Skriftlig spørsmål fra Jørn L. Stang (Uavh) til finansministeren

Dokument nr. 15:526 (2000-2001)
Innlevert: 29.06.2001
Sendt: 02.07.2001
Besvart: 30.07.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (Uavh): Vil finansministeren sørge for at innførselskvotene i bestemmelsene om tollfrihet for reiseutstyr og reisegods, som alkohol og tobakk med mer harmoniseres med reglene i EU?

Begrunnelse

Både våre naboland Sverige og Finland har vedtatt å gjennomføre en gradvis opptrapping av innførselskvotene for alkohol og tobakk til full EU-kvote i 2004. Hvis Norge gjør det samme betyr det at hver nordmann kan ta med seg 90 liter vin, 10 liter brennevin, 110 liter øl og 800 sigaretter. I dag er de gjennomsnittlige prisene spesielt for alkohol og tobakk foreløpig lavere i Tyskland enn i Danmark. Prisene i Danmark er igjen lavere enn i Sverige, og prisene i Sverige er vesentlig lavere enn i Norge. Norske borgere eller turister må ikke føle det slik at innførselsreglene i Norge virker urimelige i forhold til våre naboland i Norden. Når kvotene harmoniseres med andre land som Danmark, Sverige og Finland vil de nye kvotene til privat bruk føre til at det blir særs vanskelig å ta en vanlig reisende for smugling. Det betyr blant annet at tollvesenet og politiet får i større grad konsentrert seg om langt viktigere oppgaver med å bruke tid og krefter og ikke minst ressursene på storsmuglere og organisert kriminalitet, som retter seg mot det svarte markedet for omsetning og profitt.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Jeg antar at du med henvisning til harmonisering med EUs regler, mener heving av den norske tax free kvoten opp til den veiledende mengdegrensen som gjelder ved handel mellom EU-land, jf. nedenfor hvor det gis en kort redegjørelse for EUs regelverk.

Det er viktig å være oppmerksom på at varene som inngår i EUs mengdegrense må være kjøpt beskattet i kjøpslandet. Det er således ikke tale om tax free varer. EUs regelverk er en direkte konsekvens av at EU skal anses som ett toll- og handelsområde. Fri flyt av varer inngår som et av hovedelementene i grunnlaget for EU-samarbeidet. Siktemålet er også at det skal være en harmonisert skatte- og avgiftspolitikk og at alle varer skal være beskattet i et land. En harmonisering av avgiftene på alkohol er vedtatt gjennom direktiv 92/84/EEC av 19. oktober 1992. Oppkrevingsbestemmelsene som skal sikre at særavgiftsbelagte varer som omsettes over landegrensene innen EU beskattes i et land, og ikke dobbeltbeskattes eller omsettes helt avgiftsfrie, fremgår av Rdir. 92/12 av 25. februar 1992.

Skatte- og avgiftsområdet inngår ikke i EØS-samarbeidet. Bestemmelsene om reisendes innførsel av reisegods, som alkohol og tobakk mm., anses som en del av skatte- og avgiftsområdet. Sekundærlovgivningen i EU som regulerer dette, blant annet de ovennevnte direktiver, er derfor ikke bindende for Norge. Dette innebærer at verken økningen i innførselskvotene eller opphevelsen av tax free ordningen internt i EU har formell eller juridisk betydning for Norge, og vi kan derfor opprettholde våre egne nasjonale regler som i dag på dette området.

EUs regelverk for reisendes innførsel av varer

Ved etableringen av det indre marked fra 1. januar 1993 ble det etablert et skille mellom reisende internt i EU og reisende til/fra tredjeland. Fra dette tidspunktet reguleres reisende internt i EU av direktiv 92/12/EEC (sirkulasjonsdirektivet) av 25. februar 1992, mens øvrige reisende reguleres av direktiv 69/169/EEC av 28. mai 1969 med senere endringer.

Reisende internt i EU

Fra 1. januar 1993 er hovedregelen internt i EU at alle varer skal beskattes/avgiftslegges i forbrukslandet. Det er imidlertid gjort et unntak fra dette for varer som reisende medbringer til eget forbruk. Disse varene skal avgiftslegges i kjøpslandet. Bestemmelsene i sirkulasjonsdirektivet angir prosedyre- og kontrollregler som skal sikre at det skjer en slik avgiftsbelegging i kjøpslandet.

For å skille mellom når en varemengde må anses å være til eget bruk og når det er mer trolig at den er brakt med for videresalg, er det fastsatt veiledende mengdekvoter. Disse er:

- 10 liter sprit

- 20 liter mellomklasseprodukter

- 90 liter vin (hvorav høyst 60 liter mousserende)

- 110 liter øl

+ tobakk (800 stk sigaretter, 1 kg røketobakk etc)

Dette innebærer at en danske kan reise til Tyskland, kjøpe ovennevnte varer beskattet og medbringe disse til Danmark uten ytterligere avgiftslegging. Eneste vilkår er at varene er kjøpt med avgift i Tyskland og at de er til eget bruk.

Danmark, Finland og Sverige har forhandlet frem visse unntak fra disse reglene. Unntakene innebærer at disse landene kan benytte mer restriktive kvoter. For både Danmark, Finland og Sverige utløper unntaksperioden 31. desember 2003. Frem til dette tidspunktet vil disse landene gradvis trappe opp mengdegrensene.

For reisende internt i EU er nå adgangen til å medbringe en tax free kvote, dvs. en mengde varer som er kjøpt ubeskattet, opphevet. Kvoten som gjaldt inntil 1. juli 1999 var om lag tilsvarende den norske tax-free kvoten.

Reisende til/fra tredjeland

For reisende til/fra EU og tredjeland gjelder direktiv 69/169. Reisende mellom EU og tredjeland vil etter dette regelverket i EU kunne medbringe den samme tax free kvoten som tidligere. Denne kvoten innebærer bl.a. at det kan medbringes 1 liter brennevin eller 2 liter mellomklasse-produkter og 2 liter vin samt en viss mengde tobakk etc. Kvoten er som nevnt i stor grad sammenfallende med den norske tax free kvoten. Dette betyr at en svenske som reiser til USA, Asia eller Norge kan handle tax free på flyplass eller beskattet i butikk i disse landene. Ved retur til Sverige kan bare den nevnte kvoten tas med uten avgiftsoppkreving i Sverige.

Som et sammendrag av synspunktene vil jeg vise til at EU har en tax-free kvote fra tredjeland som er i samsvar med den norske tax free kvoten. Dette sikrer at EU beholder beskatningsretten over varer, herunder alkohol, som innføres, og er et sentralt virkemiddel for at landene skal kunne opprettholde avgifter på denne type varer.

Hvis Norge hevet den norske tax-free kvoten opp til den veiledende mengdegrensen som gjelder ved handel mellom EU-land, vil det innebære at Norge går lenger enn EU, se beskrivelsen av EUs regelverk ovenfor. Denne beskrivelsen viser blant annet at en svenske som kjøper tax free varer i Norge kun kan ta med seg tilbake til Sverige varer tilnærmet den kvoten som gjelder ved innførsel til Norge. Videre omfattes ikke Norge av EUs direktiver og kontrollsystemer som sikrer at varene som innføres til Norge er beskattet i kjøpslandet. Jeg viser også til at de andre nordiske landene her har nedlagt betydelige ressurser i å få overgangsordninger for å tilpasse seg EUs veiledende mengdegrenser.

Fra Regjeringens side vil vi løpende vurdere avgiftsnivået også i lys av nivået i våre naboland. Regjeringen har ikke planer om å endre innførselskvotene