Skriftlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:35 (2001-2002)
Innlevert: 16.11.2001
Sendt: 19.11.2001
Besvart: 27.11.2001 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Hvilke tiltak vil helseministeren iverksette for å sikre at bl.a. ordningene med generisk substitusjon og parallellimport kommer til uttrykk i utsalgsprisene på legemidler?

Begrunnelse

I Dagens Næringsliv av 3. og 4. november 2001 fremgår det at apotekkjedene selv fastsetter prisen på legemidler som apotekene kjøper dem inn for, uavhengig av den prisen leverandørene av legemidler selger disse for til grossistene. Med dagens prisforskrifter bestemmer apotekkjedene selv i realiteten utsalgsprisen opp til en maksimalpris som er bestemt av Statens legemiddelverk.
Det fremgår også av artikkelen at konkurransen mellom legemiddelleverandørene allerede er hard etter innføring av ny apoteklov og at rabattene kan være store. Imidlertid kommer ikke nødvendigvis rabattene til uttrykk i utsalgsprisene. Ny apoteklov regulerer imidlertid ikke forholdet mellom rabatterte priser fra leverandørene og reelle utsalgspriser i apotek, og myndighetene kan ikke med dagens ordning påvirke denne prisdannelsen.
Generisk substitusjon og parallellimport ble innført med intensjon om at rimeligere, rabatterte legemidler skulle sikre et medisintilbud med lavere priser til pasientene og for betalerne (pasientene og staten).
Dagens prisdannelsessystem gir mulighet for apotekkjeder til å kjøpe billig og selge dyrt. Med en slik ordning må effekten av generisk substitusjon og parallellimport etter intensjonen trekkes i tvil.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Ved utarbeidelsen av ny apoteklov har det vært et poeng ikke bare å legge til rette for bedret tilgjengelighet til apotektjenester og konkurranse mellom apotek, men også å legge til rette for at apotek og grossist får en sterkere forhandlingsposisjon vis-à-vis legemiddelimportører og -produsenter.

Mye taler for at disse aspektene blir ivaretatt under ny apoteklov, slik som forutsatt. Imidlertid har jeg registrert at det fra enkelte hold hevdes at kundene ikke får nyte godt av apotek og grossists bedrete forhandlingsposisjon i form av lavere utsalgspris. Legemiddelverket utreder i disse dager spørsmålet. Når Legemiddelverkets utredning foreligger, vil jeg vurdere hvilke tiltak som eventuelt bør iverksettes. En situasjon der oppnådde rabatter fra produsent overhodet ikke kommer legemiddelkjøperne til gode, finner jeg lite tilfredsstillende.