Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1 (2001-2002)
Innlevert: 10.10.2001
Sendt: 11.10.2001
Besvart: 17.10.2001 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Hva vil nærings- og handelsministeren gjøre for å forhindre at Norsk Hydros styre og generalforsamling på sine møter i oktober legger ned magnesiumproduksjonen ved Hydros anlegg på Herøya i Porsgrunn?

Begrunnelse

Sterke signaler fra konsernets ledelse tyder på at Norsk Hydro i styremøte 12. oktober 2001 vil gjøre vedtak om å legge ned magnesiumproduksjonen ved Hydros anlegg i Porsgrunn.
En nedleggelse vil ha dramatiske konsekvenser for Hydro-arbeidsplassene i Grenland. 350 ansatte i selve produksjonen vil forsvinne, og flere hundre arbeidsplasser i støttefunksjonene i selskapet vil være truet. Kompetanse- og forskningsmiljøet knytta til Hydros virksomheter i Grenland vil også svekkes.
Det politiske miljø i Grenland og Telemark har bedt Hydros ledelse om å utsette avgjørelsen til de mange konsekvensene av en nedleggelse er nærmere utredet. Det er også grunn til å få avklart nærmere de økonomiske beregningene som viser et negativt resultat for magnesiumproduksjonen i Porsgrunn. Dette er premisser for avgjørelsen som det også er viktig å ha klarhet i før selskapet konkluderer endelig.
Staten som dominerende eier i Norsk Hydro bør derfor etter min oppfatning sikre at avgjørelsen ikke fattes før alle konsekvenser er klarlagt. Det forventes også at staten tar ansvar for industriarbeidsplasser og for å ta vare på og videreutvikle norsk fastlandsindustri.

Grete Knudsen (A)

Svar

Grete Knudsen: Regjeringen er opptatt av å legge til rette for en videreutvikling av næringsmiljøet i Grenland. Gruppen av store industribedrifter og det øvrige næringslivet er en viktig nasjonal ressurs for landets framtidige verdiskapning.

Styret i Norsk Hydro vedtok i møte den 12. oktober 2001 å anbefale at bedriftsforsamlingen godkjenner en nedleggelse av produksjonen av primærmagnesium ved Norsk Hydros magnesiumanlegg i Porsgrunn. Det er lagt opp til at saken vil bli behandlet av selskapets bedriftsforsamling den 25. oktober 2001.

Bakgrunnen for denne saken er at Norsk Hydro har vært igjennom en prosess for oppdatering og revisjon av virksomhetens strategiplaner i lys av blant annet strukturelle forandringer i det globale magnesiummarkedet. Jeg har vært sterkt opptatt av at dette blir en grundig prosess hvor alle steiner snus og hvor de ansatte deltar og har hatt nær kontakt med både Hydros ledelse, representanter for ansatte og lokale myndigheter.

Samtidig må vi erkjenne at det i denne saken ikke finnes noen lettvinte løsninger. Framtidig magnesiumproduksjon må være lønnsom. Forretningsmessige avgjørelser er etter allmennaksjeloven i første rekke tillagt selskapets administrasjon, styre og bedriftsforsamling. Jeg legger til grunn at spørsmålstilleren mener bedriftsforsamlingen, når han spør om hva næringsministeren vil gjøre for å forhindre at generalforsamlingen vedtar nedleggelse. Bedriftsforsamlingen avholder sitt møte som forutsatt.

Jeg har vært opptatt av at Norsk Hydro viser samfunnsansvar. Det innebærer blant annet at det er viktig at selskapet nå blir en aktiv pådriver for å legge til rette for ny og framtidsrettet virksomhet i regionen, dersom en nedleggelse av magnesiumfabrikken blir godkjent av bedriftsforsamlingen.

Det har vært et betydelig lokalt og regionalt engasjement i denne saken. Jeg har hatt møte senest den 10. oktober 2001 der regionale, lokale myndigheter, Fafo og representanter for de ansatte på Hydro Porsgrunn deltok for en grundig gjennomgang av sakens ulike sider.

Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet vil følge utviklingen i Grenlandsområdet nøye. Av Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2002 framgår det at ved en eventuell nedleggelse av magnesiumanlegget på Herøya, kan Kommunal- og regionaldepartementet bistå med midler til omstilling i regionen.