Skriftlig spørsmål fra Inge Ryan (SV) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:21 (2001-2002)
Innlevert: 08.11.2001
Sendt: 08.11.2001
Besvart: 15.11.2001 av landbruksminister Lars Sponheim

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Vil landbruksministeren la de berørte kommuner få uttale seg, og ta vesentlig hensyn til deres synspunkter når konsesjonsbehandling skal skje i denne saken?

Begrunnelse

Norske Skog har lagt sine skogeiendommer ut for salg. En rekke kommuner blir berørt av dette salget, og for enkelte kommuner er det snakk om en vesentlig andel av kommunens areal. Disse natureiendommene er verdifulle med skog, mineraler, vannkraft og rike muligheter for jakt og fiske. Mange lokale innbyggere benytter seg av disse områdene, og det knytter seg derfor stor interesse for hvem som får overta disse eiendommene, både ut fra et næringsmessig og friluftsmessig perspektiv. Det er staten som skal konsesjonsbehandle søknaden, mens kommunene settes på sidelinja.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Spørsmålet har sin bakgrunn i Norske Skogindustrier ASAs (Norske Skog) planlagte salg av skogeiendommene Van Severen, Folla Bruk, Follum-skogene og Saugbruksskogene. Det aktuelle skogsalget omfatter betydelige eiendommer i flere fylker og kommuner. Bl.a. av hensyn til likebehandling i forvaltningen, besluttet departementet å legge avgjørelsesmyndigheten når det gjelder konsesjonsspørsmålet til Statens landbruksforvaltning (SLF).

Dette innebærer at Landbruksdepartementet ikke får befatning med søknadene, med mindre SLFs vedtak skulle bli påklaget. Av hensyn til Landbruksdepartementets habilitet som klageorgan, er det ikke aktuelt å gripe inn i saksbehandlingen før en eventuell klage foreligger.

Departementet har imidlertid tidligere presisert at de berørte kommuner og fylkeslandbruksstyrer skal avgi uttalelse om konsesjonsspørsmålet før vedtak fattes overensstemmende med konsesjonslovens alminnelige regler. Dette innebærer for kommunens del at den også skal forberede saken. Avgjørelsesorganet skal vektlegge kommunenes og fylkeslandbruksstyrets uttalelser som et av flere relevante momenter.