Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:16 (2001-2002)
Innlevert: 02.11.2001
Sendt: 02.11.2001
Besvart: 09.11.2001 av miljøvernminister Børge Brende

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): SFT har pålagt Arendal kommune å rydde opp i gammelt forurensende avfall etter Nitridens virksomhet på Eydehavn utenfor Arendal. Til dels sterkt forurenset grunn og deponier utgjør rundt 50 000 m3. Disse masser er pålagt innkapslet av SFT for å hindre videre forurensing. Kostnadene er beregnet til 65 millioner. Dette er et betydelig beløp for Arendal kommune. Kommunen bør ikke belastes for noe den aldri har hatt ansvaret for og staten bør innse sin rolle.
Bør ikke staten bidra økonomisk?

Begrunnelse

De forurensninger som er påvist og pålagt innkapslet av SFT oppstod i perioden fra 1912 til 1975. De forurensede massene fra denne perioden inneholder store mengder PAH, mindre mengder PCB samt diverse tungmetaller. De forurensede områder har nærhet til store befolkningskonsentrasjoner i kommunen.
Arendal kommune kan imidlertid i liten grad sies å kunne ta ansvaret alene for disse gamle synder fra industrireisingens tid.
De forurensninger som er oppdaget stammer fra industribedriften Nitriden i den gang Moland kommune. Moland kommune eksisterer ikke lenger, men er slått sammen med Arendal kommune.
Bedriften som engang stod bak forurensningene, Nitriden, eksisterer heller ikke lenger og er forlengst historie. Prinsippet om at forurenser skal betale er derfor irrelevant.
Kostnadene i forbindelse med oppryddingen bør i dag ses på som et helt eller delvis nasjonalt ansvar. Således bør det som et minimum gis økonomisk bistand fra ansvarlige statlige myndigheters side til den opprydningen staten selv har pålagt Arendal kommune å iverksette.
Det er et vedvarende problem for kommunene at staten ofte gir pålegg som medfører betydelige kommunale utgifter uten at statlig finansiering medfølger.
Arendal kommune bør således av flere grunner sies å ha et høyst berettiget krav når de nå ber om at staten helt eller delvis dekker utgiftene til den pålagte oppryddingen som staten ved SFT har pålagt Arendal kommune. Arendal kommune kan ikke sies å ha et medansvar for de forurensninger det vises til. Det virker derfor svært urimelig dersom kommunen selv skal måtte bære alle økonomiske kostnader ved den pålagte opprydningen.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Jeg viser til spørsmål nr. 16 fra representanten Torbjørn Andersen om ikke staten bør bidra økonomisk til oppryddingen av forurenset grunn ved Eydehavn Industri- og havneområde, Arendal. Representanten Andersen nevner i sitt spørsmål at Arendal kommune ikke bør belastes økonomisk for noe den aldri har hatt ansvar for og at staten bør innse sin rolle.

Arbeidet med opprydding i forurenset grunn og forurensede sedimenter forårsaket av tidligere tiders forurensning, såkalte gamle synder er høyt prioritert av Regjeringen. I denne type saker legges prinsippet om at forurenser skal betale til grunn. Det er den ansvarlige for forurensningen som skal betale for undersøkelser og tiltak. Det følger av forurensningsloven, dens forarbeider og juridisk litteratur om dette temaet "at den ansvarlige" kan være både den som opprinnelig forårsaket forurensningen, senere eier av en forurenset eiendom, den som realiserer forurensningen i dag, for eksempel ved bygging eller graving, eller andre med interesse i eiendommen. Dette innebærer at selv om Arendal kommune hverken var kilden til forurensningen eller var grunneier da forurensningen skjedde, kan kommunen likevel som nåværende grunneier av de fleste av de forurensede områdene i Eydehavn Industri- og havneområde pålegges ansvar for å rydde opp.

Det er en målsetning, jf. St.prp. nr. 1 (1999-2000), at miljøproblemene på de 100 stedene med forurenset grunn hvor det er behov for snarlige undersøkelser og tiltak vil være løst innen 2005. Nitriden med Steikeritomta og Omformerhallen kommer inn under dette målet. Arendal kommune fikk derfor ved Statens forurensningstilsyns (SFT) vedtak av 04.06.1999 tillatelse til opprydding på Nitrideområdet i Eydehavn. Tillatelsen innebærer at det må ryddes opp i de mest forurensede områdene, mens mindre forurensede områder aksepteres overdekket, eller defineres som fareområder. Arendal kommune påklaget SFTs vedtak ved brev av 28.06.1999. Miljøverndepartementet opprettholdt i vedtak av 14.03.2000 SFTs tillatelse av 04.06.1999.

Statlig støtte til opprydding i forurenset grunn eller sedimenter bevilges over Miljøverndepartementets budsjett, kap. 1441 post 39, og forvaltes av Statens forurensningstilsyn (SFT). Som det fremgår av postomtalen skal midler over denne posten i første rekke benyttes der det ikke lenger finnes noen ansvarlig etter loven, eller der miljøtilstanden tilsier at myndighetene bidrar til raskere fremdrift. Arendal kommune mottok i 1997 totalt 5,1 millioner kr i økonomiske tilskudd fra SFT i forbindelse med undersøkelser vedrørende risiko- og tiltaksvurderinger av forurenset grunn i Eydehavn Industri- og havneområde. Forutsetningen var at Arendal kommune skulle dekke tiltakene som eier og utbygger.

I brev av 17.11.2000 søkte Arendal kommune om ytterligere 18 millioner kr i tilskudd til gjennomføring av tiltak. SFT svarte i brev av 12.12.2000 at økonomispørsmålet og fremdriftsplan må være avklart for at SFT skulle kunne ta stilling til tilskuddssøknaden. I brev av 25.09.2001 fra Arendal kommune til SFT er fremdriftsplanen godkjent av Driftsstyret. Da denne saken er til behandling i SFT finner jeg det derfor ikke riktig å ta stilling til saken nå.