Skriftlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:9 (2001-2002)
Innlevert: 23.10.2001
Sendt: 24.10.2001
Besvart: 31.10.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Regnbuen Bibelskole på Lørenskog er godkjent med rett til tilskott etter privatskoleloven § 3 e. Skolen har inneværende skoleår 34 elever, hvorav 4 er norske. 25 av elevene kommer fra Romania. Skolen mottar 1,8 millioner i statsstøtte for 38 elever. Dersom skolen ikke hadde hatt elevene fra Romania, ville den ikke fått tilskott.
Mener statsråden at skolen med ca. 90 pst. utenlandske elever oppfyller kravene til tilskott, og vil statsråden vurdere å trekke tilbake tilskottet for inneværende skoleår?

Begrunnelse

Skolen har inneværende skoleår 38 elever. 4 er norske mens resten kommer fra Romania, Ghana og India. Internasjonalisering og utveksling av studenter og elever er viktig. Verdien av elevutveksling vil være begrenset for institusjoner der kun 10 pst. av elevene er norske. En slik sammensetning av elvegruppa vil dessuten skape pedagogiske og organisatoriske problemer. Effekten av undervisningsopplegget vil lett bli dårligere enn om en hadde en annen sammensetning av elevgruppa.
I dette tilfelle er andelen norske elever så lav at skolen ikke kunne ha opprettholdt virksomheten uten de utenlandske elevene. Statstilskottet er derfor helt avhengig av elever fra utlandet. En privatskole finansiert av staten er opprettet primært for å dekke et innenlands opplæringsbehov. Dersom skolen ikke lenger får norske elever må det skyldes at det ikke lenger er behov for den. I dette tilfelle overlever den på elever fra utlandet. Dette gjør at det må stilles spørsmål ved grunnlaget for skolen og om den dekker et behov som det offentlige skal finansiere.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Regnbuen Bibelskole er godkjent som videregående skole etter privatskoleloven § 3 bokstav e. Dette innebærer at skolen skal ha "heile landet som inntaksområde", og at den "skal stå opne for alle som fyller vilkåra for inntak i tilsvarande offentlege skular," jf. privatskoleloven § 7 første ledd. Et av vilkårene for inntak til offentlig videregående opplæring er at søkeren har lovlig opphold i Norge, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-9.

Forutsatt at søkerne til videregående opplæring har lovlig opphold i Norge, kan ikke jeg se at verken offentlige skoler eller private skoler som er godkjent etter privatskoleloven kan legge vekt på hva slags statsborgerskap en søker har når de skal avgjøre søknader om inntak. Jeg kan altså ikke se at statsborgerskap er et relevant hensyn i denne sammenheng.

For øvrig viser jeg til vedlagte kopi av brev fra Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus til Regnbuen Bibelskole datert 23.10.01.

Vedlegg til svar:

Brev fra Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus til Regnbuen Bibelskole. Referanse: 01/2374. Saksbehandler: Kjell D. Gustavsen.