Skriftlig spørsmål fra Jørn L. Stang (Uavh) til helseministeren

Dokument nr. 15:554 (2000-2001)
Innlevert: 28.09.2001
Sendt: 28.09.2001
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 03.10.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (Uavh): Vil statsråden sørge for forpliktende finansieringsordninger og rammer overfor kommunene som følger opp Stortingets vedtak i forbindelse med Handlingsplan for eldreomsorgen, slik at kommunene ikke blir straffet fordi de er effektive og viser handlingskraft?

Begrunnelse

Undertegnede har i forbindelse med valgkampen 2001 blant annet vært på befaring i Skiptvet kommune i Østfold for å se oppfølgingen av Handlingsplan for eldreomsorgen som er vedtatt av Stortinget. Det er ikke tvil om at Skiptvet har etterkommet Stortingets intensjon om satsing på eldreomsorgen. Det triste er at kommuner som er offensive og fremtidsrettede med sin eldreomsorg blir straffet for det i form av manglende bevilgninger. Dette til tross, resultatene av enkelte kommuners innsats begynner å vise seg i form av både enerom og generelt bedre livsvilkår for eldre og pleietrengende. Det fordi at man over lengre tid også har planlagt og bygd omsorgsboliger og sykehjem. Kommunene har nylig via respektive fylkesmenn mottatt melding om fordeling av investeringsrammer. Mange kommuner, herunder Skiptvet kommune, risikerer nå ikke å få gjennomført sine planer fordi statens investeringsrammer knyttet til Handlingsplan for eldreomsorgen er altfor små i forhold til det som er behovet for en tilstrekkelig og god eldreomsorg. Kommunene har så langt brukt store ressurser på planlegging, prosjektering, klargjøring av tomteareal med videre for bygging av sykehjem/omsorgsboliger. Dette først og fremst for å stå best mulig rustet til det økende antallet med eldre mennesker som trenger pleie og omsorg i årene fremover. Sentrale prioriteringer må etter undertegnedes mening være langt mer fremtidsrettede, slik at kommunene slipper å endre handlingsplanene og svekke intensjonene som er pålagt av myndighetene. Det går utover effektive kommuner og ikke minst de mennesker man har plikt til å betjene. Jeg vil konkret nevne følgende forhold i Skiptvet kommune når det gjelder utbygging av eldreomsorgen og tilskudd fra Husbanken:

- 10 serviceleiligheter ble ferdigstilt 01.12.92. Kommunen fikk ikke tilskudd. Hadde ferdigstillelsen vært 1 måned senere ville kommunen fått oppstartingstilskudd.
- 12 omsorgsboliger ble ferdigstilt i 1997. Kommunen fikk oppstartingstilskudd. Kommunen var for tidlig ute i forhold til kompensasjonstilskudd.
- Ombygging av 2 sykeavdelinger til 14 sykehjemsplasser med enerom og bad. Kommunen fikk oppstartingstilskudd. Var for tidlig ute i forhold til kompensasjonstilskudd.
- Prosjektert ombygging og nybygging av sykeavdeling til 14 plasser. 8 av disse plassene er i to-sengsrom, og ingen rom har bad eller WC. Får ingen tilskudd slik saken står i dag.

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: Spørsmålet er stilt til helseministeren, men besvares av meg som rette vedkommende.

Handlingsplan for eldreomsorgen ble i 1997 vedtatt av Stortinget med en målsetting om å bygge ut 24 400 nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Regjeringen foreslo sist høst å øke rammen med ytterligere 5 000 enheter. Vi har så langt godkjent prosjekter tilsvarende om lag 22 000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger, som utgjør mer enn 17 mrd. kroner i utgifter over statsbudsjettet i årene framover. Inneværende år tildeles kommunene om lag 7 800 enheter. Likevel er søknadsmengden i Husbanken for stor til at alle kan gis tilskudd i år og en del kommuner må avvente Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2002.

Jeg viser til at Regjeringen i St.prp. nr. 82 (2000-2001), kommuneproposisjonen, varslet at man vil komme tilbake til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2002 med en vurdering av investerings- og driftsbehovet innenfor eldreomsorgen de nærmeste årene.

Stortinget vil motta den varslede vurderingen når forslaget til statsbudsjett legges fram og det vises derfor til fremleggelsen av statsbudsjettet 11. oktober. Informasjon om den endelige søknadsmengden i Husbanken etter fristen vil bli sendt Stortinget senere.

I påvente av fremleggelse av statsbudsjettet håper jeg representanten synes dette er tilfredsstillende svar.