Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:22 (2001-2002)
Innlevert: 08.11.2001
Sendt: 08.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Etter dagens regler får studenter under barnevernets omsorg ikke ta opp lån i Statens lånekasse for utdanning. Fosterforeldrene må dermed ta opp lån i private banker for at fosterbarnet kan gjennomføre studiet. Det vil i de aller fleste tilfellene være et dyrere lån enn det Statens lånekasse for utdanning gir.
Mener statsråden at dette er riktig sett i forhold til at de studentene som er fosterhjemsbarn vil ende opp med et dyrere lån enn sine medstudenter, og vil statsråden gjøre noe med saken?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Forskriftene om lån og stipend fra Lånekassen til søkere som er under omsorg av barnevernet, er endret fra og med skoleåret 2001-2002. Den nye forskriften sier: Søkjar som er forsørgd av barnevernet, kan ikkje få utdanningsstøtte frå Lånekassen.

Endringen kom som en oppfølging av anbefaling i Aamodt-utvalgets rapport, NOU 1999:33 Nyttige lærepenger. Slik situasjonen har vært tidligere, har elever som er forsørget av barnevernet fått dekket alle utgifter av det kommunale og fylkeskommunale barnevernet, herunder boutgifter, i forbindelse med den daglige omsorgen. Samtidig har alle søkere som barnevernstjenesten har overtatt omsorgen for, og som har bodd utenfor foreldrehjemmet, fått tildelt minstestipend fra Lånekassen, i skoleåret 2000-2001 kr 3 290 per måned.

Hensikten med endringen i utdanningsstøtteforskriften var å unngå dobbeldekning fra det offentlige, ikke å gjøre det vanskelig for unge å gjennomføre utdanningen. Derfor vil ungdommer som er under barnevernets omsorg mens de tar utdanning kunne få støtte fra Lånekassen også i 2001-02, når det kan dokumenteres at søkeren bor utenfor fosterhjem eller barnevernsinstitusjon uten å få sine utgifter fullt dekket.

I spørsmålet om dekning av utgifter til skolegang må følgelig fosterforeldre forholde seg til barnevernstjenesten i fosterhjemskommunen som rette instans. Jeg kan derfor ikke forstå at det skal være nødvendig for fosterforeldre å måtte ta opp lån for at barnet skal kunne gjennomføre skolegangen.

Hoveddelen av unge som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for, er under 18 år og tar videregående opplæring. Støtteordningen fra Lånekassen til unge i rettighetsbasert videregående opplæring skal nå gjennomgås. Sentrale spørsmål vil være hvorvidt unge i ordinær videregående opplæring skal kunne ta opp lån for å gå på skolen og hvordan utgifter til bøker og materiell skal dekkes.