Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:536 (2000-2001)
Innlevert: 06.09.2001
Sendt: 06.09.2001
Besvart: 13.09.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Ved behandlingen av Innst. S. nr. 160 (1990-91) vedtok Stortinget under Budsjett-innst. S. I å opprette Kongstein videregående skole som landsdekkende kompetansesenter for hørselhemmede.
Mener statsråden at den nåværende utviklingen er i samsvar med dette vedtaket?

Begrunnelse

Under behandlingen av Innst. S. nr. 160 (1990-91) vedtok Stortinget å opprette Kongstein videregående skole som landsdekkende kompetansesenter for hørselhemmede. I mars 2001 blir det klart at bare to elever har søkt det ordinære videregående skoletilbudet på senteret. I mai inngås det en intensjonsavtale mellom senteret og Rogaland fylkeskommune om voksenopplæringstilbud ved senteret. I juni inngås det en konkret avtale med Rogaland fylkeskommune, 8 søkere har meldt sin interesse. Den 20. juni blir denne avtalen sagt opp av fylkeskommunen, etter at det blir klart at det ikke skal være elever ved Kongstein videregående skole.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Etter flere år med redusert elevtilgang hadde Kongstein videregående skole i Stavanger 1 (én) søker til undervisningsåret 2001-2002. Det var opprinnelig to søkere, men den andre søkeren hadde søkt flere skoler, og har tatt i mot et tilbud fra Sandaker skole i Oslo. Kongstein skole har i dag 28 årsverk tilknyttet skolens drift, hvorav ca halvparten lærere. Sektorstyret for hørselssektoren besluttet at det ikke var grunnlag for ordinær undervisningsvirksomhet ved skolen i inneværende skoleår. Med én eller svært få elever vil det ikke være noe godt grunnlag for et tegnspråklig fellesskap. Den ene eleven har mottatt tilbud om videregående opplæring i det fylkeskommunale systemet i Rogaland, med faglig bistand fra Kongstein skole. Store deler av lærerpersonalet ved skolen i inneværende skoleår vil bli nyttet til utadrettet systemarbeid blant hørselshemmede. I tillegg vil dette personalet bli nyttet innenfor voksenopplæring for hørselshemmede som tilbys av Rogaland kurs- og kompetansesenter, som organiserer voksenopplæring som fylkeskommunen er ansvarlig for. Lærerpersonalet ved Kongstein skole er tilbudt å delta på et videreutdanningsopplegg - 10 vekttallskurs i nettbasert opplæring.

Departementet vil vurdere nærmere spørsmålet om fortsatt ordinær undervisningsaktivitet ved Kongstein videregående skole i forbindelse med oppfølgingen av Sunnanå-utvalgets tilråding om framtidig organisering, dimensjonering, lokalisering og finansiering av det statlige spesialpedagogiske støttesystemet for hørselshemmede. Spørsmålet om eventuelle endringer i det nåværende kompetansesentersystemet vil bli lagt fram for Stortinget.