Skriftlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:533 (2000-2001)
Innlevert: 04.09.2001
Sendt: 04.09.2001
Besvart: 10.09.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): NRK har i dag gått ut med eit notat frå Luftfartsverket med planer om framtidige strukturendringar for flyplassane. Etter notatet har m.a. Ørsta-Volda lufthamn 1. prioritet for nedlegging, medan Molde og Kristiansund blir foreslått overført til regionalnettet. NRK Sogn og Fjordane hevdar at Luftfartsverket har sagt det ikkje finst eit slikt notat og at samferdselsministeren seier han ikkje har sett det.
Kva er statsråden sin kommentar til dette?

Begrunnelse

Det har lenge gått rykte om at det finst ei "dødsliste" i Luftfartsverket når det gjeld strukturendringar for ein del flyplassar. Stortinget, inklusive statsråden sitt eige parti, har i innstillinga til Nasjonal Transportplan bedt om ein gjennomgang av småflyplassane (dei regionale flyplassane) for å vurdere strukturen på regionalnettet.
Når NRK Sogn og Fjordane nå har fått fatt i eit notat frå Luftfartsverket som ifølge NRK Sogn og Fjordane "Luftfartsverket har avvist finst, og som Samferdsleministeren ikkje har sett", gir dette grunn til uro over den prosessen som synest å vere i gang.
Det skaper uro i Møre og Romsdal dersom det verkeleg blir arbeidt med planer om å legge ned Ørsta-Volda Lufthamn og gjere Molde og Kristiansund om til regionale flyplassar. Folk i Møre og Romsdal har krav på ein kommentar frå statsråden om dette.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Det foreligger i dag ingen plan om nedlegging av flyplasser i Norge. Regjeringen har som mål at publikum og næringsliv i alle deler av landet skal ha et godt flyrute- og transporttilbud.

I stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan, jf. St.meld. nr. 46 (1999-2000), som ble lagt fram i fjor høst, la regjeringen opp til at en burde foreta en vurdering av den framtidige lufthavnstrukturen i Norge. Da denne meldingen ble behandlet i Stortinget i februar i år, jf. Innst. S. nr. 119 (2000-2001), var det bred politisk oppslutning om at en slik utredning skulle gjennomføres.

Luftfartsverket er nå i gang med å utarbeide et bidrag til Samferdselsdepartementets arbeid i saken, og det foreligger ennå ikke noen tilrådning fra Luftfartsverket.

Luftfartsverkets tilrådning vil bli sendt Samferdselsdepartementet innen 1. oktober i år, og jeg avventer denne oversendelsen før Samferdselsdepartementet har grunnlag for å starte arbeidet med vurdering av denne saken.

Jeg kan forsikre om at Luftfartsverkets vurderinger og tilrådninger selvfølgelig vil bli vurdert nøye, i forhold til den viktige funksjon som mange av lufthavnene har.