Skriftlig spørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:7 (2001-2002)
Innlevert: 11.10.2001
Sendt: 12.10.2001
Besvart: 17.10.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): De siste årene har det blitt større forskjeller på ferjestandarden på riksvegsamband og fylkesvegsamband. Denne ansvarsdelingen innebærer en lavere fleksibilitet og effektivitet på ferjedriften, og den fører til ytterligere lavere transportstandard i distriktene. Dette medfører at fiskeindustrien og næringslivet ellers får flere konkurranseulemper enn konkurrentene i sentrale strøk.
Hva har statsråden tenkt å gjøre for å rette opp i dette samferdselsproblemet?

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Det offentlige vegnettet er delt i tre deler: Riksveger, fylkesveger og kommunale veger. Ferjesambandene er delt på tilsvarende måte. Statens vegvesen har det overordnede ansvaret for riksvegferjesambandene mens det er fylkeskommunen som har det politiske og økonomiske ansvaret for fylkesvegferjesambandene. Vegdirektoratet koordinerer riksvegferjedriften fylkene imellom. Koordinering internt i fylkene både for riksveg- og fylkesvegferjedriften skjer i all hovedsak ved vegkontoret.

I 1997 tilfredsstilte 44 prosent av riksvegferjesambandene de langsiktige kravene til åpningstid, frekvens, gjensitting og nattavganger. I 2000 hadde dette tallet økt til 52 prosent. I samme periode er riksvegferjedriften tilført 22 nye ferjer, hvorav åtte i forbindelse med anbud. Siden 1997 er det ikke satt inn noen nybygg i fylkesvegferjedriften. I år er det satt inn tre ombygde ferjer med tilsvarende standard som nye ferjer i Nordland.

Hvorvidt et ferjesamband klassifiseres som fylkesvegsamband eller et riksvegsamband avhenger i hovedsak av trafikkgrunnlaget og hvilke trafikkrelasjoner som skal betjenes, dvs. om det betjenes trafikk av regional eller av mer lokal karakter. Dette medfører at det vanligvis ikke prioriteres nybygg i fylkesvegferjedriften, men at utskifting av ferjer skjer gjennom overtagelse av eldre riksvegferjer.

Tredelingen av vegnettet har betydelige svakheter. En todeling av vegnettet i riksveger og kommunale veger vil kunne legge grunnlag for en mer enhetlig vegstandard samt styrke hensynet til næringsliv og andre transportbrukere. Statens vegvesen er i ferd med å utrede dette nærmere på oppdrag av Samferdselsdepartementet.