Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:39 (2001-2002)
Innlevert: 21.11.2001
Sendt: 22.11.2001
Besvart: 26.11.2001 av finansminister Per-Kristian Foss

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Beløpsgrensen for skattefrie personalgaver har stått stille siden 1996. Da ble den justert fra 400 til 500 kroner. For mange bedrifter som konkurrerer på bedriftsgavemarkedet vil en heving av beløpet bety mye.
Vil finansministeren heve beløpsgrensen slik at arbeidsgivere bør kunne gi personalgaver med sammenlignbar realverdi over tid?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: I utgangspunktet er alle gaver/naturalytelser ervervet i arbeidsforhold på lik linje med kontantlønn skattepliktig inntekt for mottakeren etter skatteloven § 5-1 første ledd. Det er imidlertid gjort unntak for ulike typer gaver i ansettelsesforhold. Unntakene reguleres i Finansdepartementets forskrift til skatteloven av 19. november 1999 nr. 1158 § 5-15-1. I sistnevnte paragrafs femte ledd settes beløpsgrensen for den gaveordning som spørsmålet gjelder, til 500 kroner per år. Skattefriheten forutsetter at arbeidsgiver frafaller fradragsretten for gaveutgiften. Beløpsgrensen ble hevet fra 400 til 500 kroner i 1996. Skattefritaket forutsetter ikke at gaven gis ved en særskilt begivenhet, men er mest praktisk ved julegaver og andre oppmerksomheter fra arbeidsgiverens side. Ordningen adskiller seg dermed en god del fra de øvrige skattefritak for mer spesifikke jubileumsgaver osv., hvor beløpsgrensene er mye høyere og arbeidsgiverens fradragsrett er i behold.

Generelt er unntaksbestemmelsen for julegaver mv. ikke begrunnet ut fra hensynet til bedriftsgavemarkedet, men ut fra hensynet til arbeidsgiver og arbeidstaker, slik at arbeidsgiver får en begrenset adgang til å gi de ansatte mindre gaver uten lønnsbeskatning. En for stor økning av beløpsgrensen vil kunne lede til at gaver benyttes som avtalt alternativ til kontant lønn, noe som er lite ønskelig. Marginalskattevirkningen av unntatt lønnsbeskatning vil for øvrig i mange tilfeller være atskillig større enn den korresponderende virkningen av unntatt fradrag hos arbeidsgiveren.

Siden beløpsgrensen ikke har vært justert siden 1996, kan imidlertid gode grunner tale for at den nå bør heves. Finansdepartementet arbeider for tiden med et forslag til revisjon av reglene om skattefritak for visse naturalytelser mv. I denne sammenheng vil også beløpsgrensen for gaver i ansettelsesforhold vurderes. Departementet tar sikte på å sende et endringsforslag på høring i løpet av 2002.