Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:540 (2000-2001)
Innlevert: 10.09.2001
Sendt: 10.09.2001
Besvart: 18.09.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Elektrisitet til husholdninger i Nord-Norge er ikke momsbelagt. Dette fritaket gjelder ikke for fjernvarme. Dette medfører en konkurransemessig ulempe som hindrer utbygging av fjernvarme til boligformål. Dette kan også føre til at f.eks. næringsbygg som omgjøres til leiligheter, slutter å bruke fjernvarme fordi moms gjør elektrisitet billigere.
Synes finansministeren denne forskjellsbehandlingen er akseptabel, og vil han eventuelt ta et initiativ for å stimulere til økt bruk av fjernvarme?

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Merverdiavgiften er en generell forbruksavgift som i prinsippet bør omfatte flest mulige varer og tjenester. Det er derfor ønskelig å begrense fritakene fra systemet. Dersom man ønsker å gi støtte til alternative energikilder bør støtten som hovedregel gis i form av direkte og målrettede tiltak og ikke gjennom fritak fra momssystemet.

Ut fra hensynet til en effektiv utnyttelse av energiressursene, er en avgiftsmessig forskjellsbehandling mellom ulike energikilder i utgangspunktet uheldig. Fritaket fra merverdiavgift bidrar isolert sett til at elektrisitet blir relativt rimeligere enn fjernvarme for husholdningene. På den annen side bidrar el-avgiften utenom Nord-Troms og Finmark til at bruk av elektrisitet blir relativt mer kostbart enn fjernvarme.

I arbeidet med å få til en omlegging til blant annet nye former for oppvarming har Regjeringen opprettet Enova SF. I dette arbeidet er det viktig å legge til rette for gode, helhetlige og langsiktige løsninger. Det forutsetter at de best egnede energiløsningene blir valgt i hvert enkelt tilfelle og at aktuelle alternativer vurderes opp mot hverandre. Lokal ressurstilgang og forbruksmønsteret vil ofte være avgjørende for hvilke energiløsninger som vil være best. Dette betyr at Enova vil støtte utbygging av fjernvarme der dette er et effektivt tiltak for å få til den ønskede omleggingen.

Fra l. januar 2001 er det også innført fritak for forbruksavgift på elektrisitet brukt i fjernvarmeproduksjon.

Jeg vil ellers vise til at det i løpet av våren 2002 vil bli lagt fram en handlingsplan for infrastruktur for vannbåren varme i tråd med Stortingets anmodningsvedtak nr. 442 (2000- 2001).