Skriftlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:534 (2000-2001)
Innlevert: 04.09.2001
Sendt: 04.09.2001
Besvart: 11.09.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Meiner statsråden det er i strid med "en samfunnsmessig ønsket lokaliseringspolitikk" at det blir bygt ein bowlinghall i Ulsteinvik, og i tilfelle, kvifor, og kan det verkeleg vere mindre ønskeleg at folket på ytre søre Sunnmøre får eit slikt kulturtilbod enn at folk i dei større byane får det?

Begrunnelse

Eit firma i Ulsteinvik ønsker å bygge ein bowlinghall for folket på ytre søre Sunnmøre i underetasjen til eit planlagt forretningsbygg. Dei er nå blitt nekta å gjennomføre dette fordi totalarealet vil kome over 3000 kvm og dermed bli ramma av etableringsstopp for kjøpesenter. Utan bowlinghallen vil arealet kome under grensa og dermed ikkje få problem med denne etableringsstoppen.
Eg synest det er heilt urimeleg at eit slikt prosjekt i ein utkantkommune på Sunnmøre skal stoppast, medan det same regelverket ikkje ville ha hindra ei liknande utbygging i dei større byane.
I kgl.res. frå 8. januar 1999 heiter det m.a. at "Den midlertidige etableringsstoppen har som formål å sikre en samfunnsmessig ønsket lokaliseringspolitikk."

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Det er et nasjonalt mål å bygge opp under en bærekraftig utvikling slik at vi får levende byer og tettsteder i vårt land. Kjøpesenterstoppen har som intensjon å bygge opp under denne målsettingen gjennom en sterkere vektlegging bl.a. ved lokalisering av kjøpesentre.

Miljøverndepartementet mener generelt at etablering av kultur- og fritidsaktiviteter i tilknytning til kjøpesentre, vil kunne bidra til økt attraktivitet for senteret. Hvis denne type aktivitet legges til eksterne, bilbaserte kjøpesentre vil slik etablering være i strid med intensjonen i kjøpesenterstoppen.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal ba departementet i brev datert 26.09.00 om en vurdering av hvorvidt "Bowlinghall" skulle regnes med i bruksarealet i forbindelse med en foreslått kjøpesenteretablering i Ulsteinvik. I svarbrev datert 1. november 2000 presiserte Miljøverndepartementet at kultur- og fritidsaktiviteter som ikke er eiet og drevet av det offentlige - herunder bowlinghall - bør inngå i arealberegningen av kjøpesentre. I samme brev fastslo også departementet at aktivitet knyttet til offentlige kultur- og fritidsformål, f.eks bibliotek, kino eller kulturhus som eies og drives av det offentlige, ikke skal tas med i beregning av bruksarealet for kjøpesenteret. Miljøverndepartementet presiserte i brevet at denne vurderingen ble foretatt på et generelt grunnlag, uten å ta stilling til den foreslåtte etablering i Ulsteinvik.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er delegert myndighet og har dermed ansvaret for å vurdere hvorvidt den foreslåtte etableringen av kjøpesenteret (inkludert bowlinghall) i Ulsteinvik omfattes av kjøpesenterstoppen, og om etableringen vil være i strid med intensjonen i kjøpesenterstoppen. Ved denne type vurderinger må det avklares bl.a. hvorvidt senteret er lokalisert i sentrum, og om det er tilpasset Ulsteinviks funksjon, størrelse og handelsomland.

Miljøverndepartementet har altså ikke vurdert om den foreslåtte utbygging av kjøpesenter med tilhørende bowlinghall er i strid med intensjonen i kjøpesenterstoppen. Departementet vil også bemerke at vi ikke har mottatt noen klage på Fylkesmannens behandling av saken.