Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:541 (2000-2001)
Innlevert: 13.09.2001
Sendt: 13.09.2001
Besvart: 19.09.2001 av justisminister Hanne Harlem

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvilke løsninger ser statsråden med hensyn til å avhjelpe de akutte driftsproblemene ved Drammen politidistrikter - vil statsråden for eksempel snarest sørge for forslag om ekstrabevilgninger til politidistriktet?

Begrunnelse

Ifølge Drammens Tidende denne uken er Drammen politidistrikt i alvorlig pengenød. Kortvarig fravær blir ikke dekket opp, og innen året er omme vil opp mot ti stillinger stå ubesatt. Politiet går en tøff høst i møte fordi det ikke finnes midler til å sette inn vikarer ved kortvarig fravær som sykdom, ferie og kurs. I slike situasjoner er lensmannskontorene spesielt sårbare. Lengre saksbehandlingstid og færre politifolk i gatene er noen av konsekvensene for publikum. Mangel på driftsmidler går også ut over de ansatte. Når stillinger må stå ubesatte, blir det merbelastning på dem som er i jobb. Gode og dyktige medarbeidere som man knytter til seg i vikariater må slutte fordi det ikke er økonomiske midler til å beholde dem. Og disse problemene ser ikke ut til å bli bedre på andre siden av nyttår. Manglende driftsmidler er et vedvarende fenomen. Mangelen på sivile stillinger er det største problemet. Tjenestemenn og jurister bruker mye tid på arbeid som kunne vært utført av sivile. Politikerne må bevilge mer penger til politidistriktene, og Drammen politidistrikt har mye dårligere dekningsgrad enn sammenlignbare distrikter.

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Drammen politidistrikt er for 2001 tildelt et budsjett på kr. 114 659 000,-, hvilket representerer en økning i forhold til året før og er på linje med tildelingene for de andre politidistriktene.

Når Drammen politidistrikt likevel har fått en stram økonomisk situasjon i år, har det sammenheng med at politidistriktet i 2000 hadde et overforbruk på kr. 1 241 000,- uten at det var noen spesielle årsaker til et slikt overforbruk. Det er imidlertid opplyst at politidistriktet selv har påført seg bindinger ved at det er oppstått stillingsvern for 6 ½ sivile stillinger som i utgangspunktet var midlertidige. Dette legger beslag på i overkant av kr. 1 million av politidistriktets driftsbudsjett.

I tråd med hva som er vanlig ved overforbruk som ikke har årsak i ekstraordinære forhold, er overforbruket trukket i tildelt budsjett for 2001.

Det er innført rammebudsjettering for politiet, noe som medfører at politidistriktet har en ramme å forholde seg til og de skal tilpasse sin aktivitet til denne rammen. I forbindelse med Politidirektoratets inspeksjon i april i år har det fremkommet at politidistriktet ikke hadde de nødvendige styringssystemer som fungerte knyttet til økonomistyringen. Dette gjaldt periodisering av budsjett generelt, og periodisering opp mot aktivitetsplaner spesielt. Det fremkom videre at kompetansen på dette feltet ikke var tilfredsstillende hos driftsenhetslederne.

Ut fra prinsippene for rammebudsjettering, er det politimesterens ansvar å iverksette tiltak som er nødvendig for å sikre budsjettbalansen, herunder tilpasse aktiviteten til den tildelte rammen.

Drammen politidistrikt er etter bevilgning gitt i revidert nasjonalbudsjett for 2001 tildelt 5 nye tjenestemannsstillinger. Drammen var sammen med Hordaland politidistrikt det politidistrikt som fikk tildelt flest nye stillinger.

Politidirektoratet følger opp politidistriktet gjennom blant annet inspeksjoner. I den grad det skulle oppstå en helt prekær situasjon, forutsetter jeg at Politidirektoratet griper inn med nødvendige tiltak. De budsjettmessige problemene ved Drammen politidistrikt knytter seg først og fremst til politidistriktets egen budsjettmessige styring, og det vil derfor i første rekke være politimesterens ansvar å treffe tiltak som sikrer dette samtidig som hensynet til publikum ivaretas på en god måte.

Gjenparter av dette brev er sendt Politidirektoratet og politimesteren i Drammen til orientering.