Skriftlig spørsmål fra Lisbet Rugtvedt (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:482 (2000-2001)
Innlevert: 19.06.2001
Sendt: 20.06.2001
Besvart: 29.06.2001 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Lisbet Rugtvedt (SV)

Spørsmål

Lisbet Rugtvedt (SV): I sammenheng med forberedelsene til Verdenskonferansen mot rasisme 2001 er det foreslått at deltakerlandene gjennom sluttdokumentet skal oppfordres til å ratifisere ILO-konvensjonene om beskyttelse av rettighetene til arbeidsinnvandrere og deres familier fra 1949 (97) og 1975.
Vil Regjeringen sørge for at Norge ratifiserer disse konvensjonene?

Thorbjørn Jagland (A)

Svar

Thorbjørn Jagland: Norge har tatt aktiv del i forberedelsene til FNs Verdenskonferanse mot rasisme, rasediskriminering, fremmedfiendtlighet og beslektet intoleranse som finner sted i Durban i Sør-Afrika i begynnelsen av september. Vi har arbeidet for å få internasjonal aksept for at alle stater har et ansvar for å bekjempe rasisme og diskriminering, og vi har gitt vår fulle støtte til FNs Høykommissær for menneskerettigheter, Mary Robinson, i at konferansen må munne ut i fremadskuende, konkrete og handlingsrettede anbefalinger.

Det foreligger ennå ikke noe endelig utkast til handlingsprogram fra Verdenskonferansen, men dette forventes ferdig i forbindelse med det tredje møtet i den forberedende komité som finner sted i begynnelsen av august. Det er i dag dermed vanskelig å si hvilke anbefalinger handlingsprogrammet vil inneholde.

Jeg legger til grunn at det i spørsmålet siktes til ILO-konvensjon nr. 97 om arbeidssøkende inn- og utvandrere av 1. juli 1949 og ILO-konvensjon nr. 143 om ut- og innvandring under forhold som innebærer misbruk og om fremme av likhet i muligheter og behandling for utenlandske arbeidstakere av 24. juni 1975. Norge ratifiserte disse konvensjonene henholdsvis 17. februar 1955 og 24. januar 1979, og er dermed part i dem begge.

Den eneste konvensjon på dette området som Norge ikke er part i, er FN-konvensjonen om beskyttelse av rettighetene til alle fremmedarbeidere og deres familiemedlemmer av 18. desember 1990. Regjeringen vil som ledd i oppfølgingen av Handlingsplanen for menneskerettigheter (St.meld. nr. 21 (1999-2000)) foreta en fornyet gjennomgang av de menneskerettighetskonvensjoner som Norge ikke er part i - herunder konvensjonen om beskyttelse av rettighetene til alle fremmedarbeidere og deres familie-medlemmer - for å vurdere hvorvidt vi bør tilslutte oss også disse.