Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:2 (2001-2002)
Innlevert: 10.10.2001
Sendt: 11.10.2001
Besvart: 17.10.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): I saker som gjelder avgiftsfritak settes det krav til dokumentasjon, men i mange tilfeller går disse kravene langt utover det en gjennomsnittsperson lagrer av dokumentasjon. Dette resulterer i at flere som har krav på en avgiftsreduksjon ikke får dette.
Er statsråden enig i at Toll- og avgiftsdirektoratet ikke må sette urimelige krav til dokumentasjon i saker som gjelder fritak for avgift på bil og ønsker statsråden å gjøre noe med dagens ordning?

Begrunnelse

Et eldre ektepar meldte flytting til Spania i 1986 og har hatt sin faste adresse i Malaga siden. Flyttingen var blant annet begrunnet i helsemessige årsaker. Ved flyttingen ble boligen i Råde solgt.
I 2000 ønsket ekteparet å returnere til Norge og søkte i den anledning om fritak for avgift på bil jf. finansdepartementets forskrift av 4. januar 1984 § 6 nr. 1.
De fikk avslag på søknaden. Bakgrunnen for dette avslaget var at de hadde misforstått et av spørsmålene i søknadspapiret, og derfor gitt et svar som ikke innfridde kravene til fritak for avgift.
Ved misforståelsen ble det oppgitt at det var 5 måneder man hadde oppholdt seg i Norge. Dette var ikke riktig. Ekteparet presiserte at de bare hadde vært på korte sporadiske besøk i Norge pga. sykdom og dødsfall. Etter nærmere gjennomgang har ekteparet opplyst at disse periodene ikke har en varighet som er lengre en ca. én måneds tid.
Etter forespørsel fra Toll- og avgiftsdirektoratet har de gjennom sin advokat sendt inn opplysninger som bekrefter deres tilknytning til Spania, som bankutskrifter, leiekontrakter m.m. Toll- og avgiftsdirektoratet har ikke sagt seg fornøyd med disse opplysningene.
Nå er tiden i ferd med å renne ut for ekteparet da tolldistriktet har varslet at de vil ta kjøretøyet inn til fortolling.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Det er riktig at det settes krav til dokumentasjon for å få avgiftsfritak eller -reduksjon ved blant annet import av bil som flyttegods. Kravene til dokumentasjon er satt ut fra hensynet til å unngå avgiftsspekulasjon og omgåelser av avgiftsplikten.

Jeg er imidlertid klar over at saker som gjelder avgiftsfritak ved innførsel av bil ofte kan være problematiske, blant annet på grunn av de strenge dokumentasjonskravene som stilles. Sett i forhold til de relativt store beløp som er å spare på å innføre en bil som flyttegods og hensynet til likebehandling, mener jeg det er grunn til å stille visse krav til dokumentasjon. Det er likevel viktig at disse kravene ikke er så strenge at de blir umulig for folk flest å oppfylle.

I St.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte-, avgifts- og tollvedtak har Regjeringen foreslått å avvikle ordningen med avgiftsfritak eller -reduksjon for innførsel av motorkjøretøy som flyttegods.

Det vil bli vurdert overgangsordninger for dem som allerede er i utlandet og som har anskaffet seg bil som etter gjeldende regelverk kan tas med avgiftsfritt til Norge. I lys av dette forslaget vil jeg ikke igangsette noen større endringer mht. dokumentasjonskravene nå, men vil vektlegge at den eventuelle avviklingen av ordninger skjer smidig.