets behandling av St.prp. nr. 85 (1997-98). Dette innebærer at en kostnadsoverskridelse på inntil 10 pst. skal bli dekket av staten og bompengeselskapet i fellesskap, med en fordeling i samsvar med deres andel av kostnadene i henhold til basisforutsetningen for utbyggingen. Staten vil dekke kostnadsoverskridelser utover 10 pst. Bompengeandelen ved prosjektet er ca. 23 pst., og bompengeselskapet er i henhold til dette forpliktet til å dekke ca. 14 mill. kr av kostnadsøkningen (2001-kroner). Resten av overskridelsen skal i henhold til bompengeavtalen dekkes av staten, jf. St.prp. nr. 85 (1997-98). Bompengeselskapet er orientert om kostnadsoverskridelsen.

Jeg ser foreløpig ikke at de nye kostnadstallene skal få betydning for framdriften i prosjektet, og jeg regner med åpning som forutsatt høsten 2003. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake med en nærmere orientering om overskridelsen i budsjettproposisjonen for 2002.